Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

HEL 2019-003760
Case 4. / 59 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2022

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020–2022.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintosäännön 13 luvun mukaan tarkastuslautakunta valvoo, että tarkastusviraston toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaista. Hallintosäännön 5 luvun mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 korvaa erillisohjelmat ja vastaavat, eikä toimialoilla laadita omia strategioita, ohjelmia tai vastaavia. Kaupunkistrategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet. Kaupunkistrategiaa toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman sekä viraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelmien kautta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.4.2019 vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimisohjeet, joiden mukaan lautakuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakohtaista raamia. Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen lähtökohtana on pidetty vuoden 2019 talousarvion yhteydessä ohjeellisena hyväksyttyä taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2021.

Ehdotus tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaksi sekä kaupungin talousarvioon sisällytettäväksi perustelutekstiksi on liitteenä 1.

Close

This decision was published on 22.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi