Tilavarauksen peruuttaminen, Sinimusta Liike ry, keskustakirjasto Oodi, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-004647
More recent handlings
§ 2

Keskustakirjastonjohtajan päätös tilavarauksen peruuttamisesta

Keskustakirjaston johtaja

Päätös

Keskustakirjaston johtaja päätti vahvistaa 18.3.2022 tekemänsä päätöksen Sinimusta Liike ry:n tilavarauksen 19.3.2022 klo 18-20 (oppimistila Aura) peruuttamisesta.

Päätöksen perustelut

Toimivalta

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön (toimialajohtaja 10.12.2021 § 86) 3.1 kohdan mukaan kirjastopalvelukokonaisuus mm. tarjoaa tiloja kansalaistoiminnalle ja tapahtumille. Kohdan 3.1.2 mukaan Keskustakirjastoa johtaa keskustakirjaston johtaja.

Taustaa

Sinimusta Liike ry on tehnyt tapahtumavarauksen keskustakirjasto Oodin oppimistila Auroraan alun perin helmikuussa 2022. Sinimusta Liike ry on rekisteröity yhdistysrekisteriin aatteelliseksi yhdistykseksi 29.12.2020. Kyseessä on siis Suomessa rekisteröity yhdistys.

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa että oikeusministeriössä. Tällä perusteella yhdistykselle on todettu, että tilaisuus on mahdollinen, kun se pysyy yksinomaan lukupiirinä eikä sisällä poliittista toimintaa eikä mitään lainvastaista. Yhdenvertaisuuslain perusteella on kielletty mm. syrjintä poliittisen toiminnan tai vakaumuksen perusteella.

Keskustakirjaston johtaja sai 18.3. tietoonsa, että Sinimusta Liike ry:n tilaisuutta oli mainostettu järjestäjän omissa sosiaalisen median kanavissa niin, ettei tilaisuus olisi noudattanut Helsingin kaupungin eettisiä periaatteita. Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimitti 18.3. omasta aloitteestaan keskustakirjaston johtajalle lausunnon, jossa todettiin, että tapahtuman järjestäjän ilmoittamien tietojen perusteella oli ilmeinen vaara, että tapahtumaa järjestettäessä syyllistyttäisiin yhdenvertaisuuslain 8 §:n ja 10 §:n vastaiseen välittömään syrjintään etnisen alkuperän perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, että Helsingin kaupungin tulisi kieltäytyä antamasta tilojaan tapahtuman järjestäjän käyttöön ilmoitettua tapahtumaa varten.

Kaupungilla on oikeus valita vuokralaisensa tai tilojen käyttöön oikeutetut, mutta valintaa ei saa tehdä syrjivin perustein. Yhdenvertaisuuslain perusteella on kielletty mm. syrjintä poliittisen toiminnan tai vakaumuksen perusteella.

Liitteenä Keskuskirjaston johtajan ja Sinimusta Liike ry:n edustajan sähköpostikirjeenvaihto 18.3.2022.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto 18.3.2022

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kirjoittaa lausunnossaan Sinimusta Liike ry:n suunnitteleman tapahtuman luonteesta, mm. että:

”Facebook ilmoituksessaan järjestäjä toteaa seuraavaa: Huomioithan, että tapahtuma on suunnattu vain suomalaisille lukijoille. Paikan päällä voit myös allekirjoittaa Sinimustan Liikkeen kannattajakortin. Sinimustan Helsingin lukupiiri keskittyy nostamaan suomalaisten kirjailijoiden teoksia esiin ja vaikuttamaan siihen, että saisimme nauttia monimuotoisemmasta representaatiosta kirjallisuudessa. Suomalaiset = kansa, jonka perimästä suurin osa muodostuu niistä itämerensuomalaisista kantaheimoista, jotka ovat esihistoriallisena aikana muuttaneet nykyisen Suomen alueelle ja joka puhuu tälle kansalle ominaista äidinkieltä ja kokee suomalaisen kansanyhteisön muodostaman kulttuurin itselleen kaikista luonnollisimmaksi tavaksi elää.”

Valtuutetun mukaan tilaisuuden tavoitteena on ilmiselvästi tehdä erottelua henkilöiden etnisen alkuperän perusteella. Tapahtuman järjestäjä vaikuttaa ilmoitustensa perusteella puolustavan rasistista ajattelua:

”Tapahtuman järjestäjän ilmoittamien tietojen perusteella on ilmeinen vaara, että tapahtumaa järjestettäessä syyllistyttäisiin yhdenvertaisuuslain 8 §:n ja 10 §:n vastaiseen välittömään syrjintään etnisen alkuperän perusteella. Erilainen kohtelu etnisen alkuperän perusteella on yhdenvertaisuuslain 11 §:n 2 momentin perusteella sallittua vain mikäli kohtelu perustuu lakiin. Tällaista lakiperustetta erilaiselle kohtelulle ei ole olemassa. Lisäksi erilaisella kohtelulla pitää olla perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ollakseen sallittua, eikä tällaista tavoitetta ole löydettävissä.”

Valtuutettu toteaa edelleen, että:

”.. mikäli esimerkiksi tummaihoinen henkilö pyrkisi osallistumaan tapahtumaan on, mikäli hänen vastoin ennakkoilmoitusta sallittaisi osallistua tapahtumaan, ilmeinen vaara sille että hän yhdenvertaisuuslain 14 §:n vastaisesti joutuisi alkuperänsä johdosta häirinnän kohteeksi.”

Valtuutettu toteaa myös, että:

”Helsingin kaupunki, yhdenvertaisuuslain 5 §:n 1 momentin yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuutensa perusteella, ei voi sallia rasistista toimintaa ja etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää tiloissaan. Valtuutettu kiinnittää kaupungin huomion myös siihen, että Helsingin kaupunginvaltuusto päätöksellään 16/2018 annettu 26.9.2018 jo aikaisemmin on vahvistanut, ”ettei [kaupungin] tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin”.”

Johtopäätöksenään yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että

”Helsingin kaupungin tulisi kieltäytyä antamasta tilojaan tapahtuman järjestäjän käyttöön ilmoitettua tapahtumaa varten.”

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto sisältyy kokonaisuudessaan liitteenä olevaan keskustakirjaston johtajan ja Sinimusta Liike ry:n edustajan sähköpostikirjeenvaihtoon 18.3.2022.

Päätöksen perustelu

Keskustakirjaston johtajan päätöksen peruuttaa Sinimusta Liike ry:n tekemä tilavaraus 19.3.2022 klo 18-20 (oppimistila Aura) perustelut ovat seuraavat:

- Yhdenvertaisuuslain 5 § 1 momentti velvoittaa Helsingin kaupungin edistämään toiminnassaan yhdenvertaisuutta

- Sinimusta liike ry:n ilmoittamien tietojen perusteella on ollut ilmeinen vaara, että tapahtumaa 19.3.2022 järjestettäessä syyllistyttäisiin yhdenvertaisuuslain 8 § ja 10 § vastaiseen välittömään syrjintään etnisen alkuperän perusteella

- tapahtuman järjestäminen olisi rikkonut keskustakirjaston ryhmä- ja työtilojen käyttösääntöjen 12 kohtaa, jonka mukaan ”Vuokrattavassa tilassa järjestettävän tilaisuuden sisältö tai luonne ei voi olla ristiriidassa Suomen lain kanssa tai hyvän tavan vastainen”

- tapahtuman järjestäminen olisi rikkonut keskustakirjaston ryhmä- ja työtilojen käyttösääntöjen 9 kohtaa, jonka mukaan kaikissa tiloissa on käytössä Turvallisemman tilan periaatteet. Turvallisemman tilan periaatteiden 1 kohdan mukaan: ”Yhdenvertaisuus: Kaikilla on oikeus olla kirjastossa. Päämäärätön oleskelu on sallittua, jopa suotavaa. Rasismi ja syrjintä eivät kuulu kirjastoon, huomioi tämä kielenkäytössäsi.”

- Helsingin kaupungin eettisten periaatteiden (Khs 28.10.2019) mukaan ”Kunnioitamme eri väestöryhmiin kuuluvien oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin sekä kaikkien kaupunkilaisten kulttuurisia oikeuksia. Emme salli rasismia – helsinkiläinen voi olla monenlainen ja jokainen on yhtä arvokas. Yhdenvertaisuus on ihmisoikeus ja yhteiskunnan perusarvo. Turvallisuus, kaupunkilaisten keskinäinen luottamus sekä yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeitä asioita. Kaupunki on kaikkia varten.”

This decision was published on 31.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Anna-Maria Soininvaara
keskustakirjaston johtaja

Attachments

4. Keskustakirjaston johtajan ja Sinimusta Liike ry:n edustajan sähköpostikirjeenvaihto 18.3.2022 (ml. yhdenvertaisuusvaltuuten lausunto)

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.