Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-39-20

HEL 2020-010641
More recent handlings
§ 8

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat- palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön ilmastotiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Ympäristöjohtaja

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristöjohtaja päätti valita ilmastotiimin tiimipäällikön virkaan (043141) ********** 14.12.2020 alkaen 3987,06 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus perusti uuden tiimipäällikön viran päätöksellään 31.8.2020.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2. mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttäminen

Virka on ollut julkisesti haettavana 24.9.-12.10.2020. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Duunitorilla, Oikotiellä sekä Helsingin Sanomissa.

Tiimipäällikön tehtävänä on vastata ilmastotiimin johtamisesta ja kehittämisestä sekä Helsingin ilmastoasioiden asiantuntijatehtävistä. Tehtävään kuuluu pääkaupungin ilmastopolitiikan valmistelu ja sen toimeenpano ja seuranta. Lisäksi tehtävään kuuluu olla tiiviisti mukana kehittämässä hiilineutraalia, ilmastonmuutokseen sopeutuvaa Helsinkiä hankkeiden, laajan sidosryhmäyhteistyön ja kumppanuuksien avulla.

Toimintasäännön 8 luvun mukaan tiimipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta odotetaan vahvaa ja monipuolista ilmasto- ja ympäristöasioiden osaamista sekä kokemusta ilmastonmuutokseen hillinnän ja sopeutumisen tehtävistä ja niiden linkittymisestä muihin ympäristönsuojelun osa-alueisiin. Lisäksi ilmoitettiin pidettävän tärkeänä halua ja kykyä kehittää Helsingistä ilmastonsuojelun edelläkävijäkaupunkia ja että tehtävässä menestyäkseen tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja muun muassa työskentelyyn eri alojen edustajien kanssa sekä vahvaa viestinnällistä osaamista ja esiintymistaitoa.

Eduksi ilmoitettiin luettavan hyvä englannin kielen taito, kaupunkiorganisaation tuntemus sekä kokemus esihenkilötehtävistä ja kansainvälisestä ilmastoyhteistyöstä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Tiimipäällikön virkaan haki hakuajan kuluessa 16 henkilöä, joista kaksi henkilöä eivät täyttäneet kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 21.-28.10.2020 ********** Hakemusten ja haastattelujen perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin neljä hakijaa: ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 5.-10.11.2020.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävässä korostuu ilmastoasioiden läpäisevyys koko kaupunkiorganisaatiossa, verkostoitumiskyky, projektiluonteisten ja jatkuvien tehtävien yhteensovittaminen strategisesti ja esihenkilötyössä sekä kyky visioida rohkeita, vaikuttavia ilmastotekoja.

Haastattelussa erityistä huomiota kiinnitettiin hakijoiden koti- ja ulkomaisten ilmastotoimijoiden verkostojen tuntemukseen, kykyyn linkittää ilmastotoimia muuhun ympäristönsuojeluun, innovatiivisuuteen ilmastotoimien kehittämisessä sekä taitoon käsitellä haastavia vuorovaikutustilanteita.

Ympäristöjohtaja katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen, henkilöarviointien sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että valittu on tiimipäällikön virkaan parhaiten soveltuva.

Valintaa virkaan puoltaa hänen pitkäaikainen kokemuksensa Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun ja etenkin ilmastonsuojelun tehtävistä, hänen hyvät kotimaiset ja kansainväliset ilmastotoimijoiden verkostonsa sekä hänen verrattain vahva esihenkilökokemuksensa. Hänellä on myös selkeä visio Helsingin ilmastotyön kehittämisestä sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja esiintymistaidot.

This decision was published on 18.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 3200

esa.nikunen@hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja

Attachments

1. Hakijayhteenveto_kymp-03-39-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.