Vuokraus, vuokrasopimuksen vakuusehdon muuttaminen, Asetelmankuja 3

HEL 2022-014014
More recent handlings
§ 4

Maanvuokrasopimuksen vakuusehdon kohtuullistaminen vuokraoikeuden hallinnanjakotilanteessa (Kaarela, Kuninkaantammi)

Yksikön päällikkö

Päätös

Maaomaisuuden hallinnan tuki -yksikön päällikkö päätti hyväksyä, että tontin ********** maanvuokrasopimuksen (sopimusnro. 26420) vuokravakuusehtoa 3.2 § kohtuullistettiin sopimuksen täytäntöönpanossa siten, että vuokranantajan (Helsingin kaupunki) hyväksi tuleva 100 000 euron suuruinen vakuus kohdistettiin kuhunkin hallinnanjakosopimuksella jaetun vuokra-alueen vuokraoikeuden määräosaan (1/8) ja määräosan mukaisella vuokra-alueella oleviin rakennuksiin kunkin määräosaan kohdistuvan kiinnityksen ollessa suuruudeltaan 12 500 euroa sen sijaan, että se olisi 100 000 euroa per hallinnanjakosopimuksella jaetun vuokra-alueen vuokraoikeuden määräosa.

Päätöksen perustelut

Maaomaisuus-yksikön päällikkö on tehnyt 5.12.2017 § 8 pysyväispäätöksen maanvuokrasopimuksen vakuusehdosta vuokralaisten tehtyä keskenään sopimuksen vuokra-alueen hallinnasta. Päätöksessä on kysymys siitä, millä ehdoin Helsingin kaupunki suostuu siihen, että hallinnanjakosopimus voidaan kirjata paremmalle etusijalle, kun Helsingin kaupungille maanvuokrasopimuksen ehtojen noudattamisen vakuudeksi tulevat kiinnitysvakuudet.

Edellä mainitun pysyväispäätöksen mukaan yhteisvuokralaisten vakuudet olisi tullut hakea heidän hallinnanjakosopimuksen osoittamiin määräosiin normaalia maanvuokrasopimuksen vakuutta vastaavina eli kunkin kiinnityksen ollessa suuruudeltaan saman suuruinen kuin normaalisti maanvuokrasopimuksen vakuudeksi tuleva kiinnitys. Tämä käytännössä olisi johtanut siihen, että jokaiseen hallinnanjakosopimuksella jaetun vuokra-alueen vuokraoikeuden määräosaan (1/8) olisi tullut hakea 100 000 euron suuruinen kiinnitys Helsingin kaupungille vakuudeksi. Tämä menettely olisi asettanut yksityishenkilöinä olevat vuokralaiset kohtuuttomaan asemaan ja vaikeuttanut heidän rahoitusjärjestelyitään.

Edellä sanotun johdosta tällä päätöksellä hyväksytään, että vuokrasopimuksen vakuusehtoa kohtuullistettiin päätöksen mukaisella tavalla. Vakuusehdon kohtuullistaminen ei muuta sitä, että edelleen vuokralaiset ovat yhteisvastuullisia Helsingin kaupungin suuntaan vuokrasopimuksen asettamien velvoitteiden osalta.

This decision was published on 01.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Laura Mäkituomas, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36546

laura.makituomas@hel.fi

Decisionmaker

Katarina Kurenlahti
yksikön päällikkö