Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja (2 kpl), KASKO-03-103-24

HEL 2024-008522
More recent handlings
§ 15

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja (2 kpl), työavain KASKO-03-103-24

Rehtori, Kampus 1

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita kasvatus- ja ohjausalan toistaiseksi voimassa olevaan tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään 1.8.2024 alkaen **********

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on ollut julkisesti haettavana ajalla 26.4.-10.5.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa kasvatus- ja ohjausalan toistaiseksi voimassa oleva virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä (työavain KASKO-03-103-24).

Tehtävän sijoituspaikka virkasuhteen alussa on Stadin ammatti- ja aikuisopiston Kampuksella 1.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan opettajan ottamisesta vakinaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on puolen vuoden koeaika.

Viranhaltijan tehtävänä on opetus-, ohjaus- ja arviointityö kasvatus- ja ohjausalan perus- ja ammattitutkinnoissa sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (kasvatuksen tutkinnon osissa), osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä yksilöllisten opintopolkujen laatiminen.

Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Hakuilmoituksessa on kuvattu tehtävässä arvostettavan monipuolista työelämätuntemusta, liiketoimintaosaamista, työskentelyä englantiavusteisessa opetuksessa, muun kielisten opetuskokemusta ja kokemusta digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Lisäksi arvostetaan hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja monikielisissä yhteisöissä, kykyä ohjata opiskelijoita erilaisissa oppimisympäristöissä sekä monipuolisia digitaitoja.

Eduksi luettiin laaja-alainen ja tuore työkokemus varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön parissa tehdystä kasvatus- ja ohjausalan työtehtävistä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusikymmentäneljä (64) hakijaa, joista tehtävän kelpoisuusehdot täyttivät kolmekymmentäkahdeksan (38) hakijaa. Rekrytoinnissa huomioitiin myös aiemmin sosiaali- ja terveysalan opettajan tehtävää työavaimella KASKO-03-53-24 hakeneet yhdeksänkymmentäyksi (91) hakijaa. Tämä tehtävä jätettiin täyttämättä ilmoituksessa olleen virheen johdosta.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna, johon kutsuttiin kelpoiset hakijat (50). Videohaastatteluun osallistui 45 henkilöä. Hakemusten ja videohaastattelujen perusteella kutsuttiin 28.5. ja 29.5. koulutuspäälliköiden Anna-Mari Rourun ja Lotta Karvosen pitämiin kolmeen ryhmähaastatteluun 19 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa. Hakemusten, video- ja ryhmähaastattelujen perusteella rehtori Johanna Aholainen haastatteli 31.5. kuusi (6) hakijaa.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 rehtori Johanna Aholainen katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä video-, ryhmä- ja yksilöhaastatteluissa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on valitulla.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 12.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Aholainen, rehtori, puhelin: 09 310 72353

johanna.aholainen@hel.fi

Decisionmaker

Johanna Aholainen
rehtori, Kampus 1