Hankinta, kiinteistötraktorit, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-004379
More recent handlings
§ 31

Kiinteistötraktoreiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hankkia 8 kiinteistötraktoria lisälaitteineen ja 2 maataloustraktoria lisälaitteineen liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön (Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta 24.5.2022, § 85, asia 5).

Kiinteistötraktorit (8 kpl) hankitaan kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen tehneeltä Oy J-Trading Ab:ltä hintaan 459 880 euroa alv. 0 % ja maataloustraktorit (2 kpl) hankitaan kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen tehneeltä Agco Suomi Oy:ltä 138 740 euroa, alv 0 %. Hankinnan kokonaisarvo on 597 280 euroa arvonlisäverottomana.

Sopimus ei synny vielä päätöksestä tiedottamalla, vaan vasta, kun odotusaika ja valitusaika ovat kuluneet ja kaupunki ja päätöksellä valittu toimittaja ovat allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.

Hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan vuoden 2022 talousarviossa irtaimen omaisuuden perushankintoihin osoitetuista määrärahoista. Traktoreiden hankinnasta tehdään sopimus tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena ovat liikuntapaikat- ja ulkoiluliikunta-palveluiden traktorit. Liikuntapalvelukokonaisuudella on traktoreita tällä hetkellä noin 80 ja niiden keski-ikä on noin 19 vuotta. Traktoreita käytetään mm. jalkapallonurmien ja tekonurmien hoitoon sekä talvella pihojen ja kenttien auraukseen. Periaatteessa kausien aikana traktoreille on käyttöä joka päivä.

Nyt hankittavat traktorit ovat moottoreiden päästöluokalta STAGE V eli täyttävät kaikki vaaditut päästönormit. Viiden vuoden aikana kaikki traktorit, jotka eivät täytä STAGE V - päästöluokan vaatimuksia tulisi uusia.

Hankinnan kohde

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala liikunnan palvelukokonaisuus hankkii 8 kiinteistötraktoria lisä- ja työlaitteilla sekä kaksi ns. maataloustraktoria lisä- ja työlaitteilla. Hankinta jakautuu kahteen osaan siten, että 8 kiinteistötraktoria on oma hankintakokonaisuus ja 2 maataloustraktoria oma hankintakokonaisuus.

Hankintamenettely

Hankinnassa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 26 §:n mukaisesta EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta. Hankinta toteutettiin käyttämällä avointa menettelyä, jossa kuka tahansa sai jättää tarjouksen.

Hankinnasta on 25.5.2022 lähetetty julkaistavaksi EU-hankintailmoitus TED (Tenders Electronic Daily) -tietokannassa sekä kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi).

Määräaika tarjousten jättämiselle oli 29.6.2022 klo 12:00. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta 6-8 (kpl) kiinteistötraktorista ja 1-2 (kpl) maataloustraktorista työlaittein.

Määräaikaan mennessä 29.6.2022 klo 12.00 saatiin kiinteistötraktoreista tarjous neljältä toimittajalta: Oy J-Trading Ab, Teräosa Oy Stokker, Turun Konekeskus ja Wihuri Oy Tekninen Kauppa.

Maataloustraktoreista tuli kolme tarjousta määräaikaan mennessä: Agco Suomi Oy, Teräosa Oy Stokker ja Turun Konekeskus.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle, sen sisällölle ja tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin ne tekniset ominaisuudet, jotka tarjottavien kiinteistötraktoreiden ja maataloustraktoreiden tuli täyttää.

Kiinteistötraktoreista hylättiin Teräosa Oy Stokkerin tekemä tarjous koska se ei täyttänyt teknisiä vaatimuksia sylinterihydrauliikan ja ohjaushydrauliikan kohdalla. Muut tarjoukset täyttivät tekniset vaatimukset.

Maataloustraktoreista hylättiin Teräosa Oy Stokkerin tekemä tarjous koska se ei täyttänyt teknisiä vaatimuksia moottorin tilavuuden ja väännön sekä hydrauliikan tehon kohdalla.

Muut tarjoukset täyttivät tekniset vaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka täyttää pyydetyt vaatimukset. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hinnaltaan halvin tarjous.

Tarjoajien tarjoushinnat ovat seuraavat ilman arvonlisäveroa yhdestä koneesta.

Kiinteistötraktorit

Tarjoaja
Vertailuhinta euroa
Sijoitus
Oy J-Trading Ab
46 900
1.
Wihuri Oy Tekninen kauppa
64 411
2.
Turun Konekeskus
64 622
3.

Maataloustraktorit

Tarjoaja
Vertailuhinta euroa
Sijoitus
Agro Suomi OY
66 900
1.
Turun Konekeskus
74 734
2.

Lisäksi hankitaan kiinteistötraktoreihin jokaiseen koneeseen työlaitteita: kauhat 2 kpl, siipiaura, jäähöylä, takapaino, trukkipiikit ja nastarenkaat vanteineen. Maataloustraktoreihin hankitaan 2 kauhaa molempiin.

Määrärahat

Määrärahat Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 21.12.2021, § 2014 vahvistanut irtaimenomaisuuden perusmäärärahojen käyttösuunnitelman ja oikeuttanut toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahan siirroista ja investointimäärärahojen kohdentamisesta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 irtaimen omaisuuden perushankintoihin on kohdistettu 7 481 000 euroa (alv 0 %). Hankinta maksetaan investointimäärärahoista tililtä 450001 ja kohdistetaan projektille 29854022000113.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianomaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä.

Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

This decision was published on 08.07.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87502

Harri.uusimaki@hel.fi

Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha@hel.fi

Decisionmaker

Stefan Fröberg
vs. liikuntajohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.