Virkasuhteen täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, pohjoisen nuorten sosiaalityö, sosiaaliohjaaja, työavain SOTEPE-01-390-23

HEL 2023-010122
More recent handlings
§ 12

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, pohjoisen nuorten sosiaalityö, työavain SOTEPE-01-390-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi AMK ********** sosiaaliohjaajan vakinaiseen virkaan 1.10.2023 lukien (toimintayksikkö 395640, työpiste 100080, vakanssi 024938) 2808,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on
esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka (024938) tuli avoimeksi 1.7.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan vakinaiseen virkaan ottaa pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on vastata 16-29-vuotiaiden nuorten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia muille kuin erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille, sosiaaliohjausta ja neuvontaa, nuoren tukemista arjessa nuoren omissa toimintaympäristöissä, yhteistyötä nuoren verkostojen kanssa sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksentekoa.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, dokumentointitaitoja, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiutta pari- ja tiimityöskentelyyn ja soveltuvuutta tehtävään.

Eduksi luettiin kokemus nuorten kanssa työskentelystä sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemus ja kokemus Apotti-asiakastietojärjestelmän käyttämisestä.

Sosiaaliohjaajan vakinainen virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla 11.7.-26.7.2023.

Määräajassa hakemuksen jätti 25 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli 21 hakijalla.

Haastatteluun kutsuttiin ********** **********

Johtava sosiaalityöntekijä ********** ja johtava sosiaalityöntekijä ********** suorittivat ********** haastattelun 28.7.2023, ********** haastattelun 28.7.2023 ja ********** haastattelun 31.7.2023. Johtava sosiaalityöntekijä ********** ja johtava sosiaalityöntekijä ********** suorittivat ********** haastattelun 31.7.2023.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi hänellä on opintoja sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnosta. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on täydennyskoulutuksena suorittanut ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt **********

Haastattelujen perusteella kaikilla hakijoilla on viran edellyttämät hyvät vuorovaikutustaidot.

********** on vahvaa osaamista ja kokemusta nuorten aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta. Hänellä on erinomainen nuorille suunnatun Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän ja erityisesti Helsingin pohjoisen alueen verkostojen tuntemus työkokemuksensa kautta. Hänellä on myös vahvaa osaamista ja kokemusta Apotti järjestelmän käytöstä. Hän toimii Apotti-tukihenkilönä nykyisessä tehtävässään. Haastattelun ja kokemuksen perusteella hänellä on erinomaiset valmiudet pari- ja tiimityöskentelyyn sekä itsenäiseen työskentelyyn. Haastattelussa tuli esille hänen joustavuutensa sekä erittäin positiivinen asenne ja valmius nuorten aikuisten sosiaaliohjauksen kehittämiseen.

********** on osaamista ja kokemusta kuntoutusohjaajan tehtävistä ja aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan ja maahanmuuttoyksikön ohjaajan tehtävistä. Lisäksi hänellä on vahvaa osaamista ja kokemusta Kelan perustoimeentulotuen asiantuntijan tehtävistä. Hänellä ei ole kokemusta nuorten sosiaalityön sosiaaliohjaajan tehtävistä tai erityisesti nuorten kanssa työskentelystä. Nykyisessä kuntoutusohjaajan tehtävässä hän käyttää Apotti asiakastietojärjestelmää ja tuntee Helsingin kaupungin palvelujärjestelmää. Haastattelussa tuli esille hänen hyvät valmiutensa pari- ja tiimityöhön.

********** on vahvaa osaamista ja kokemusta lastensuojelun ohjaajan tehtävistä lastensuojelulaitoksessa. Hän tuntee Helsingin kaupungin lastensuojelun palvelujärjestelmää. Hänellä ei ole kokemusta nuorten sosiaalityön sosiaaliohjaajan tehtävästä, mutta on kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Hän käyttää nykyisessä tehtävässä Apotti asiakastietojärjestelmää laitoshuollossa. Haastattelussa tuli esiin valmius pari- ja tiimityöskentelyyn sekä positiivinen asenne nuorten kanssa työskentelyyn.

********** on osaamista ja kokemusta asumisen tuen sosiaaliohjaajan tehtävistä. Hänellä on vahvaa osaamista ja kokemusta asumisneuvojan ja asumisohjaajan tehtävistä ja ohjaajan tehtävistä vammaisten asumispalveluissa. Hänellä on kokemusta nuorten kanssa työskentelystä toimiessaan asumisohjaajana. Hän käyttää nykyisessä tehtävässään Apotti asiakastietojärjestelmää ja tuntee myös Helsingin kaupungin palvelujärjestelmää. Hän ei ole kokemusta nuorten sosiaalityön sosiaaliohjaajan tehtävistä. Haastattelussa tuli esille erityisesti valmiudet itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvät yhteistyötaidot.

Haastattelun ja hakemuksen perusteella ********** osoitti sosiaaliohjaajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, positiivista asennetta nuorten sosiaaliohjauksen kehittämiseen, joustavuutta ja erinomaisia valmiuksia sekä itsenäiseen että pari- ja tiimityöhön.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen pohjoisen nuorten sosiaalityössä.

This decision was published on 11.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maija Holopainen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 69773

maija.holopainen@hel.fi

Decisionmaker

Johan Ehrman
vs. aikuissosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.