Hankinta, HKL:n hallinnoimien metroasemien ja metrojunien siivouspalvelut, liikennelaitos

HEL 2016-006449
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 58 §

HKL:n hallinnoimien metroasemien ja metrojunien siivouspalvelujen sopimuksen muutosliitteen hyväksyminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä muutosliitteen HKL:n ja Palmia Oy:n väliseen sopimukseen koskien HKL:n hallinnoimien metroasemien ja metrojunien siivouspalveluja.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään muutosliitteeseen vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Siivouspalvelusopimuksen tausta:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti tarjouskilpailun (15H/16, 9.6.2016) HKL:n hallinnoimien metroasemien ja metrojunien siivouspalveluista vuosille 2017-2020, jossa vertailuperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjouskilpailun voitti Palmia Oy, jonka kanssa HKL on tehnyt siivouspalvelusopimuksen 19.1.2017.

Tarjouspyyntö pohjautui Länsimetron antamiin alustaviin tietoihin, kun metroasemien palvelualueet olivat vasta rakennusvaiheessa.

Liikennöintiin tulevien siivottavien junien määrä vahvistui liikennöinnin alkaessa arkisin lisääntyvästi ja viikonloppuisin vähentyessä.

Matinkylän Tiistilänkuilun siivottavat tilatiedot, pohjapiirustukset sekä toiminnan laajuus hahmottuivat vasta liikenteen alkaessa. Näiden tilojen siivous liitetään siivouspalvelusopimukseen.

Sulje

Muutosliitteellä tehtävät muutokset siivouspalvelusopimukseen:

Päätettäväksi esitettävä muutos koskee siivouspalvelusopimuksen 4600004693 kohtaa 6. Palvelun sisältö ja työaika liikennöinnin alkaessa.

Muutos koskee metrojunien siivouksen määrää ja ajankohtaa Tapiolan ja Matinkylän kääntöpaikoilla. Sopimuksen liitteessä 5 määritellyn metrojunien yösiivouksen uudet hinnat ovat seuraavat:

Arkisin (maanantai-perjantai) 9.230,65 euroa kuukaudessa ALV0%.

Viikonloppuisin (lauantai-sunnuntai) 1.767,45 euroa kuukaudessa ALV 0%.

Lisäksi Matinkylän metroaseman palvelualueeseen kuuluvan Tiistilänkuilun tilat eivät olleet tarjouspyynnössä mukana ja näiden tilojen siivous liitetään palvelusopimukseen muutosliitteen kohdasta 3.4. ilmenevillä hinnoilla.

Muutosliitteellä hankintasopimukseen tehtävän muutoksen arvo hankinnan kokonaishintaan on 112.854,00 euroa vuodessa (6,6 % vuositasolla, ilman ALV), joten muutoksessa on kyse erityisalojen hankintalain (laki 1398/2016) tarkoittamasta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta.

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 09.06.2016 § 119

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen hankkimaan HKL:n hallinnoimien metroasemakiinteistöjen Helsingissä (Lauttasaari, Koivusaari) ja Espoossa (Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) ja metrojunien siivouspalvelut Palmia Oy:ltä 12.8.2016 - 31.10.2018 väliseksi ajaksi yhteensä enintään 1.709.174,25 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Kustannukset jakautuvat Helsingin ja Espoon välillä seuraavasti:

  • Helsinki (Lauttasaari ja Koivusaari) 374.321,25 euroa alv 0 %
  • Espoo (Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) 1.334.853,00 euroa alv 0 %.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa käyttämään kaksi (2) optiokautta, vuosi kerrallaan niin, että liikennelaitos päättää option käyttämisestä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden päättymistä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot

Mari Hyvärinen, siivoustyönvalvoja, puhelin: 310 35797

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Mari Hyvärinen, siivoustyönvalvoja, puhelin: 09 310 35797

mari.hyvarinen@hel.fi