Maksuperusteiden määrääminen, maksuttomat kokeilut ikääntyneiden markkinointiviestintäkampanjan aikana 7.12.-16.12.2022, liikuntapalvelut

HEL 2022-014213
More recent handlings
§ 51

Liikuntapalvelut, maksuttomat kokeilut ikääntyneiden markkinointiviestintäkampanjan aikana 7.12.-16.12.2022

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että liikuntapalveluiden ikäihmisille suunnatun markkinointiviestintäkampanjan aikana liikuntapalvelut tarjoavat maksuttomia tutustumiskertoja kaikille käyttäjille seuraavasti:

Ke 7.12. ja 14.12.
Klo 13-14
Kontulan kuntokellarin kuntosaliin tutustuminen
Klo 13-13.50
Kontulan kuntokellarissa maksuton osallistuminen SenioriVenyttely-ryhmäliikuntatunnille
Klo 13-14
Latokartanon liikuntahallin kuntosaliin tutustuminen
Klo 14-15
Yrjönkadun uimahallin kuntosaliin tutustuminen
 
To 8.12. ja 15.12.
Klo 9.30-11.30
Liikuntamyllyn Seniorisäpinät
Klo 11.30-12.20
Aurinkolahden ulkokuntosalin ohjattu ulkotreeni
Klo 13-15
Itäkeskuksen uimahallin sisäänpääsy
Klo 14.15-14.45
Itäkeskuksen uimahallin ohjattu hallivesijumppa
Klo 14-15
Jakomäen uimahallin kuntosaliin tutustuminen
Pe 9.12. ja 15.12.
Klo 10.15-10.45
Vuotalon edessä ohjattu keppijumppa

Päätöksen perustelut

Ikääntyneiden toimintamahdollisuuksien parantaminen on toimialojen yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite Helsingissä. Koronapandemiasta johtuvat palvelutoiminnan rajoitukset ovat vaikuttaneet suorimmin niihin väestöryhmiin, jotka ovat julkisista vapaa-ajan palveluista riippuvaisimpia eli lapsiin ja nuoriin sekä ikääntyneisiin. Ikääntyneet eivät ole palanneet liikuntapalveluihin koronan jälkeen toivotusti. Liikuntapalvelut haluavat kannustaa ikääntyneitä liikuntapalveluiden pariin tarjoamalla maksuttomia kokeiluja markkinointiviestintäkampanjan aikana.

This decision was published on 02.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Ekman, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 87932

minna.ekman@hel.fi

Taija Savolainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 26698

taija.savolainen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja