Viranhaltijan siirtäminen, luokanopettaja, erityisluokanopettaja, Meilahden ala-asteen koulu

HEL 2024-007836
More recent handlings
§ 30

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen otetun luokanopettajan siirto erityisluokanopettajan virkaan

Perusopetuksen aluepäällikkö 2

Päätös

Aluepäällikkö päätti siirtää toistaiseksi voimassa olevaan luokanopettajan virkasuhteeseen otetun ********** erityisluokanopettajan virkaan (vakanssinumero 001288) toistaiseksi. Virantoimitus alkaa 1.8.2024. Viran sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa on Meilahden ala-asteen koulu.

Päätöksen perustelut

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (2003/304) 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Virka voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä viranhaltijalain 4 §:n 3 momentissa ja kaupungin hallintosäännön 23 luvun 2 §:ssä mainituin edellytyksin silloin, kun kysymyksessä on virka, johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

********** on otettu 1.8.2011 toistaiseksi voimassa olevaan luokanopettajan virkasuhteeseen. Hän on suorittanut Helsingin kaupungin tukemana erilliset erityisopettajan opinnot ja sitoutunut opinnot suoritettuaan työskentelemään Helsingin kaupungilla erityisluokanopettajan tehtävässä. Meilahden ala-asteen koulun rehtori on tehnyt esityksen henkilön siirtämisestä erityisluokanopettajan virkaan 13.5.2024 ********** asema toistaiseksi otettuna viranhaltijana ei muutu eikä hänen palkkansa alene. Hän täyttää erityisluokanopettajan virkaan asetetut kelpoisuusehdot ja on antanut siirtoon suostumuksensa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (5.3.2024, § 90) mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen palvelun sisällä päättää palvelun päällikkö.

This decision was published on 03.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Liisa Halonen, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 34575

liisa.halonen@hel.fi

Decisionmaker

Arjariitta Heikkinen
perusopetuksen aluepäällikkö 2