Virkasuhteen täyttäminen, Lännen aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijä, SOTEPE-01-329-24

HEL 2024-008354
More recent handlings
§ 16

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lännen aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen työavain SOTEPE-01-329-24

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Aikuissosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 026511, toimintayksikkö 395620, työpiste 10010) täyttämättä soveltuvien ja kelpoisten hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Lännen nuorten sosiaalityön tiimin sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 026511) on ollut avoinna 1.5.2024 alkaen. Sosiaalityöntekijän virka on ollut julkisesti haettavana 23.4.-7.5.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Nuorten sosiaalityön sosiaalityöntekijä toimii erityistä tukea tarvitsevien 16–30-vuotiaiden asiakkaiden omatyöntekijänä. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja suunnitelmien laatiminen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ja muiden yksilöhuollon päätösten tekeminen sekä muu sosiaalityöhön kuuluva tuen tarpeen arviointi.

Sosiaalityöntekijän hakuilmoituksessa edellytettiin lisäksi kykyä itsenäiseen työskentelyyn, asiakaslähtöistä työskentelyorientaatiota, sekä joustavuutta työssä tapahtuviin muutoksiin. Eduksi luettiin aikaisempi työkokemus nuorten ja aikuisten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteosta, asiakastietojärjestelmä Apotin käytön osaaminen sekä kiinnostuksen ja innostuksen sosiaalisen median hyödyntämiseen osana rakenteellista työtä.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Vaadittu muodollinen pätevyys oli yhdellä hakijalla ja kolmella hakijalla oli kelpoisuus sijaisuuteen. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on pöytäkirjan liitteenä 1.

Haastatteluun kutsuttiin kaikki muodollisesti kelpoinen hakija sekä sijaiskelpoisista kaksi. Haastattelut pidettiin 14.5.2024 Lännen aikuissosiaalityön toimipisteessä. Haastattelijoina toimivat johtava sosiaalityöntekijä ********** sekä johtava sosiaalityöntekijä **********

Ennen haastattelua yksi sijaiskelpoinen veti hakemuksensa pois ja haastattelun jälkeen hakemuksensa veti pois muodollisesti kelpoinen hakija. Hakemusten ja haastatteluiden perusteella virka jätettiin täyttämättä tehtävän edellytykset ja soveltuvuudet täyttävien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 12.06.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jarkko Luusua, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 41261

jarkko.luusua@hel.fi

Decisionmaker

Henna Niiranen
aikuissosiaalityön päällikkö