Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-75-21

HEL 2021-014988
More recent handlings
§ 3

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön tiimipäällikön viran täyttäminen

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja valitsi elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikeneuvontatiimin tiimipäällikön virkaan (044829) insinööri ********** 1.3.2022 alkaen 4 282,40 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Virkaan valitun ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin palveluksessa ja on jo aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Elintarviketurvallisuusyksikön organisaatiota on muutettu 1.1.2022 alkaen niin, että yksikössä on kolmen tiimin sijaan viisi tiimiä. Tiimipäällikön virka on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 29.11.2021 § 903.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 3.-20.12.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa sekä Ympäristö ja Terveys -lehden nettisivuilla.

Tiimipäällikkö johtaa uutta elintarvikeneuvontatiimiä, jonka tehtäviin kuuluvat elintarvikelain mukaisten rekisteröinti-ilmoitusten käsittely, uusien huoneistojen aloitustarkastukset, keskitetty elintarvikeneuvonta ja elintarvikevalvontaan liittyvien asiakasyhteydenottojen käsittelyt. Tiimin tehtävissä korostuvat asiakkuuksien hallinta, uusiin elintarvikehuoneistoihin liittyvä sidosryhmäyhteistyö ja aikataulusidonnaisten tehtävien hyvä organisointi ja sujuva hoitaminen.

Tiimipäällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa em. tiimin toimintaa sekä vastaa sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen vastuullaan on myös tiimiin ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Hän toimii lähiesihenkilönä viidelle asiantuntijalle. Lisäksi hän osallistuu neuvontatyöhön ja vastaa tiimille kuuluvasta sidosryhmäyhteistyöstä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytetään kokemusta elintarvikevalvonnasta. Eduksi katsotaan johtamistaito ja sujuva englannin kielen taito. Tehtävässä tarvitaan yhteistyökykyä, asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä hyvää tehtävien organisointikykyä. Hakijan tulee olla innostava ja päätöksentekokykyinen esihenkilö, joka edistää uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja hänellä tulee olla erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaa haki kahdeksan henkilöä, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusehdot. Liitteenä 1 on hakijaluettelo. Hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy elintarviketurvallisuusyksikön tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat yksikön päällikkö Riikka Åberg ja Esa Nikunen 29.12.2021 ja 5.1.2022.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla viidellä haastatellulla on aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy elintarvikeneuvontatiimin tehtäväalueisiin ja heiltä kaikilta löytyy kokemusta elintarvikevalvonnasta. Kaikilla on osoittaa johtamisosaamista joko esihenkilökokemuksen tai koulutuksen kautta. Ruotsin ja englannin kielen taidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessa ja kielitaitoa arvioitiin haastattelutilanteissa.

Ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella henkilöarviointeihin kutsuttiin ********** joilla korostui kokemus elintarvikeneuvontatiimin tehtäväalueesta, elintarvikevalvonnan sidosryhmäyhteistyöstä, työn organisoimisesta sekä kyvystä kehittää tiimin toimintaa. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 12-14.1.2022.

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikkö johtaa elintarvikeneuvontatiimiä, jonka tehtäviin kuuluvat elintarvikelain mukaisten rekisteröinti-ilmoitusten käsittely, uusien huoneistojen aloitustarkastukset, keskitetty elintarvikeneuvonta ja elintarvikevalvontaan liittyvien asiakasyhteydenottojen käsittelyt.

Hän suunnittelee, seuraa ja valvoo em. tiimin toimintaa sekä vastaa sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen vastuullaan on myös tiimiin ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Hänen tehtävänä on toimia lähiesihenkilönä viidelle asiantuntijalle. Lisäksi hän osallistuu neuvontatyöhön ja vastaa tiimille kuuluvasta sidosryhmäyhteistyöstä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytetään kokemusta elintarvikevalvonnasta. Eduksi katsotaan johtamistaito ja sujuva englannin kielen taito. Tehtävässä tarvitaan yhteistyökykyä, asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä hyvää tehtävien organisointikykyä. Hakijan tulee olla innostava ja päätöksentekokykyinen esihenkilö, joka edistää uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja hänellä tulee olla erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Lopullinen vertailu suoritettiin ********** välillä.

**********

**********

**********

**********

**********

Ympäristöjohtaja katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä.

Hänen valintaa puoltavat vahva suoritusmotivaatio sekä omaksumiskyky ja ongelmanratkaisutaidot. Hänellä on vahva motivaatio kehittää asioita ja hyödyntää erilaisia teknologioita asiakaspalvelun kehittämisessä ja toiminnassa. Hän on viestinnässään selkeä, tavoitteellinen ja tavoitteiden toteutumista seuraava, mutta myös mielellään ohjaava, tietoa jakava ja tukea antava.

This decision was published on 31.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja

Attachments

1. Hakijaluettelo KYMP-03-75-21 Henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-75-21 Henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.