Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla arviointitoiminnan asiakasohjauksen asiakkuuspäälliköille 3.6.2024 alkaen

HEL 2024-008081
More recent handlings
§ 7

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla Arviointitoiminnan asiakasohjauksen asiakkuuspäälliköille 3.6.2024 alkaen

Asiakasohjauspäällikkö

Päätös

Asiakasohjauksen asiakasohjauspäällikkö päätti, että

- Etelän asiakasohjauksen asiakkuuspäällikön (vakanssi 028290) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Asiakkuusvastaava, vakanssi 026751
- Asiakkuusvastaava, vakanssi 026764
- Sosiaalityöntekijä, vakanssi 038262

- Idän asiakasohjauksen vs. asiakkuuspäällikön (vakanssi 035359) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Asiakkuusvastaava, vakanssi 031572
- Vs. asiakkuusvastaava, vakanssi 038747

- Lännen asiakasohjauksen asiakkuuspäällikön (vakanssi 026774) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Asiakkuusvastaava, vakanssi 026777
- Asiakkuusvastaava, vakanssi 032873

- Pohjoisen asiakasohjauksen asiakkuuspäällikön (vakanssi 026789) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Asiakkuusvastaava, vakanssi 026790
- Asiakkuusvastaava, vakanssi 036759

- Ruotsinkielisen asiakasohjauksen johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssi 026743) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Sosiaalityöntekijä, vakanssi 024990
- Sosiaalityöntekijä, vakanssi 038196
- Sosiaalityönteklijä, vakanssi 037121

- Kotihoidon ostopalveluasiakkaiden valvonnan asiakkuuspäällikön (vakanssi 049245) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Asiakkuusvastaava, vakanssi 049244
- Asiakasohjaaja, vakanssi 049242

Samalla Asiakasohjauksen asiakasohjauspäällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä asiakkuuspäällikön sijaisena toimii asiakasohjauspäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 3.6.2024 alkaen toistaiseksi ja korvaa asiakasohjauspäällikön 1.4.2023 tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

This decision was published on 06.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Päivi Tiainen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 23183

paivi.tiainen@hel.fi

Decisionmaker

Birgitta Maanonen
vs. asiakasohjauspäällikkö