Hankinta, pienhankinta, Kampusinkubaattorit-ohjelman loppuarviointi, kaupunginkanslia

HEL 2024-008389
More recent handlings
§ 7

Hankinta, pienhankinta, Kampusinkubaattorit-ohjelman loppuarviointi, kaupunginkanslia

Yksikön päällikkö

Päätös

Yritysten toimintaympäristöt –yksikön päällikkö päätti hyväksyä Forefront Oy:n tarjouksen koskien Kampusinkubaattorit-ohjelman loppuarviointia kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Suunniteltu sopimuskausi on 1.7.-31.12.2024. Sitova sopimus sopijapuolten välillä syntyy myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 43 900 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle osoittamasta erillismäärärahasta, talousarviokohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (projektinumero 104020107501).

Päätöksen perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungin tavoitteena on vahvistaa ja kehittää kaupungin asemaa yhtenä Euroopan parhaana innovaatioympäristönä, startup-keskuksena ja uusien elinkeinojen kehtona. Korkeakouluilla ja kampuksilla on keskeinen rooli ja potentiaali erityisesti alkuvaiheen opiskelija-, tutkimus-, ja innovaatiolähtöisen yritystoiminnan, osaamisen, kaupallistamisen ja yrittäjyyskulttuurin kehittämisessä.

Helsingin kaupunginhallitus osoitti 22.3.2021 (§ 215) kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi 6 miljoonan euron erillismäärärahan esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittämiseen korkeakoulujen kanssa vuosina 2021–2024 (Kampusinkubaattorit-ohjelma). Erillismäärärahasta suurin osa (noin 5,2 miljoona euroa) on osoitettu yhteistyösopimuksilla suoraan ohjelmaan mukaan valituille korkeakouluille.

Kampusinkubaattorit-ohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston, Arcadan, Haaga-Helian, Hankenin, Helsingin yliopiston, Metropolian ja Taideyliopiston kanssa. Syksystä 2022 lähtien hautomotoiminta on ollut käynnissä kaikilla mukana olevilla kampuksilla (11 kpl).

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Kampusinkubaattorit-ohjelman laadullinen loppuarviointi tarjouspyynnössä (liite 1) annetun kuvauksen mukaisesti.

Saapuneet tarjoukset ja tarjousten vertailu

Tarjouspyyntö (liite 1) lähetettiin viidelle palveluntarjoajalle sähköpostitse 13.5.2024. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 30.5.2024 klo 16, johon mennessä saapui sähköpostitse kolme tarjousta: Forefront Oy, Gaia Consulting Oy ja KPMG Oy Ab.

Kaikki tarjoukset saapuivat määräajassa. Tarjoukset täyttivät tarjoajalta ja tarjoukselta vaaditut kriteerit.

Hankintapäätös perustuu laatukriteereihin ja kokonaistaloudelliseen edullisuuteen tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä (liite 2).

Tarjoukset olivat laadukkaita referensseiltään, osaamisen tason ja kokemuksen laadun osalta sekä sisällöllisesti kiinnostavia tarjouspyynnön kohdetta ajatellen. Forefront Oy:n tarjous vastasi parhaiten tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin työsuunnitelman, toimeksiannon toteuttavien henkilöiden osaamisen ja kokemuksen, yritysten referenssien sekä hinnan osalta.

Päätösvalta

Helsingin kaupunginhallituksen 22.3.2021 § 215 kaupunginkanslian elinkeino-osastolle osoitetun erillismäärärahan osalta elinkeinojohtaja on päätöksellään 05.07.2022 § 15 valtuuttanut kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikön toimimaan Esihautomo ja hautomotoiminnan kehittäminen korkeakoulujen kanssa -hankkeen hallinnoijana ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat

Yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikön oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian viranhaltijoiden hankintaoikeuksista 11.12.2023 § 169.

This decision was published on 21.06.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jussi Laine, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37942

jussi.laine@hel.fi

Decisionmaker

Heidi Humala
yksikön päällikkö
Ida Björkbacka
johtava asiantuntija