Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tukeva organisaatiomuutos, Helsinki Business Hub Oy ja Helsinki Marketing Oy

HEL 2021-001428
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Tilannekatsaus Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tukevan organisaatiomuutoksen tavoitteisiin ja valmisteluun

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tukevan organisaatiomuutoksen tavoitteista ja valmistelusta.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Strategiassa todetaan, että Helsingin vetovoiman vahvistaminen edellyttää kaupungin määrätietoista kansainvälistämistä. Vaikka Helsinki pärjää monissa kansainvälisissä vertailuissa, houkuttelevat Tukholma ja Kööpenhamina huomattavasti enemmän osaajia, pääomia ja matkailijoita. Helsingin tavoitteena on jatkossa varmistaa, että osaajien, pääomien ja matkailijoiden kasvu on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.

Helsinki Business Hub Oy (aikaisemmin Greater Helsinki Promotions Ltd Oy) toimi vuosina 2006 – 2020 Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin ja Uudenmaan liiton omistamana elinvoima- ja markkinointiyhtiönä. Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.6.2020 (§21) hankkia yhtiön osakkeet muilta omistajilta niin, että osakkeiden omistusoikeus siirtyi Helsingin kaupungille vuoden 2020 lopussa. Aikaisemmin Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä oli 45 %.

Helsinki Business Hub Oy:n (HBH) tavoitteena on ollut houkutella ulkomaalaisia investointeja Suomeen, vauhdittaa kasvuhakuisten yritysten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä sekä kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Uudella järjestelyllä kunkin pääkaupunkiseudun kaupungin on mahdollisuus keskittyä invest-in -toiminnoissa omiin vahvuuksiinsa, ja tehdä järjestelyitä, jotka mahdollistavat kaupunkien sisäisten synergioiden paremman hyödyntämisen.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen käynnistettiin selvitystyö siitä, miten kaupungin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen liittyvät toiminnot tulisi järjestellä niin, että toiminta tukisi parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin kunnianhimoista strategiaa ja tavoitteita, sekä pärjäämistä yhä kovenemassa kansainvälisellä kilpailussa kaupunkien välillä. Selvitystyön tavoitteena oli ymmärtää kaupungin kilpailukyvyn kehittämisen nykytilaa ja arvioida nykyistä kaupungin kilpailukyvyn rakentamisen toimintamallia ja tehdä ehdotuksia toimintamallin uudistamisesta.

Selvitystyön johtopäätöksenä esitettiin Helsinki Business Hub Oy:n, Helsinki Marketing Oy:n ja Helsinki Abroadin toimintojen ja osaamisen yhdistämistä uudeksi kaupunkimarkkinointi- ja invest-in-yhtiöksi, joka toteuttaa kansainväliseen vetovoimaan ja elinkeinotoimintaan liittyviä tavoitteita tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. Sittemmin valmistelun aikana on päädytty siihen, että tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista selvittää nimenomaisesti Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin yhdistämistä.

Uuden yhtiön toimintamallin pohjaa kaupungin vahvoihin ja selkeisiin strategisiin tavoitteisiin, Helsingin brändin ja tunnettuuden rakentamiseen ulkomaisille kohderyhmille, kohdennettuun kansainväliseen markkinointiin ja viestintään, kansainvälisten investointien, osaajien, BtoB-tapahtumien ja kongressien sekä vierailijoiden houkutteluun. Tavoitteena on, että ketterästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyisi entistä paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

Valmistelu uuden organisaation perustamiseksi on aloitettu loppuvuonna 2020. Uuden organisaation perustaminen on tarkoitus tuoda kaupungin päätöksentekoon alkuvuonna 2021, jolloin yhtiö aloittaisi toimintojensa ylösajon keväällä 2021.

Helsinki Business Hubin, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin toimintojen yhdistäminen uuteen yhtiöön on suunniteltu toteutettavan sulautumismenettelyjen avulla. Sulautumisten täytäntöönpanon myötä uusi yhtiö aloittaisi varsinaisen toimintansa syksyllä 2021. Uuteen yhtiöön siirtyy nykyisistä yhtiöistä noin 100 työntekijää ns. vanhoina työntekijöinä.

Kansliapäällikkö päätti 12.1.2021 perustaa muutostyöryhmän, jonka tehtävänä on yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen kautta vahvistaa henkilöstön sitoutumista valmistelussa olevaan muutokseen, rakentaa näkymää tulevaan yhteiseen organisaatioon, taata tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintakulttuurin rakentamisen pohja sekä valmistella uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä siirtymävaiheen ajan. Uuden yhtiön muodostamiseen liittyvää juridista ja taloudellista selvitystyötä tehdään puolestaan yhteistyössä Ernst & Young Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Uuden yhtiön perustaminen tuodaan myöhemmin erikseen päätöksentekoon, arviolta maaliskuussa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 4:n momentin mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kansainvälisiä asioita ja kaupunkimarkkinointia koskevista periaatteista ja seuraa niiden toteutumista. Kokouksessa asian esittelee yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi