Virkasuhteen täyttäminen, maankäyttö ja kaupunkirakenne, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, kalliorakennus, tiimipäällikkö, työavain KYMP-01-24-23

HEL 2023-009990
More recent handlings
§ 45

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit palvelujen maa- ja kallioperäyksikön tiimipäällikön viran täyttäminen

Tonttipäällikkö

Päätös

Tonttipäällikkö valitsi maa- ja kallioperäyksikön kalliorakennustiimin tiimipäällikön virkaan 60352 diplomi-insinööri ********** 1.11.2023 alkaen 4941,64 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.11.2023 lukien

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2020 § 30, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 1.8-21.8.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Duunitorilla, TE-palvelujen sivuilla ja Joblyssa.

Tiimipäällikön tehtävänä on asiantuntijatiimin johtaminen ja sen toiminnan kehittäminen. Lisäksi tiimipäällikkö toimii kalliorakentamisen asiantuntijana ja kaupungin edustajana kalliorakennushankkeissa sekä myös asiantuntijana Helsingin maanalaisiin tiloihin liittyvissä kysymyksissä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi teknillinen korkeakoulututkinto, johon sisältyy kalliorakentamisen syventävät opinnot sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta esihenkilötehtävistä sekä kalliorakentamisen suunnittelusta ja asiantuntijatehtävistä.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa kolme henkilöä, joista kaksi täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** Heitä haastattelivat ajalla 4.9.-8.9.2023 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävänä on asiantuntijatiimin johtaminen ja sen toiminnan kehittäminen. Lisäksi tiimipäällikkö toimii kalliorakentamisen asiantuntijana ja kaupungin edustajana kalliorakennushankkeissa sekä myös asiantuntijana Helsingin maanalaisiin tiloihin liittyvissä kysymyksissä. Tehtävä edellyttää alan korkeaa koulutusta sekä vankkaa kokemusta kalliorakentamisesta kaupunkiympäristössä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi teknillinen korkeakoulututkinto, johon sisältyy kalliorakentamisen syventävät opinnot sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta esihenkilötehtävistä sekä kalliorakentamisen suunnittelusta ja asiantuntijatehtävistä.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden hakijan, ********** välillä. Molemmat hakijat täyttivät valintakriteerit.

**********

**********

**********

**********

Tonttipäällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvion perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä.

**********

This decision was published on 26.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ilkka Satola, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37817

ilkka.satola@hel.fi

Decisionmaker

Sami Haapanen
tonttipäällikkö

Attachments

1. Hakijalista, työavain KYMP-01-24-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-01-24-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.