Toivomusponsi, uusia tapoja toteuttaa veneiden talvisäilytyspaikkoja Helsingissä

HEL 2022-009093
More recent handlings
Case 23. / 359 §

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponsi veneiden talvisäilytyspaikoista

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.6.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Käsitellessään pienveneilymahdollisuuksien kehittämistä koskevaa aloitetta 1.6.2022 kaupunginvaltuusto hyväksyi Silja Borgarsdóttir Sandelinin ehdottaman toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisätä uusia tapoja toteuttaa veneiden talvisäilytyspaikkoja."

Toivomusponnesta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.

Veneiden talvisäilytykseen käsittelevä raportti laadittiin vuonna 2016 tiiviissä yhteistyössä helsinkiläisten veneilyseurojen (Helvene) ja kaupunkiorganisaation kanssa.

Raportissa käsiteltiin useita ratkaisuvaihtoehtoja, kuten esimerkiksi olemassa olevien talvisäilytysalueiden tiiviimpää käyttöä. Alueen ruuduttamisen todettiin kuitenkin heikentävän mahdollisuutta veneiden tiiviiseen sijoittamiseen.

Talvisäilytysongelman ratkaisemiseksi raportissa nostettiin keskeiseksi keinoksi esille uusien talvisäilytysalueiden määrääminen sekä uusien talvisäilytysratkaisujen mahdollistaminen kaavoituksella.

Veneiden talvisäilytyspaikkojen riittävyyden haastetta ratkaistaan osana maankäytön suunnittelua.

Uusia talvisäilytysalueita ei Helsingin alueella ole mahdollista toteuttaa, kun otetaan huomioon kaupungin kasvun vaatima asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentaminen sekä virkistys- ja suojelutarpeet. Ranta-alueet ovat erittäin houkuttelevia paikkoja rakentamiselle.

Helsingin talvisäilytysalueilla on talvisäilytyspaikkoja yhteensä noin 6 700 kpl. Helsingin talvisäilytysalueiden talvisäilytyspaikkojen määrä venesatamien venepaikkoihin nähden on nykyisellään noin 50 %, eli noin puolet viedään muualle talvisäilytykseen.

Vuoteen 2025 mennessä poistuu nykyisistä paikoista noin 1 900 talvisäilytyspaikkaa. Korvaavia paikkoja saadaan lähivuosina vain rajallisesti. Porvoon Tolkkisiin kaavoitetaan Helsingin omistamalle alueelle noin 1 000 venepaikkaa, jotka ovat käytettävissä aikaisintaan vuonna 2026, riippuen kaavaprosessin etenemisestä ja alueen rakentamishankkeen etenemisestä. Valmistuessaan Tolkkinen kuitenkin ratkaisee merkittävällä tavalla talvisäilytyskysymystä, sillä alueen valmistuttua talvisäilytyspaikkoja on tarjolla noin puolelle venepaikkojen määrästä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 13.12.2022 § 694

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala pitää veneilyä keskeisenä elementtinä Helsingin merellisyydessä ja tunnistaa talvisäilytyksen tärkeänä kysymyksenä. Toimiala ei pidä tällä hetkellä mahdollisena lisätä merkittävästi kaupungin hallinnoimien talvisäilytyspaikkojen määrää sellaisilla keinoilla, jotka edellyttävät laajoja uusia aluevarauksia Helsingin ranta-alueilla. Melko merkittävä osa nykyisistä talvisäilytyspaikoista tulee poistumaan, kun tilapäisesti talvisäilytyksen käytössä olleet alueet otetaan rakentamisen käyttöön. Myös nykyinen hinnoittelumalli, jossa kaupunki tarjoaa erittäin edullista talvisäilytystä, estää tehokkaasti uusien yrittäjien pääsyä markkinoille.

29.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.10.2022 § 181

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä mahdollisena lisätä talvisäilytyspaikkojen määrää sellaisilla keinoilla, jotka edellyttävät laajoja uusia aluevarauksia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimilla alueilla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien alueiden puitteissa on nykyisillä taloudellisilla edellytyksillä vain hyvin rajalliset mahdollisuudet kehittää ja toteuttaa myöskään uusia talvisäilytyksen ratkaisuja, kuten venehotelleja.

Veneiden talvisäilytysratkaisuja on selvitetty

Talvisäilytykseen liittyviä toiminnallisia edellytyksiä on selvitetty. Veneiden talvisäilytystä käsittelevä raportti laadittiin vuonna 2016 tiiviissä yhteistyössä helsinkiläisten veneilyseurojen (Helvene) ja kaupunkiorganisaation kanssa. Raportissa talvisäilytystilanteeseen ehdotettiin neljää mahdollista ratkaisua.

Keskeisenä keinona talvisäilytysongelman ratkaisemiseksi raportissa nostetaan esille uusien talvisäilytysalueiden määrääminen sekä uusien talvisäilytysratkaisujen mahdollistaminen kaavoituksella. Tällä hetkellä on kuitenkin arvoitu, että vuoteen 2025 mennessä nykyisistä talvisäilytyspaikoista poistuu noin 1 900 paikkaa ja korvaavia paikkoja saadaan lähivuosina vain rajallisesti. Myös satamapaikkoja poistuu ranta-alueiden rakentamishankkeiden myötä lopullisesti tai väliaikaisesti ja myös korvaavia satamapaikkoja tarvitaan. Veneiden talvisäilytyspaikkojen riittävyyden haastetta kaavoituksen keinoin ratkaistaan kaupunkiympäristön toimialalla osana maankäytönsuunnittelua, jonka jälkeen talvisäilytysalueet on perinteisesti osoitettu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylläpitoon.

Raportissa ehdotetaan talvisäilytyspaikkojen lisäämistä alueiden rinnakkais- ja vuoroittaiskäytön sekä tilapäiskäytön kautta. Liikuntapalvelukokonaisuus on selvittänyt mahdollisuutta käyttää risteilyalusten laiturialueita talvisäilytykseen risteilykauden ulkopuolella, mutta nämä ratkaisut ovat osoittautuneet kalliiksi ja talvisäilytyskauden näkökulmasta liian lyhytaikaisiksi. Rastilan leirintäalueen soveltuvuutta veneiden talvisäilytykseen on selvitetty, mutta alueella on paljon leirintäaluetoimintaa myös talvella eikä se ole yhteen sovitettavissa veneiden talvisäilytyksen kanssa.

Osaratkaisuna talvisäilytyspaikkojen riittävyyden haasteeseen raporttiin on kirjattu pienempien, trailerilla kuljetettavien veneiden sijoittaminen kauemmaksi satamista. Malmin lentokentälle on tarkoitus saada 350 trailerilla kuljetettavien veneiden talvisäilytyspaikkaa. Raportissa tunnistettu neljäs keino ratkaista talvisäilytyksen haastetta on nykyisten talvisäilytysalueiden käytön tehostaminen. Keinoja olemassa olevien talvisäilytysalueiden tiiviimpään käyttöön on harkittu, mutta esimerkiksi alueen ruuduttamisen on osoitettu heikentävän mahdollisuutta veneiden tiiviiseen sijoittamiseen. Myös talvisäilytysalueiden viheralueet on koettu tärkeiksi maiseman ja viihtyvyyden kannalta ja ne on pyritty säilyttämään. Venekerhojen talvisäilytysalueiden mahdollista vajaakäyttöä tutkitaan yhteistyössä venekerhojen kanssa.

Veneiden talvisäilytyksen uusia ratkaisuja on kokeiltu

Liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimissa satamissa on tehty kokeiluja, jotka mahdollistaisivat veneiden säilyttämistä talven yli satamassa aisapaikoillaan. Hakanimen satamassa testattiin yritysyhteistyössä aisojen väliin kiinnitettävää laitetta, joka nostaisi veneen ylös vedestä. Kyseinen laite osoittautui kustannuksiltaan korkeaksi. Myös merta jäistä avoimena pitävää laitetta on testattu, mutta myös se on osoittautunut käyttökustannuksiltaan kalliiksi, mikä vain korostuu nykyisillä energiakustannuksilla.

Mahdollisena uutena keinona lisätä talvisäilytyspaikkojen määrä ilman laaja-alaisia uusia aluevarauksia voi mainita niin kutsutut venehotellit, jotka moninkertaistaisivat talvisäilytyspaikkojen määrän, mutta ovat investointeina kalliita. Venehotellille oli varattu paikka maankäytönsuunnittelussa Jätkäsaareen.

Veneiden talvisäilytyksen nykytila ja tulevaisuudennäkymät

Veneilyn suosio kasvaa ja venepaikkojen kysyntä ylittää tarjonnan. Vuonna 2021 kaupungin vuokraamille venepaikoille oli 3 600 hakijaa enemmän kuin jaettavia venepaikkoja. Kaiken kaikkiaan venepaikkojen määrä on kuitenkin kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana Helsingin alueella, mutta samaan aikaan veneiden talvisäilytykseen ei ole osoitettu paikkoja samassa suhteessa.

Helsingin talvisäilytysalueilla on talvisäilytyspaikkoja yhteensä noin 6 700 kpl. Helsingin talvisäilytysalueiden talvisäilytyspaikkojen määrä venesatamien venepaikkoihin nähden on nykyisellään noin 50 %, eli noin puolet viedään muualle talvisäilytykseen. Veneitä säilytetään talvisäilytysalueiden lisäksi mm. kaupallisissa talvisäilytyshalleissa, asuinrakennusten piha-alueilla, yritysten piha- ja huoltoalueilla, vapaa-ajanasuntojen yhteydessä sekä ulkomailla. Joitain suuria vahvarunkoisia veneitä säilytetään laitureissa talven yli.

Vuoteen 2025 mennessä poistuu nykyisistä paikoista noin 1 900 talvisäilytyspaikkaa. Korvaavia paikkoja saadaan lähivuosina vain rajallisesti. Porvoon Tolkkisiin kaavoitetaan Helsingin omistamalle alueelle noin 1 000 venepaikkaa, jotka ovat käytettävissä aikaisintaan vuonna 2026, riippuen kaavaprosessin etenemisestä ja alueen rakentamishankkeen etenemisestä. Valmistuessaan Tolkkinen kuitenkin ratkaisee merkittävällä tavalla talvisäilytyskysymystä. Karkeasti sanoen talvisäilytyspaikoista tulee olemaan pulaa erityisesti parin seuraavan vuoden aikana, mutta Tolkkisen alueen valmistuttua talvisäilytyspaikkoja on tarjolla noin puolelle venepaikkojen määrästä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Close

This decision was published on 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 09 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi