Avustuksen hakeminen, valtionavustus, sosiaalisen luototuksen järjestäminen tarvittavaan luottopääomaan, sosiaali- ja terveysministeriö

HEL 2023-004289
More recent handlings
§ 11
This decisionmaker is no longer active

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan osallistuminen sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushakuun, sosiaalisen luototuksen järjestämiseksi tarvittava luottopääoma

Hallintojohtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallintojohtaja päätti, että Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaalisen luototuksen järjestämiseksi tarvittavaa luottopääomaa koskevaan kertaluonteiseen valtionavustushakuun. Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala hakee 1,8 miljoonan euron luottopääomaan rahoitusta valtiolta turvatakseen vakiintuneen palvelun jatkumisen. Hakuaika päättyy 31.3.2023.

Päätöksen perustelut

Laki sosiaalisesta luototuksesta (113/2002) edellyttää kaikkia hyvinvointialueita käynnistämään sosiaalisen luototuksen palvelun viimeistään 1.8.2023 mennessä. Elokuun alussa sosiaalisesta luototuksesta annettuun lakiin voimaantulevien muutosten myötä hyvinvointialueen on järjestettävä sosiaalista luototusta sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisena kuin alueella esiintyvä tarve edellyttää.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustusta laissa sosiaalisesta luototuksesta säädetyn järjestämisvelvoitteen vaatiman luottopääoman rahoittamiseen. Valtionavustushaussa jaettavissa oleva enimmäismäärä on 9,5 miljoonan euron suuruinen. Kyse on kertaluontoisesta erityisavustuksesta, joka on tarkoitettu maksettavaksi valtionavustuspäätösten valmistuttua ilman erillistä maksatushakemusta. Alueet saavat siirtää määrärahaa jatkossa tilikaudelta toiselle. Avustuksen tarkempi käyttöaika määritellään valtionavustuspäätöksessä. Avustuksen saamiseksi ei edellytetä omaa osallistumista (omarahoitus).

Avustuksen tavoitteena on varmistaa sosiaalisen luototuksen järjestämisvastuun toteutuminen kaikilla hyvinvointialueille 1.8.2023 lukien. Sosiaalisen luototuksen alueellisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tullaan myöntämään kertaluonteista avustusta sosiaalisen luototuksen luottopääomaa varten kaikille hyvinvointialueille. Hyvinvointialueilla ei ole sosiaalisen luototuksen luottopääoman tarkoitusta varten kunnista siirtyneitä varoja. Laissa sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta (590/2022) säädetään voimaantulosäännöksessä, että sote-uudistusta edeltäneet aikaisemmat pääomat oli tilitettävä kuntiin (HE 56/2021 vp).

Avustuksen hakuaika on 15.2. –31.3.2023 klo 16.15.

Sosiaalinen luototus ja talousneuvonta kuuluu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan alaisuuteen aikuissosiaalityön osana. Sosiaalinen luototus aloitettiin Helsingissä kuntakokeiluna vuosina 1999 - 2001 ja sosiaalisen luoton käyttö vakinaistettiin 2003. Helsingin kaupungin talousarviossa sosiaaliselle luotolle varattu määräraha on ollut viimeiset 10 vuotta 1,8 miljoonaa euroa, jota vastaavaa määrärahaa haetaan valtion avustuksena.

Helsingin kaupungin rahoitusjohtaja on tehnyt päätöksen "Valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivallan siirtäminen" (13.9.2017, § 64), jossa rahoitusjohtaja on siirtänyt toimivallan sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajalle päättää sosiaali- ja terveystoimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

This decision was published on 30.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sari Karisto, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 09 310 37579

sari.karisto@hel.fi

Anne Qvist, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 74090

anne.qvist@hel.fi

Satu Ristolainen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 43518

satu.ristolainen@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Mäki
hallintojohtaja