Viranhaltijan siirtäminen, luokanopettaja, rehtori, Strömbergin ala-asteen koulu

HEL 2024-008332
More recent handlings
§ 31

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen otetun luokanopettajan siirto rehtorin virkaan

Perusopetuksen aluepäällikkö 2

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti siirtää toistaiseksi voimassa olevaan luokanopettajan virkaan (vakanssi 002947) otetun ********** Strömbergin ala-asteen kouluun sijoitettuun rehtorin virkaan (vakanssi 000111) toistaiseksi. Virantoimitus alkaa 1.8.2024.

Päätöksen perustelut

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003, jäljempänä viranhaltijalaki) 4 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Lain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan kuitenkin 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä silloin, kun on kyse viranhaltijalain 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.

Viranhaltijalain 24 §:n 1 momentin mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Viranhaltijalle on ennen siirtämistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 5.3.2024 (§ 27) tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen mukaan palvelun päällikkö päättää viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen palvelun sisällä.

********** on toiminut Strömbergin ala-asteen koulun luokanopettajan virassa (vakanssi 002947) koulunjohtajana 1.8.2000 lukien. Siirto Strömbergin ala-asteen kouluun sijoitettuun rehtorin virkaan perustuu oppilasmäärän kasvusta johtuvaan tehtävien uudelleenjärjestelyyn. Koulunjohtajan tehtävät hoidetaan jatkossa rehtorin virassa.

********** täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja virkasuhdetta voidaan pitää hänelle sopivana. Hänen asemansa toistaiseksi otettuna viranhaltijana ei siirron myötä muutu eikä hänen varsinainen palkkansa alene. Häntä on kuultu Helsingin kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti 17.4.2024. Hän on kuulemistilaisuudessa ilmaissut tahtonsa ja suostumuksensa siirtyä Strömbergin ala-asteen kouluun sijoitettuun rehtorin virkaan 1.8.2024 lukien.

This decision was published on 12.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71765

arjariitta.heikkinen@hel.fi

Decisionmaker

Arjariitta Heikkinen
perusopetuksen aluepäällikkö 2