Virksuhteen täyttäminen, Lännen aikuissosiaalityö, sosiaaliohjaajat, SOTEPE-01-289-24

HEL 2024-007725
More recent handlings
§ 15

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lännen aikuissosiaalityö, sosiaaliohjaajien viran täyttäminen työavain SOTEPE-01-289-24

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastatteluissa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi (AMK) ********** vakinaiseen sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 50142, toimintayksikkö 395620, työpiste 100055) 24.6.2024 lukien 2858,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastatteluissa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi (AMK) ********** sosiaaliohjaajan määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 043619, toimintayksikkö 395620, työpiste 100055) 10.6.2024 lukien 2858,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Vakinainen virka on ollut avoin 18.5.2024 alkaen ja määräaikainen virka on ollut avoin 22.5.2024 alkaen.

Sosiaaliohjaajan virat ovat olleet julkisesti haettavana Helsingin kaupungin avoimet työpaikat -internetsivuilla, Duunitori, Jobly ja työmarkkinatorin avoimet työpaikat -internetsivuilla ajalla 19.4.2024-6.5.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaaliohjaaja tehtävänä on seurata asumisen sujumista tilapäisen asumisen omissa hajasijoitetuissa välivuokraukseen perustuvissa vuokra-asunnoissa. Sosiaaliohjaaja antaa tarvittaessa arjen tukea, neuvontaa ja ohjausta asumiseen liittyen vuokra-asunnoissa asuville asiakkaille yhteistyössä asiakkaiden omatyöntekijöiden kanssa. Työhön kuuluu asumiseen liittyvä tavoitteellinen ja suunnitelmallinen asumisen palvelusuunnitelman mukainen työskentely aikuisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa, yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävä yhteistyö, asumiseen liittyvä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen päätösten tekeminen, asumisen ongelmiin ja kriiseihin liittyvä monialainen yhteistyö ja konsultaatio sekä tilapäisen asumisen työryhmään tulleiden sosiaalihuoltolain mukaisten tilapäisen asumisen palvelulähetteiden käsittely yhdessä työryhmän kanssa.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä asumisen sosiaaliohjauksesta, hyviä vuorovaikutustaitoja, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, kykyä pari- ja tiimityöhön, kehittämismyönteisyyttä ja halua työskennellä vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 16 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on pöytäkirjan liitteenä 1. Viidellä hakijoista ei ollut suoritettuja sosionomi (AMK) -opintoja. Vaadittu kelpoisuus oli 11 hakijalla.

Haastatteluun kutsuttiin hakijoista ne henkilöt, joilla oli hakemusten perusteella vaadittava kelpoisuus, työkokemus ja osaamista aikuisten parissa tehtävästä asumiseen liittyvästä työstä. Lisäksi edellytimme Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelujärjestelmän tuntemusta sekä kykyä toimia itsenäisesti ja etäjohdettavana, hyviä vuorovaikutus-, verkosto- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä pari- ja tiimityöhön.

Eduksi luettiin Apotti-tietojärjestelmän kokemus ja osaaminen sekä kiinnostus sosiaalisen median käyttöön osana rakenteellista työtä.

Hakemusten perusteella kutsuttiin vakinaisen viran ja määräaikaisen viran haastatteluihin yhteensä kolme hakijaa: ********** Yksi haastatteluun kutsutuista veti hakemuksensa pois. Lisäksi haastateltiin mahdollista sijaisuutta varten yksi sosionomiopiskelija.

Haastattelut suoritettiin 16.5.2024 sekä 21.5.2024. Haastattelijoina toimivat johtava sosiaalityöntekijä ********** sekä johtava sosiaalityöntekijä ********** Haastattelut pidettiin Kallion virastotalossa.

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja hän on Valviran laillistuksella oikeutettu toimimaan sosionomin tehtävissä. ********** Hänellä on sosiaaliohjaajana työskentelystä kokemusta aikuisten parissa tehtävästä asumisen sosiaaliohjaustyöstä yli seitsemän vuoden ajalta ja muuta sosiaaliohjaajan työkokemusta yli kahden vuoden ajalta. Hänen ansioksensa luetaan sosiaalityöntekijän yli 12 vuoden työkokemus.

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja hän on Valviran laillistuksella oikeutettu toimimaan sosionomin tehtävissä. ********** Hänen ansioksensa luetaan kokemus jälkihuollon asumisen sosiaalityöstä yli kahden vuoden ajalta.

Tilapäisen asumisen tiimin sosiaaliohjaajan työstä haettavaan tehtävän soveltuvaa kokemusta löytyi parhaiten ********** Edellytimme työkokemusta ja osaamista aikuisten parissa tehtävästä asumiseen liittyvästä sosiaaliohjaajan työstä. ********** työkokemus oli asumisen sosiaalityöntekijän työstä ja hänellä oli Apotti-tietojärjestelmän tuntemusta ja osaamista.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastatteluissa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset Lännen aikuissosiaalityön tilapäisen asumisen sosiaaliohjaajan vakinaisen viran menestykselliseen hoitamiseen.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastatteluissa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset Lännen aikuissosiaalityön tilapäisen asumisen sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen.

This decision was published on 03.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Päivi Ilkko, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 24319

paivi.ilkko@hel.fi

Decisionmaker

Henna Niiranen
aikuissosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Lyhyt hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.