Kokoonpano, jäsenen nimeäminen, Kuuden suurimman kaupungin palvelujen kustannus- ja palvelutason vertailu -yhteistyön ohjausryhmä, kaupunginkanslia

HEL 2023-011198
More recent handlings
§ 136

Ohjausryhmän jäsenten nimeäminen, kuuden suurimman kaupungin yhteistyösopimus kaupungin tuottamien palvelujen kustannus­ ja palvelutasojen vertailun toteuttamisesta

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti nimetä seuraavia tehtäviä hoitavat henkilöt ohjausryhmään, joka ohjaa kuuden suurimman kaupungin yhteistyötä kaupungin tuottamien palvelujen kustannus- ja palvelutasojen vertailun toteuttamiseksi:

Kaupunginkanslia, strategiaosasto, kaupunkitietopalvelut, tutkimuspäällikkö

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus ja esiopetus, varhaiskasvatusjohtaja

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, talous- ja suunnittelupalvelut, suunnitteluyksikkö, suunnittelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö hyväksyi (19.6.2023 § 107) Helsingin kaupungin osallistumisen kuuden suurimman kaupungin yhteistyöhön, jossa verrataan kaupunkien tuottamien palvelujen kustannus- ja palvelutasoa.

Kaupungit ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen 15.8.2023, jonka mukaan vertailuun sisältyvät palvelukokonaisuudet ovat varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuri- ja kirjastopalvelut, liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut.

Sopimuksessa on määritelty, että kustannus- ja palvelutasojen vertailutyötä ohjaa ohjausryhmä, jossa on kaikkien kaupunkien nimeämät edustajat (2–3 jäsentä per kunta). Kukin kaupunki nimeää omat edustajansa ohjausryhmään erikseen.

Ohjausryhmän tehtäviksi on sopimuksessa määritetty:

 • Ohjausryhmä suunnittelee, ohjaa ja seuraa työn toteutumista
 • Sopii tarvittaessa sopimusta tarkemmasta työnjaosta
 • Vahvistaa vuosittain kunkin työryhmän ehdottaman
 • toimintasuunnitelman ja aikataulun
 • Vahvistaa vertailutyön budjetin
 • Päättää mahdollisista kehittämishankkeista, hankkeiden budjetoinnista ja resurssien allokaatiosta

This decision was published on 26.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0504028766

katja.vilkama@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
Markus Kühn
strategiajohtaja

Attachments

1. Yhteistyösopimus Suomen kuuden suurimman kaupungin tuottamien palvelujen kustannus- ja palvelutasojen vertailun toteuttamisesta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.