Sopimus, Pohjoisbaanan (välillä Maaherrantie-Kestinpuisto) ja laitteiden sijoittaminen rautatiealueelle ja rautatiealueella tehtävä työ, Väylävirasto

HEL 2023-011897
More recent handlings
§ 29

Helsingin kaupungin ja Väyläviraston välinen sopimus Pohjoisbaanan, välillä Maaherrantie-Kestinpuisto ja siihen liittyvien laitteiden sijoittamisesta rautatiealueelle sekä rautatiealueella tehtävästä työstä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti allekirjoittaa sopimuksen Pohjoisbaanan välillä Maaherrantie-Kestipuisto ja siihen liittyvien laitteiden sijoittamisesta rautatiealueelle sekä rautatiealueella tehtävästä työstä.

Sopimuksen tarkoituksena on oikeuttaa Helsingin kaupunki rakentamaan Väyläviraston hallinnoimalle rautatiealueelle jalankululle ja polkupyöräilylle tarkoitettu kulkuyhteys ja käyttämään aluetta mainittuun tarkoitukseen. Lisäksi sopimuksessa on sovittu muun muassa muista rautatiealueen käyttämiseen ja siellä työskentelyyn liittyvistä yksityiskohtaisemmista ehdoista siten, etteivät radanpidon ja rautatieliikenteen toimintaedellytykset ja häiriöttömyys vaarannu. Samalla Helsingin kaupunki oikeuttaa Väyläviraston käyttää rakennettavaa kulkuyhteyttä rautatien huoltotienä.

Valmistuttuaan jalankulun ja pyöräilyn yhteys sekä kulkuyhteyttä palvelevat valaisinpylväät ja johdot ovat Helsingin kaupungin omaisuutta ja jäävät Helsingin kaupungin kunnossa- ja puhtaanapitovastuulle.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungissa, Oulunkylän kaupunginosassa, Oulunkylän aseman pohjoispuolella ja Pasila – Riihimäki -rataosan itäpuolella, sijaitsee Väyläviraston hallinnoimalla rautatiealueella radan huoltotie. Helsingin kaupungilla on tarve rakentaa nykyinen radan huoltotie jalankulun ja pyöräilyn laatukäytäväksi (ns. Baanaksi) Maaherrantien ja Kestipuiston välisellä alueella Yleiskaavan baanaverkon mukaiseksi (tullut voimaan 5.12.2018). Alueen katu- ja pyörätiesuunnitelmat on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 28.5.2019.

Helsingin kaupunki rakentaa kustannuksellaan Väyläviraston kanssa tehtävän sopimuksen 3 kohdan mukaiselle noin 2800 m² suuruiselle käyttöoikeusalueelle 91-871-1-2 jalankulku- ja polkupyörätie ja käyttää aluetta mainittuun tarkoitukseen. Lisäksi Helsingin kaupungilla rakentaa rautatiealueelle kulkuyhteyttä palvelevia valaisinpylväitä ja johtoja. Kulkuyhteys ja laitteet toteutetaan sopimuksen liitteenä olevien suunnitelmien mukaisesti.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 4 1 momentin 1 kohdan mukaan kaupunkiympäristön toimialajohtaja käyttää kaupungin puolesta maanomistajan puhevaltaa.

This decision was published on 26.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Tienvieri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 20480

anna.tienvieri@hel.fi

Decisionmaker

Ville Lehmuskoski
kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Attachments

1. Sopimusluonnos
2. Kartta käyttöoikeusalueesta
3. Asemapiirustus nro 31938/11

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.