Toimitilatontin (KL-1) varaaminen, Länsisatama, Jätkäsaari, kaavatontti 20026/12, Haahtela-rakennuttaminen Oy ja Ritz Capital Oy

HEL 2019-009780
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 46 §

Toimitilatontin varaaminen hybridihankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari kaavatontti 20026/12)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi Haahtela-rakennuttaminen Oy:lle (y-tunnus 0616996-6) ja Ritz Capital Oy:lle (y-tunnus 2421304-3) Jätkäsaaren toimitilatontin hybridihankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

  • varausalue on kaavatontti 20026/12 (KL-1, pinta-ala 1 143 m², rakennusoikeus 9 450 k-m², Länsisatamankatu)
  • varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
  • varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Haahtela-rakennuttaminen Oy:lle ja Ritz Capital Oy:lle esitetään Jätkäsaaressa sijaitsevan toimitilatontin 20026/12 varaamista hybridihankkeen suunnittelua varten 31.12.2021 asti. Hakijoiden tarkoituksena on toteuttaa tontille asemakaavanmukainen liike-, palvelu- ja asuinrakennushanke. Varausaikana tutkitaan kansainvälisen koulun sijoittumista osaksi hanketta.

Sulje

Hakemus ja suunniteltava hanke

Haahtela-rakennuttaminen Oy ja Ritz Capital Oy pyytävät 30.4.2019 päivätyllä hakemuksella, että niille varataan Jätkäsaaressa sijaitseva toimitilatontti 20026/12 (entinen tontti 10) hybridihankkeen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka. Hakijoiden tarkoituksena on tutkia ja suunnitella tontille asemakaavan osoittaman noin 9 450 k-m²:n rakennusoikeuden suuruinen liike-, palvelu- ja asuinrakennushanke. Lisäksi hakijoiden tarkoituksena on viedä hanketta eteenpäin varausaikana yhteistyössä käyttäjien ja rahoittajien kanssa sekä selvittää hankkeen rakennusteknisiä ja taloudellisia edellytyksiä. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi hakijat selvitettävät kansainvälisen koulun sijoittumista hankkeeseen, mikä vastaisi pääkaupunkiseudun kasvavaan kansainvälisten koulujen tarpeeseen.

Varaushakemus ja alustava suunnitelma hankkeen sisällöstä ovat oheismateriaalissa.

Hakijat

Haahtela-rakennuttaminen Oy (jatkossa Haahtela) on rakennuttamiseen ja rakennustyömaiden johtamiseen erikoistunut konsulttitoimisto. Yhtiö on keskittynyt vaativien hankkeiden johtamiseen kehittämään Haahtela-mallilla, joka on Haahtelan mukaan tuottanut toiminnallisesti, laadullisesti ja taloudellisesti hyviä tuloksia asiakkailleen. Toteutettuja tai rakenteilla olevia rakennuttamishankkeita yhtiöllä on ollut 40 toimintavuotensa aikana noin 135 yhteisarvoltaan yli 2,5 miljardia euroa. Viimeisimpänä Haahtela-mallilla on rakennettu muun muassa toimistorakennus (K-kampus) ja asuinrakennushanke (Haavi-kortteli) Kalasatamassa. Juuri valmistuneina kohteita ovat lisäksi Lasipalatsiin ja sen yhteyteen rakennetun maanalaiseen lisärakennukseen toteutettu Amos Anderssonin taidemuseo ja senioritalo Gullkronan Ruskeasuolla.

Ritz Capital Oy on kotimainen kiinteistökehitykseen- ja konseptointiin erikoistunut yritys, jonka ydinosaaminen painottuu vaativiin ja monipuolisiin kehityshankkeisiin pääkaupunkiseudulla. Yhtiö pyrkii luomaan kaupunkia ja sen asukkaita palvelevia innovatiivisia konsepteja ja tämän kautta luomaan lisäarvoa niin käyttäjille kuin lähiympäristölle. Yhtiö toteuttaa hankkeita tyypillisesti yhdessä rakennusliikkeen, rakennuttajakonsultin ja institutionaalisten sijoittajien kanssa. Ritz Capital Oy on perustettu vuonna 2012 ja yhtiö on siitä lähtien ollut osallisena hankkeissa, joiden yhteisarvo on noin 150 miljoonaa euroa. Suurimmat hankkeet ovat Kvarteret Victoria korttelihanke Jätkäsaaressa sekä Jätkäsaareen rakentuva Isabella-hanke, jossa yhdistyy ARA sekä vapaarahoitteinen asuntotuotanto.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Varaushakemuksen kohteena olevalla tontilla on voimassa asemakaava nro 12272, joka on tullut voimaan 12.8.2016. Asemakaavassa tontti on osoitettu toimitilarakentamisen korttelialueeksi (KL-1). Kaavamääräyksen mukaan rakennuksiin saa sijoittaa tiloja myymälöitä, toimistoja, hotelleja, sairaaloita, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palveluja varten sekä lisäksi kokoontumis-, koulutus-, näyttely-, liikunta- ja vapaa-ajan sekä vastaavan toiminnan tiloja. Enintään 15% tontin kerrosalasta saadaan varata asumista varten viidennen kerroksen yläpuoleisissa kerroksissa.

Tontin rakennusoikeus on 9 450 k-m² ja sille voi toteuttaa 3-12 -kerroksisen rakennuksen. Hanke on asemakaavan mukainen.

Sijaintikartta- ja varausaluekartta ovat liitteenä 3. Asemakaava on liitteenä 4.

Tontin varaaminen

Tontin varaaminen perustuu varauksensaajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Tontti on ollut pitkään avoimesti haettavissa kaupungin nettisivuilla. Lisäksi tonttia on markkinoitu useilla kansainvälisillä kiinteistömessuilla.

Hankeen mukainen toiminta ja hanke soveltuvat hyvin kyseiselle tontille. Toteutuessaan se edistää alueen ja korttelin rakentamista ja on kaupungin yritys- sekä elinkeinopolitiikan mukainen. Lisäksi hankkeeseen sisältyy uutuusarvoa hybridirakentamisen osalta, joka on asemakaavan tavoitteena.

Varausehdot

Erityiset varausehdot on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun sekä kaupunginkanslia elinkeino-osaston ja aluerakentamisprojektin kanssa.

Yleiset varausehdot sisältävät kaupungin varauksissa tavanomaisesti käytettävät ehdot. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin liitteen 2. mukaisia Jätkäsaaren alueellisia lisäehtoja.

Tontin myöhempi luovuttaminen

Varattavaksi esitettävä tontti on tarkoitus luovuttaa myöhemmin varauksensaajille kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien tontinluovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla osto-oikeuksin ellei tontinluovutusta koskevien neuvottelujen perusteella erityisen perustellusta syystä toisin esitetä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunta esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 01.10.2019 § 481

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Haahtela-rakennuttaminen Oy:lle (y-tunnus 0616996-6) ja Ritz Capital Oy:lle (y-tunnus 2421304-3) Jätkäsaaren toimitilatontin varaamista hybridihankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

  • varausalue on kaavatontti 20026/12 (KL-1, pinta-ala 1 143 m², rakennusoikeus 9 450 k-m², Länsisatamankatu)
  • varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
  • varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava tonttiasiamies Ilkka Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi