Oikaisuvaatimus, päätös, Postipuiston alueen pysäköinnin toteutus

HEL 2021-001905
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 189 §

Hallintokantelu Postipuiston alueen pysäköintijärjestelyt

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että ********** tekemä oikaisuvaatimukseksi otsikoitu hallintokanteluna käsiteltävä kirjelmä pysäköinnin järjestämisestä Postipuistossa ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Tässä hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitteleminen hallintokanteluna

Oikaisuvaatimukseksi otsikoitu kirjelmä käsitellään hallintokanteluna, koska kyseisessä asiassa ei ole tehty viranhaltijapäätöstä, johon oikaisuvaatimus kohdistuisi. Kirjelmän laatija (jälj. kantelija) on myös todennut haluavansa tehdä parkkikieltoalueen voimaansaattamisesta ilman asukaspysäköinnin järjestämistä virallisen kantelun ja oikaisupyynnön, mikä viittaa siihen, että kantelijan tarkoituksena on ollut tehdä kantelu.

Kantelun sisältö ja perustelut

Kantelija on lähettänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon 4.2.2021 sähköpostiviestin otsikolla ”Oikaisuvaatimus Postipuiston alueen pysäköinnin toteutuksesta”, ja lähettänyt lisäksi sähköpostiviestin samasta asiasta kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille. Kantelijan mukaan Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen muuttaa Postipuiston alue pysäköintikieltoalueeksi liian aikaisin, tarjoamatta asukkaille lainkaan kadunvarsipysäköintiä. Kantelijan mukaan alueelle on jo muuttanut satoja henkilöitä, joille ei kaikille löydy tarpeeseen merkittyä parkkipaikkaa talon parkkipaikalta. Kantelija toteaa, että alueen kaavan mukaan alueelle kuuluu kadunvarsipysäköintipaikat (parkkikiekolliset), siten että yöksi, lyhyeen parkkeeraukseen tai vieraille on parkkitilaa.

Kantelijan mukaan Helsingin kaupunki on asettanut voimaan alueelle paikoituskiellon, mutta ei mahdollistanut mitään kaupungin pysäköintiä alueella. Kantelijan mukaan asukkaille ehdotettu 200 m päässä sijaitseva maksullinen pysäköinti on kustannuksiltaan kohtuuton.

Kantelija toteaa haluavansa tehdä parkkikieltoalueen voimaansaattamisesta ilman asukaspysäköinnin järjestämistä virallisen kantelun ja oikaisupyynnön. Kantelija vetoaa siihen, ettei kaupunki voi aluekiellolla kieltää alueella pysäköintiä asukkailta, ilman että asukkaille tarjotaan lain mukaista mahdollisuutta normaaliin asukaspysäköintiin.

Kantelija toteaa vaativansa tämän valituksen käsittelemistä kaupunkiympäristölautakunnassa, joka on päättänyt poliittisesti tästä ”vähemmän parkkiksia Postipuistossa” kokeilusta.

Kantelija pyytää kaupunkiympäristölautakuntaa ystävällisesti korjaamaan päätöksensä sellaiseksi, että aluepaikoituskielto voidaan saattaa voimaan vasta sitten, kun asukkaille on rakennettu lyhytaikaista julkista paikoitustilaa. Kantelija täsmentää tarkoittavansa kadunvarsiparkkipaikkoja, joko kiekollisia tai kaupungin maksuautomaateilla, joissa pyhät ja yöt ovat ilmaisia.

Kantelun kohde

Kantelu kohdistuu rakenteilla olevalle Pasilan kaupunginosan Postipuiston alueelle, jossa alueen järjestelyitä suunnitellaan ja toteutetaan tällä hetkellä logistiikkaoperaattorin johdolla, ottaen huomioon rakentamisen tarpeet sekä nyt myös ensimmäisten asukkaiden tarpeet jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Tällä hetkellä alueella olevista rakentamisen työnaikaisista järjestelyistä ei ole tehty viranhaltijapäätöstä. Tilanne alueella on rakennustöistä johtuen tilapäinen ja muuttuva. Tilapäiset rakentamisaikaiset järjestelyt eivät edellytä erillistä viranhaltijapäätöstä, kun kadunrakentamistöitä ei ole kaupungin puolesta vastaanotettu eikä lain edellyttämää kadunpitopäätöstä ole tehty. Katu luovutetaan yleiseen käyttöön kadunpitopäätöksellä, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:ssä. Asemakaavan ja katusuunnitelman mukaisten järjestelyjen toteutumista ei voida vaatia ennen kadunrakentamistöiden valmistumista. Kyseessä on normaali käytäntö projektialueilla, joissa kadut ovat käytännössä pitkäänkin keskeneräisiä niiden viimeistelyn odottaessa talonrakennushankkeiden valmistumista.

Koska alue on vasta rakenteilla, liitteenä olevan Postipuiston liikennesuunnitelman osoittamia alueiden P2 ja P12 velvoiteautopaikkoja on osoitettu muualle kuin pysäköintilaitoksiin viimeistelemättömien katujen varsille ja tyhjille tonteille. Kyseisiä paikkoja valvoo yksityinen yritys. Tontille 17121 rakennettava pysäköintilaitos valmistuu noin vuoden kuluttua, jolloin kyseiset velvoiteautopaikat siirretään laitokseen.

Vilkkaan rakentamisen vuoksi Palmia tarjoaa alueella toimiville rakentajille 430:n autopaikan pysäköintikenttää. Palmian järjestämät maksulliset pysäköintialueet ovat pääsääntöisesti tarkoitettu alueen rakentajille, suunnittelijoille ja työnjohdolle. Näin taataan se, että rakentajien autot eivät ole järjestäytymättömästi pysäköitynä kulkureittien varrella ja muilla yleisillä alueilla. Ennen ko. pysäköintijärjestelyä alueella oli suuria ongelmia rakentajien pysäköinnin takia. Työntekijät pysäköivät Palmian paikoilla klo 7-15.30 välisenä aikana. Asukkaat voivat käyttää näitä maksullisia pysäköintialueita EasyParkin sovelluksella, mikäli niillä on tilaa.

Alueella ei ole tehty kantelijan vaatimuksessaan mainitsemaa päätöstä muuttaa Postipuiston alue pysäköintikieltoalueeksi, vaan kyse on edellä mainitulla tavalla rakentamisen aikaisista järjestelyistä.

Alueella ei myöskään ole käynnissä pysäköintipaikkojen vähentämiseen tähtäävä kokeilua, johon kantelija viittaa. Kyseinen markkinaehtoisen pysäköinnin kokeilu ei koske kyseessä olevaa Postipuiston aluetta. Postipuiston asemakaavassa nro 12475 kerrostaloasunnoille tulee osoittaa lähtökohtaisesti vähintään 1ap/135 k-m2 ja yleisille alueille tulee osoittaa vierasautopaikkoja vähintään 1ap/1000 k-m2, mikä vastaa normaalia pysäköinnille ja vieraspysäköinnille osoitettua mitoitusta.

Asiassa suoritetut toimenpiteet

Perjantaina 5.2.2021 kaupungin aluerakentamislogistiikan asiantuntijat ovat on lisänneet selkeämmät merkinnät aikarajoitetuiksi vieraspaikoiksi (4h klo 8-18 välillä) Postiljooninkadun eteläpäähän. Nämä paikat on tarkoitettu vieraiden ja lyhytaikaisen asioinnin tarpeisiin. Paikkoja on yhteensä 25 kpl ja niitä voidaan lisätä, kun lisää asukkaita muuttaa alueelle. Tämän muutoksen myötä vieras- ja asiointipaikkoja on tällä hetkellä enemmän kuin alueen asemakaavassa edellytetään. Koska asiassa on ryhdytty toimiin alueen vieraspysäköintitilanteen parantamiseksi, ja pysäköintimahdollisuuksien voidaan katsoa olevan nyt riittävät alueen keskeneräisyys huomioiden, asiassa ei tarvita muita toimenpiteitä tällä hetkellä.

Kaupunginkanslian on tarkoitus tiedottaa alueen nykyisille ja tuleville asukkaille Postipuiston pysäköintipaikoista ja liikkumisesta ylipäänsä. Samassa tiedotteessa on tarkoitus avata lähivuosien rakentamisaikataulua katujen ja muiden yleisten alueiden osalta. Tiedotteen ajoittamista ja tarkempaa sisältöä valmistellaan kanslian ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyössä.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolaki 53 a-d §

Hallintosääntö 2 luku 9 §, 16 luku 1 momentti 1 kohta

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Hallintolaki 53 d §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Pekka Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 38515

pekka.mukkala@hel.fi

Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37229

aleksi.raisanen@hel.fi

Viivi Siikasmaa, lakimies, puhelin: 09 310 32412

viivi.siikasmaa@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 4.2.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.