Katusuunnitelma, Mechelininkatu välillä Länsilinkki-Mechelininaukio 31654/1 ja Baana välillä Ruoholahdenkatu-Lapinlahdenkatu 31655/1, Kamppi

HEL 2023-001256
More recent handlings
Case 3. / 342 §

Mechelininkatu välillä Länsilinkki−Mechelininaukio, Porkkalankatu välillä Mechelininkatu−Baana ja Baana välillä Ruoholahdenkatu−Lapinlahdenkatu, katusuunnitelmien hyväksyminen, Kamppi

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Petra Rantalainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Sameli Sivonen: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sameli Sivosen ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat liitteenä olevat katusuunnitelmat:

  • Mechelininkatu välillä Länsilinkki−Mechelininaukio ja Porkkalankatu välillä Mechelininkatu−Baana suunnitelmapiirustus nro 31654/1 (liite 2)
  • Baana välillä Ruoholahdenkatu−Lapinlahdenkatu suunnitelmapiirustus nro 31655/1 (liite 5)

Lisäksi lautakunta päättää määrätä tämän katusuunnitelmien hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Close

Lähtökohdat ja tavoitteet

Mechelininkatu on nykyinen olemassa oleva rakennettu katu. Mechelininkadulla Itämerenkatu−Porkkalankatu välillä on nykyisiä liike- ja toimistorakennuksia. Mechelininkadulla Porkkalankatu–Lapinlahdenkatu välillä kadun länsipuolella on Ortodoksinen hautausmaa ja itäpuolelle tulee sijoittumaan entiselle Lapinlahden sairaala-alueelle rakentuva uusi Marian kasvuyrityskampus. Marian kasvuyrityskampuksen eteläpuolelle sijoittuu nykyinen olemassa oleva Porkkalankadun rakennettu pääasiallisesti pysäköintikäytössä oleva katualue.

Baana on nykyinen pyöräliikenteen laatukäytävä, sekä jalankulkuyhteys Ruoholahdenrannan ja Kansalaistorin välillä. Suunnittelualueella Baana rajoittuu itäreunaltaan Työmiehenpuistikkoon sekä kallioleikkauksen päällä sijaitsevaan asuinkerrostalojen kortteliin. Länsireunalle rakentuu vanhan Marian sairaala-alueen kohdalle uusi toimistorakennusten korttelialue (Marian kasvuyrityskampus).

Katujen suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset ja jalankulusta erotellut pyörätiejärjestelyt, sekä Marian kasvuyrityskampus kaavan (kaava nro 12629) toteutuksen.

Katusuunnitelmat pohjautuvat voimassa oleviin asemakaavoihin nro 9771 (tullut voimaan 22.10.1993), 10748 (tullut voimaan 19.11.1999), 11770 (tullut voimaan 7.8.2009) ja 12629 (tullut voimaan 16.1.2023). Suunnitellut ratkaisut ovat periaatteiltaan asemakaavan 12629 yhteydessä esitetyn liikennesuunnitelman nro 7014 mukaiset, päivätty 26.11.2019. Katusuunnitelmissa on tarkennettu liikennesuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja Mechelininkadun ja Lapinlahdentien liittymäalueen, sekä Ruoholahden sillan alapuolisen pysäköintialueen järjestelyjen osalta.

Mechelininkadun itäpuolinen Ortodoksinen hautausmaa on liito-oravien ydinaluetta (kartoitusvuosi 2019, liito-oravaverkosto 2022). Mechelininkatu ei ole liito-oravien todennäköisellä liikkumisreitillä. Kadun rakentamistoimet eivät ulotu liito-oravien ydinalueelle. Baanan läheisyydessä ei ole liito-orava-alueita tai niiden havaittuja reittejä.

Suunnitelma

Mechelininkatu välillä Länsilinkki−Mechelininaukio ja Porkkalankatu välillä Mechelininkatu−Baana piirustus nro 31654/1 (liite 2)

Mechelininkatu on nykyinen alueen pääkatu. Ajoradat ja kadun keskellä sijaitseva raidealue pysyy nykyisellään lukuun ottamatta Lapinlahdentien liittymäaluetta. Lapinlahdentien liittymäalueen länsireunalla tehdään vähäisiä reunakivilinjan ja ajokaistojen geometria muutoksia. Etelän suunnasta kääntyminen Lapinlahdentielle ei ole uudessa katusuunnitelmassa mahdollista. Liittymäalueen itäreunassa ajokaistat siirtyvät keskemmälle, jotta jalkakäytävälle ja pyörätielle saadaan riittävä leveys. Järjestely mahdollistaa riittävän tilan jalkakäytävälle ja pyörätielle, sekä liikenteenohjauslaitteille. Pyörätiejärjestely toteutetaan kadun molemmille reunoille Pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti yksisuuntaisena ja jalankulusta eroteltuna. Mechelininkatu 1 kiinteistön kohdalla jalkakäytävä ja pyörätie linjataan kulkemaan kiinteistön edustalta. Kiinteistön kadun puoleinen osuus on voimassa olevan asemakaavan mukaista yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattavaa alueen osaa. Suunnitelmaratkaisu on sovittu yhteistyössä kiinteistön kanssa. Järjestely mahdollistaa nykyistä laajemman yhtenäisen katuvihreäosuuden, sekä korotettujen istutusalueiden lisäämisen kiinteistön edustalle ja selkeyttää kulkureittejä.

Porkkalankatu välillä Mechelininkatu−Baana osuudella Ruoholahden sillan alla sijaitsee nykyinen pysäköintialue. Alueen eteläreunaan rakennetaan uusi sisäänajoliittymä ja nykyinen pohjoisreunan liittymä muutetaan vain ulosajolle. Marian kasvuyrityskampuksen reunalle toteutetaan uusi jalkakäytävä ja tonttiliittymä. Parkkipaikkoja poistuu noin 9 kappaletta, muilta osin pysäköintialue säilyy ennallaan.

Baana välillä Ruoholahdenkatu−Lapinlahdenkatu piirustus nro 31655/1 (liite 5)

Baana länsireunassa sijaitsee nykyään 3,0 metriä leveä pyörätie. Marian Kasvuyrityskampuksen kaavan uusien rakennusten sisäänkäyntien ja uuden luiskayhteyden takia pyörätie siirretään itään jalkakäytävän viereen ja levennetään 3,5 metriä leveäksi. Muilta osin Baana on nykyään ja jatkossakin vapaata oleskelualuetta. Baanalla olevia toimintoja sijoitellaan ja toteutetaan uudelleen. Koripallokenttä siirretään etelään lähemmäs Baanan Ruoholahden päätyä. Nykyinen petankki-/monipelialue poistetaan. Nykyiset pingispöydät säilyvät ja toteutetaan yksi pingispöytä lisää. Baanalla on sekä uusia että säilyviä istutusaltaita. Uudet istutusaltaat perustetaan nykyisten tapaan luonnonpaasikivillä ja niihin istutetaan pensaita ja puita. Baana liittyy kulkuyhteydellä Lastenkodinkadun ylikulkukäytävän luiskaan. Rakennussuunnitelmavaiheessa tutkitaan tarkemmin katuvihreän lisäämisen mahdollisuuksia Baanalle.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksista nro 31654/1 (liite 1) ja nro 31655/1 (liite 4). Koostepiirustus on liitteenä 3.

Kadut on suunniteltu niin, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat: Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Suunnittelua on tehty yhteistyössä Mechelininkatu 1 -kiinteistön ja Marian kasvuyrityskampus -hankkeen kanssa.

Katusuunnitelmaluonnokset on ovat olleet sähköisesti esillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 22.2.−7.3.2023 välisen ajan. Esillä olosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu alueen talouksiin postitetulla tiedotekirjeellä, kaupungin verkkosivuilla sekä Helsingin Uutiset -sanomalehdessä.

Esillä olon aikaiset asukaspalautteet (4 kpl) on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 6.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet sähköisesti nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 29.3.–11.4.2023 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla. Nähtävillä olo vaiheeseen Mechelininkadun katusuunnitelman nimiöön lisättiin myös katusuunnitelmassa olevan Porkkalankatu välillä Mechelininkatu−Baana katuosan kadunnimi.

Muistutusten käsittely

Suunnitelmista jätettiin 4 muistutusta. Muistutukset ja niihin annetut vastineet löytyvät liitteenä 7 olevasta muistiosta. Nähtävillä olon päätyttyä saapui vielä yksi kirje, jossa lähtökohtaisesti käsiteltiin samoja teemoja, kuin muistutuksissa.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin. Rakennussuunnitelmissa tutkitaan tarkemmin Baanalle toteutettavan koripallokentän järjestelyt ja -mitat, sekä koripallokentän eteläpuolella olevan jalkakäytävän linjaus. Koripallokenttä ja sen eteläpuolinen jalkakäytävän linjaus tulevat vähäisiltä osin poikkeamaan katusuunnitelmassa esitetystä.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannus on yhteensä noin 1 300 000 euroa, 48 euroa/m² (alv 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

  yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Mechelininkatu 670 000 41
Porkkalankatu 120 000 46
Baana        510 000 62

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 174 000 euroa (alv 0 %). Ylläpitokustannukset ovat 21 000 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Uudisrakentaminen. Katujen rakentaminen ja viimeistely pyritään toteuttamaan lähivuosina Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan (ak12629) rakentamisen mahdollistavassa aikataulussa.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 06.06.2023 § 324

Close

This decision was published on 16.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Katariina Verkamo, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 20706

katariina.verkamo@hel.fi