Sähköautojen latauspisteet taksiasemilla, Kapteeninkatu, Käpyläntie ja Museokatu

HEL 2023-011555
More recent handlings
§ 115

Sähköautojen latauspisteiden sijoittaminen taksiasemille Kapteeninkadulla, Käpyläntiellä ja Museokadulla

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti, että toteutetaan sähköautojen latauspisteet Kapteeninkadulla, Käpyläntiellä ja Museokadulla piirustuksen 7512 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti 11.11.2022 (§ 83) yhteensä 56:sta latausasemasta.

Sähköautojen latauspisteiden tarkemmassa toteutussuunnittelussa on jouduttu latauspisteitä siirtämään kolmessa kohteessa. Taksiasemille sijoitettujen latauspisteiden sijainti taksiasema-alueen kärjessä on jo muissa toteutetuissa kohteissa osoittautunut haastavaksi. Latauksessa olevien taksien sijainti jonon kärjessä ei ole tarkoituksenmukainen, sillä asiakkaat hakeutuvat pääasiassa ensimmäisiin autoihin taksiasemalla, vaikka lataustapahtuma on yhä käynnissä. Näin ollen taksien latauspisteet siirretään taksiasema-alueen alkupäähän.

Piirustuksella 7512 korvataan liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksen 11.11.2022 § 83 mukainen piirustus 7344 Museokadun ja Kapteeninkadun osalta, ja liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksen 17.3.2023 § 31 mukainen piirustus Käpyläntien osalta.

Kaupunki on tehnyt vuokrapäätöksen Helen Oy:n kanssa 1.7.2022 koskien sähköautojen lataustoimintaa kaupungin omistamilla yleisillä alueilla. Kaupunki luovuttaa lataustoiminnan vaatiman maa-alan käyttöoikeuden toimijalle. Sopimus kattaa 56 latausasemaa, joista kahdeksan on taksien latausasemia.

Kustannusennuste

Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttaminen 1 500 euroa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännössä (16 luku 6 § kohta 1) on liikenne- ja katusuunnittelupäällikön toimivallassa päättää katu- ja muulle yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella merkitykseltään vähäisistä yksittäisistä liikennejärjestelyistä.

This decision was published on 22.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Noora Schalin, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 34889

noora.schalin@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Putkonen
liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö