Virkasuhteen täyttäminen, terveys- ja päihdepalvelut, psykoosipalvelujen Vuosaaren psykoosipoliklinikka, sosiaalityöntekijä, SOTEPE-02-226-24

HEL 2024-007057
More recent handlings
§ 2

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Psykoosipalvelujen Vuosaaren psykoosipoliklinikka, työavain SOTEPE-02-226-24

Psykososiaalisen työn päällikkö

Päätös

Psykososiaalisen työn päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 029151, toimintayksikkö 396220, työpiste 500160) 1.8.2024 lukien 3893,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan 28.5.2024.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.4.2023.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö.

Psykoosipalvelujen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalisen tilanteen arvioinnit ja kartoitukset, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa sekä tarvittaessa hoidollisten ja toiminnallisten ryhmien ohjaaminen. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu myös sosiaalihuoltolain edellyttämät tehtävät ja niihin liittyvä päätöksenteko (muun muassa palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ennalta ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut).

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä kykyä moniammatilliseen tiimityöhön.

Eduksi tehtävän hoidossa katsotaan kokemus psykiatristen potilaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä sekä aikuissosiaalityön tehtävistä.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 16.-30.4.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi (2) hakija, joista toisella ei ollut tehtävän edellyttämää kelpoisuutta. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin **********

********** haastattelun 26.4.2024.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** täytti viran kelpoisuusehdot. Hakijalla on tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyvät vuorovaikutustaidot, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä kykyä moniammatilliseen tiimityöhön. Hänellä on myös kokemusta sekä sosiaalityöntekijän tehtävistä psykiatrisessa työssä että aikuissosiaalityön tehtävistä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen Vuosaaren psykoosipoliklinikalla.

This decision was published on 03.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Lehto, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 58041

satu.m.lehto@hel.fi

Decisionmaker

Kaisu Maunuksela
psykososiaalisen työn päällikkö

Attachments

1. Hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.