Virkasuhteen täyttäminen, Vuosaaren päihdepoliklinikka, johtava sosiaalityöntekijä, SOTEPE-02-170-24

HEL 2024-007149
More recent handlings
§ 6

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Vuosaaren päihdepoliklinikka , työavain SOTEPE-02-170-24

Päihdepalvelujen päällikkö

Päätös

Päihdepalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (toimintayksikkö 396370 Päihdepalvelut, työpiste 700050 Vuosaaren päihdepoliklinikka, vakanssinumero 028497) 1.6.2024 lukien 4229,31 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.5.2024.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa päihdepalvelujen päällikkö.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia perheterapeutin, psykologin, sosiaaliohjaajien, sosiaaliterapeuttien, sosiaalityöntekijöiden ja toimintaterapeutin esihenkilönä. Tehtäviin kuuluu henkilöstöhallintoa, henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtimista, työntekijöiden asiakastyön tukemista sekä yhteistyötä eri verkostojen kanssa.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka on ollut julkisesti haettavana 18.3.-5.4.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kaikilla hakijoilla. Yksi hakijoista veti hakemuksensa pois.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 11.4.2024 ********** sekä **********

Haastattelun suorittivat **********

********** on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja sosiaalityöntekijäksi 2024. Lisäksi hän on suorittanut sosionomi (AMK) -tutkinnon ja lähihoitajatutkinnon. Hän on työskennellyt **********

********** on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi ja sosiaalityöntekijäksi 2019. Lisäksi hän suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon sosiaalipsykologiasta sekä päihdetyöntekijän ammattitutkinnon. **********

********** on valmistunut Svenska Social- och kommunal högskolanista valtiotieteen kandidaatiksi ja sosiaalityöntekijäksi 2001. **********

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta päihdetyöstä.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti johtavan sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, hänellä on pisin ja monipuolisin kokemus päihdetyöstä ja sosiaalityöstä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen Vuosaaren päihdepoliklinikalla.

This decision was published on 22.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 09 310 42970

aila.ronkanen@hel.fi

Decisionmaker

Pia Pulkkinen
päihdepalvelujen päällikkö

Attachments

1. Hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.