Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, vuonna 2020 käyttämättä jäävät määrärahat

HEL 2020-013963
More recent handlings
§ 54

Käyttämättä jäävän vuoden 2020 liikunnan avustusmäärärahan myöntäminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää käyttämättä jäävästä vuoden 2020 avustusmäärärahasta avustuksia yhteensä 288 500 euroa seuraavasti:

Drumsö idrottskamrater Dicken rf, 30 000 euroa
Avustus kohdistetaan vuonna 2020 peruuntuneen Helsinki Midnight Run -suurtapahtuman tappioiden korvaamiseen.

Stadi Cup ry, 10 500 euroa
Avustus kohdistetaan vuonna 2020 peruuntuneen Stadi Cup -suurtapahtuman tappioiden korvaamiseen.

Oy HIFK-Hockey Ab, 180 000 euroa
Avustus kohdistetaan HIFK:n jääkiekon Naisten Liiga -kauden 2020-2021 kulujen kattamiseen.

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry, 8 000 euroa
Avustus kohdistetaan yleisavustuksena 1.5.2020 perustetulle uudelle seuralle.

Uimaseura
euroa
Helsingfors Simsällskap rf
17 400
Helsingin uimarit ry
10 200
Htu Stadi ry
7 800
ORCA Helsinki ry
7 200
Stadin Delfiinit ry
4 200
Uimahyppyseura Tiirat ry
6 000
Uimahyppääjien kerho Härveli ry
1 200
Uimaseura Helsinki ry
3 000
Uintiseura Kuhat ry
3 000

Avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.10.2019).

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 21.1.2020, § 5, että mikäli liikunnan avustuksia jää jakamatta, liikuntajohtaja tekee päätöksen käyttämättä jäävien määrärahojen kohdentumisesta liikunnan avustuksiin.

Vuoden 2020 avustuksia jäi jakamatta yhteensä 317 316,86 euroa. Tässä päätöksessä jaetaan avustuksia yhteensä 288 500 euroa. Koronapandemia aiheutti avustuksien jaossa poikkeuksia, minkä johdosta avustusmäärärahaa jäi poikkeuksellisen paljon käyttämättä vuonna 2020. Suurin muutos avustusmäärärahan käyttöön aiheutui jäähallien sulkeutumisesta keväällä ja joulukuussa, minkä johdosta jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen junioreiden jäävuoroihin kohdennettua clearing-tukea jäi osin käyttämättä. Liikuntajaosto osoitti käyttämättä jäänyttä avustusrahaa (9.6.2020, § 17 ja 1.10.2020, § 25, § 26) koronatukena kaikille helsinkiläisille avustuskelpoisille seuroille haettavaksi. Korona-avustusten myöntämisen jälkeen avustusrahaa jäi edelleen käyttämättä 317 316,86 euroa.

Drumsö idrottskamrater Dicken rf

Yleishyödyllinen urheiluseura Drumsö idrottskamrater Dicken rf on vuodesta 2010 lähtien järjestänyt vuosittain Helsinki Midnight Run -juoksutapahtuman 7 000–10 000 osallistujalle. Tapahtuma tukee ja toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta kaupungista. Tapahtuma toteutetaan pääosin talkoovoimin ja tapahtuma on tärkeä seuratoiminnan varainhankintatapahtuma, jonka vuosittaisilla, noin 100 000 euron tuloilla on toteutettu seurassa tapahtuvaa lasten ja nuorten harrastamista.

Vuonna 2020 Midnight Run -tapahtumaa ei koronan vuoksi ole voitu järjestää. Seuran Etelä-Suomen aluehallintovirastolta saaman korona-avustuksen (2 700 euroa) johdosta seura ei ole voinut hakea Helsingin kaupungin korona-avustuksia.

Helsingin kaupunki on todennut, että koronaviruksen aiheuttama epidemia ja siitä johtuvat poikkeusolosuhteet vaikuttivat ensimmäisten joukossa suurtapahtumiin ja niiden liiketoimintamahdollisuuksiin. Kaupunki linjasi keväällä, että se pyrkii kuluvan vuoden aikana kaikin tavoin toimimaan tapahtumamyönteisesti.

Stadi Cup ry

Stadi Cup on 34 kertaa järjestetty Euroopan suurin tyttö- ja naisjalkapalloturnaus, johon osallistuu noin 400 joukkuetta eli noin 7 000 pelaajaa taustajoukkoineen. Stadi Cup on tärkeä osa Helsingin kesäistä urheilutapahtumatarjontaa, ja kaupunki on ollut tapahtuman yhteistyökumppani jo vuosien ajan. Tapahtuman järjestää yleishyödyllinen yhdistys, Stadi Cup ry.

Vuoden 2020 turnaus jouduttiin perumaan koronapandemian johdosta. Stadi Cup järjesti kuitenkin korvaavia toimintoja, Throw Back Stadi Cup -kilpailun sosiaalisessa mediassa sekä Stad Cupin oman podcastin nimekkäine vierailijoineen. Stadi Cup pystyi myös turnauksen peruuntumisesta huolimatta tarjoamaan täyden itsenäisen harjoitteluprojektin (100 tuntia) neljälle Metropolian kulttuurituotannon linjan opiskelijalle.

Helsingin kaupunki on todennut, että koronaviruksen aiheuttama epidemia ja siitä johtuvat poikkeusolosuhteet vaikuttivat ensimmäisten joukossa suurtapahtumiin ja niiden liiketoimintamahdollisuuksiin. Kaupunki linjasi keväällä, että se pyrkii kuluvan vuoden kaikin tavoin toimimaan tapahtumamyönteisesti.

Oy HIFK-Hockey Ab

HIFK:n naisten liigajoukkue ei ole toiminta- ja tilankäyttöavustuksen tai tilankäyttöavustukseen kuuluvan lasten ja nuorten jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen tiloihin kohdistuvan tuen eli clearingjärjestelmän piirissä. Naisten liigajoukkuetta ei ole myöskään pystytty tukemaan kaupungin edullisin tilavuoroihin Pirkkolan jäähallin ollessa suljettuna.

Helsingissä naisten jääkiekko on ollut pienimuotoista. Helsingin IFK perusti 1.5.2018 naisten joukkueen tavoitteenaan nostaa helsinkiläinen joukkue Naisten Liigaan. Tavoitteeksi asetettiin myös se, että naisten edustusjoukkueen pelaajien kustannukset pelaamisesta pysyvät erittäin kohtuullisina. Edustusjoukkue saavutti ensimmäisen toimintakauden päätteeksi Liiga-paikan kaudelle 2019–2020.

Oy HIFK-Hockey Ab on toista kertaa 2000-luvulla taloudellisesti kriittisessä tilanteessa erityisesti kassan riittävyyden kannalta. Pandemiasta johtuvien yleisörajoitusten takia ottelukohtaiset tuotot ovat yhdentoista kotiottelun jälkeen vain 15 % edelliskauden vastaavasta.

Viime kaudella Oy HIFK-Hockey Ab:n maksama tuki Naisten Liiga-joukkueelle sekä tyttökiekolle oli yhteensä 218.000€. Nämä toiminnot on täysin riippuvaisia Oy HIFK Hockey Ab:n tuesta. Myönnettävän avustuksen avulla pyritään turvaamaan naisten liigajoukkueen mahdollisuudet pelata koko kausi loppuun asti.

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry

Helsingin Taitoluisteluakatemia (HTA) sai alkunsa, kun Oulunkylän taitoluisteluklubi (OTK) ja Helsingfors Skridskoklubb:sta (HSK) erkaneva yksinluistelu yhdistivät toimintonsa. Perustamisajankohta (1.5.2020) koronapandemian aikana on aiheuttanut erityisiä haasteita uuden seuran toiminnan käynnistämiseen jäähallien ollessa suljettuna ja harrastustoiminnan ollessa estynyt.

Avustettavat uimaseurat

Yhdeksälle uimaseuralle myönnettiin yhteensä 60 000 euron tuki. Avustus kohdistetaan yleisavustuksena avustettaville uimaseuroille. Koronapandemia aiheutti kesällä 2020 erityisiä haasteita seurojen harjoitusolosuhteisiin, koska uimahalleihin ja maauimaloihin ei pystytty myöntämään asiakasmäärärajoitusten vuoksi aikaisemmista vuosista poiketen riittävästi vuoroja. Avustus perustui harkinnanvaraisesti kunkin seuran avustushakemuksissa 2020 ilmoitettuihin aktiiviharrastajamääriin.

This decision was published on 21.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja