Vastuullisuusperiaatteet, liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-007823
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 140 §

HKL:n vastuullisuusperiaatteet

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n johtoryhmän 18.8.2020 hyväksymät vastuullisuusperiaatteet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:lle on laadittu vastuullisuusperiaatteet, joissa on kuvattu HKL:n tapa toimia suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan, sen vaikutuspiirissä oleviin ihmisiin ja organisaatioihin sekä ympäristöön. HKL:n toiminnan ja sidosryhmien kannalta tärkeimmät vastuullisuuden teemat liittyvät turvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin, toiminnan vaikutuspiirissä oleviin kaupunkilaisiin ja muihin sidosryhmiin, talouteen ja hyvään hallintotapaan sekä ympäristöasioihin. HKL haluaa kuulua alan vastuullisimpien toimijoiden joukkoon ja on siksi asettanut näihin teemoihin liittyvät, minimivaatimukset ylittävät tavoitteet toiminnalleen vastuullisuusperiaatteissa.

HKL:n vastuullisuusperiaatteiden taustalla ovat Helsingin kaupungin
strategia, eettiset periaatteet ja muut ohjeet sekä tärkeimpien sidosryhmiemme tarpeet. Vastuullisuuden johtaminen perustuu HKL:n tavoiteohjelmaan, arvoihin ja vastuullisuusperiaatteisiin. Vastuullisuuden johtamisen ja kehittämisen tukena HKL:llä on sertifioitu toimintajärjestelmä, joka kattaa laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasiat.

Vastuullisuusperiaatteet ohjaavat kaikkea HKL:n toimintaa ja jokaista työntekijää. Periaatteiden myötä johto ja koko henkilöstö sitoutuu vastuullisiin ja eettisiin toimintatapoihin. Periaatteiden noudattamista edellytetään myös alihankkijoilta, urakoitsijoilta ja muilta kumppaneilta.

Vastuullisuusperiaatteiden ja -tavoitteiden toteutumista seurataan HKL:n ja yksiköiden johtoryhmissä osana talouden ja toiminnan seurantaa. Toiminnan tuloksista ja vastuullisuudesta raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 09 310 34865

maija.sarpo@hel.fi