Avustusten myöntäminen, liikunnan kohdeavustukset 2021

HEL 2021-006637
More recent handlings
§ 50

Vuoden 2021 kohdeavustusten takaisinperintä

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja perii takaisin vuodelle 2021 myönnettyjä kohdeavustuksia (liikuntajohtaja 3.6.2021, § 25) seuraavasti:

Pohjois-Haagan Urheilijat FC POHU ry, 3 000 euroa: Avustusta ei käytetty määräaikaan (31.5.2022) mennessä.

Avustuksen takaisinmaksu tapahtuu Helsingin taloushallinnosta saapuvalla laskulla.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 27.10.2020, § 30 liikunnan kohdeavustusten myöntämisen periaatteista. Liikuntajaosto delegoi 27.10.2020, § 31 liikuntajohtajalle oikeuden päättää kohdeavustusten myöntämisestä.

Kohdeavustus tuli käyttää hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai samankaltaiseen tarkoitukseen 31.5.2022 mennessä. Avustuksen käyttö tuli selvittää erillisellä selvityslomakkeella 30.9.2022 mennessä. (liikuntajohtaja 3.6.2021, § 25)

Pohjois-Haagan Urheilijat FC POHU ry:lle myönnettiin kohdeavustusta 3 000 euroa uuden harjoitusryhmän perustamiselle, jonka tarkoituksen oli saada lopettaneet urheilijat takaisin seuran toimintaan mukaan. 29.9.2022 seuran toimittamassa avustuksen käytön selvityksessä todettiin, että hanketta ei koronapandemiasta johtuneiden haasteiden vuoksi pystytty toteuttamaan.

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisesti avustuksen myöntänyt toimielin tai viranhaltija on toimivaltainen päättämään avustuksen takaisinperinnästä, ellei se ole hallintosäännön mukaisesti delegoinut toimivaltaansa valvonnan ja takaisinperinnän osalta.

This decision was published on 01.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Lassi Laitinen, suunnittelija, puhelin: 09 310 87947

lassi.laitinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja