Vuokraus, Pirkkolan uimahallin kahvilan vuokramuutos, Fish corner Hyvönen Oy/Janin lounas & sport cafe Pirkkola

HEL 2021-001095
More recent handlings
§ 4

Pirkkolan liikuntapuiston kahvila- ja kioskitilojen vuokrasopimuksen muuttaminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää muuttaa 13.12.2018, 44 § tekemäänsä vuokrasopimusta Pirkkolan liikuntapuiston kahvila- ja kioskitiloista siten, että kuukausivuokrana ajalta 1.1.2021 - 30.9.2021 peritään 1 000 euroa (alv 0 %). Vuokraan lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Muut vuokrasopimusehdot pysyvät vuokrasopimuksen mukaisesti ennallaan.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Liikuntajohtaja päätti 13.12.2018, 44 §, vuokrata Pirkkolan liikuntapuiston kahvila- ja kioskitilat Fish Corner Hyvönen Oy:lle 1.1.2019 - 31.12.2024 väliseksi ajaksi.

Vuoden 2020 loppuun asti kuukausivuokrana on peritty 1 000,00 euroa (alv 0 %) ja ajalta 1.1.2021 lukien sopimuksen päättymiseen saakka kuukausivuokrana peritään sopimuksen mukaisesti 2 000,00 euroa (alv 0 %). Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Pirkkolan jäähallirakennus ei vielä ole valmis, joten jäähallirakennuksessa olevaa kioskitilaa ei ole voitu ottaa käyttöön. Jäähallin arvioitu valmistuminen on lokakuussa 2021, joten vuokralaisen kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että 1.1.2021 - 30.9.2021 välisenä aikana kuukausivuokrana peritään edelleen 1 000 euroa (alv 0 %).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan

This decision was published on 02.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Teijo Korva, liikuntapäällikkö, puhelin: 09 310 87810

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja