ELY-keskuksen kanssa solmittava sopimus sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen korvaamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

HEL 2023-006042
More recent handlings
§ 12
This decisionmaker is no longer active

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa solmittava sopimus sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen korvaamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

Hallintojohtaja

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) kanssa kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta vuonna 2023.

Sopimus perustuu kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin (1386/2010), sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille (VN/32627/2022). Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on tehnyt palvelujen kustannusten korvaamiseksi talousarvioesityksen 286 034 euroa ELY-keskukselle joulukuussa 2022.

Päätöksen perustelut

Uudenmaan ELY-keskuksella ja Helsingin kaupungilla on ollut voimassa määräaikainen sopimus (UUDELY/14325/2019) kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta vuoden 2022 loppuun saakka. Edellä mainittua sopimusta jatketaan vuonna 2023 nyt solmittavalla sopimuksella.

Sopimuksessa on kyse kotoutumislain 49 §:n mukaisten erityiskustannusten korvaamisesta. Erityiskustannuskorvaukseen oikeuttavia palveluja ovat kotoutumislain mukainen jälkihuoltonuorten tuettu asuminen sekä sosiaalinen kuntoutus perheille. Palvelukuvaukset ovat sopimuksen liitteenä. Jälkihuoltonuorten tuettu asuminen sekä perheiden sosiaalisen kuntoutuksen toiminnot tapahtuvat Toivolanmäen perheryhmäkodin yhteydessä. Tukitoimia voidaan tarjota myös nuoren tai perheen omaan kotiin.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastus toimiala tekee valtiolle puolivuotiskausittain selvityksen toteutuneista korvattavista kustannuksista. Ensimmäinen selvitys ajanjaksolla 1.1.-30.6.2023 toimitetaan elokuun 2023 puoliväliin mennessä ja koko vuotta koskeva selvitys seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Selvityksen yhteydessä toimiala toimittaa ELY-keskukselle myös toimintakertomuksen. Lisäksi Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastus toimiala toimittaa ELY-keskukselle arvion toiminnan kustannuksista ja toiminta suunnitelman seuraavalle vuodelle joulukuun 2023 loppuun mennessä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin rahoitusjohtaja on tehnyt päätöksen "Valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivallan siirtäminen" (13.9.2017, § 64), jossa rahoitusjohtaja on siirtänyt toimivallan sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajalle päättää sosiaali- ja terveystoimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

This decision was published on 10.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sari Karisto, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 09 310 37589

sari.karisto@hel.fi

Satu Ristolainen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 43518

satu.ristolainen@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Mäki
hallintojohtaja

Attachments

1. Liite 1 Palvelukuvaus nuoren tuetun asumisen palvelu 22.12.2022
2. Liite 2 Palvelukuvaus sosiaalinen kuntoutus perheille 22.12.2022
3. Helsinki sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut SOPIMUS 2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.