Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin sairaala, Kotihoidon lääkärit, terveyskeskuslääkäri, SOTEPE-03-376-24

HEL 2024-007839
More recent handlings
§ 2

Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, Helsingin sairaala, kotihoidon lääkärit työavain SOTEPE-03-376-24

Ylilääkäri

Päätös

Kotihoidon lääkärit -yksikön ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääkäri ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 026701, Kotihoidon lääkärit-yksikkö) tehtäväkohtaisella palkalla 5506,82 € (tarkastetaan 3.6.2024) ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisterinotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tehtävänimikkeen virka tuli avoimeksi 01.11.2022. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan kotihoidon lääkärit-yksikön kotihoidon terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa Helsingin sairaalan kotihoidon lääkäreiden ylilääkäri.

Kotihoidon terveyskeskuslääkärin tehtävänä on huolehtia terveyskeskuslääkärin velvollisuuksista moniammatillisissa tiimeissä Helsingin kotihoidossa ja seniorikeskusten arviointi- ja kuntoutusosastoilla, jotka toimivat myös geriatrian ja yleislääketieteen koulutuspaikkoina.

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, kokemusta ja osaamista ikääntymisestä johtuvien ja ikääntyneillä usein esiintyvien sairauksien hoitamisesta sekä hyviä tiimityötaitoja.

Kotihoidon terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 026701) on ollut julkisesti haettavana 16.04.–06.05.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ja Työmarkkinatorilla (TE-palvelut).

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 1 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 14.5.2024 ********** . Haastattelun suoritti kotihoidon lääkäreiden ylilääkäri **********

********** on valmistunut lääkäriksi vuonna 2015. Hän on työskennellyt terveyskeskuslääkärinä kotihoidon lääkärit -yksikössä vuonna 2023 ja se jälkeen **********

Koulutuksen, kokemuksen, hakemuksen, haastattelun ja yksikössä osoitetun työkokemuksen ja sopivuuden perusteella ********** on esittänyt riittävät vahvuudet ja lääketieteellisen osaamisen terveyskeskuslääkärin viran tehtävien hoitamiseen kotihoidon lääkärit-yksikössä.

This decision was published on 03.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elisa Talja, ylilääkäri, puhelin: 09 310 76430

elisa.talja@hel.fi

Decisionmaker

Elisa Talja
ylilääkäri

Attachments

1. Lyhyt Hakijalista työavain SOTEPE-03-376-24

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.