Vahingonkorvaus, autovaurio, 11.7.2020, Näyttelijäntie

HEL 2020-009262
More recent handlings
§ 15

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan koskien autovauriota 11.7.2020 Näyttelijäntien kiertoliittymän työmaan kohdalla.

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korvata hakijan korvaushakemuksen mukaisen ajoneuvon moottorin alasuojan vaihdon Staran ajoneuvokorjaamon tarkastuksen ja autokorjaamosta saadun korjausarvion mukaisesti, enimmäishintaan 192,68 euroa (Alv 24%).

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen ja liitteineen asianosaiselle sekä talousyksikköön.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvaushakemuksen mukaan korvauksenhakijan ajoneuvon pohja oli osunut katuun 17.7.2020 klo 17.40 Näyttelijäntien kiertoliittymän työmaan kohdalla. Hakemuksen mukaan katu oli ollut sorapintainen ja monttuinen. Hakija vaatii Helsingin kaupungin Staraa korvaamaan edellä mainituista vahingoista vaateen mukaan korjauskustannukset.

Vaurioitunut ajoneuvo on käytetty vauriotarkastuksessa Staran ajoneuvokorjaamolla 11.8.2020 jossa on todettu moottorin muovisen alasuojan haljenneen. Niinikään ajoneuvo on 1.3.2021 käytetty autokorjaamossa korjauskustannusarviossa, jossa korjauksen summaksi on arvioitu 192,68 euroa (Alv 24 %).

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt kyseisellä katuosuudella kiertoliittymän rakennustöitä ja katurakenteiden perusparannustöitä. Näyttelijäntien kiertoliittymän kohdalla on tehty kaivantotöitä ja liikenne on ollut poikkeusreitillä. Liikenteelle osoitettu reitti on ollut tapahtumahetkellä osittain murskepintainen.

Hakijasta riippumattomista syistä asian käsittely on viivästynyt. Asian selvittely työmaan olosuhteista näin pitkän ajan jälkeen on hankalaa. Koska vahingonkorvausmäärä on kohtuullinen ja vaurio on todennettu Staran ajoneuvokorjaamolla, niin yksikönjohtaja päätti kohtuullisuussyistä korvata vahingon.

Hakija on vaatinut Helsingin kaupungin Staraa korvaamaan autolleen aiheutuneet vauriot kustannusarvion mukaisesti, yhteensä 192,68 euroa (Alv 24 %), jonka summan Stara korvaa tämän päätöksen mukaan hakijalle. Vahingonkorvaus maksetaan vahingon kärsijän ilmoittamalle tilille.

This decision was published on 01.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eila Hägg, tuotantopäällikkö, puhelin: 09 310 70042

eila.hagg@hel.fi

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Vauriotarkastusraportti
2. Kustannusarvio

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.