Tutkimuslupa, 8 dagar i april: en ESM-studie om lärares välmående

HEL 2021-005023
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 34

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2021-005023

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 30.7.2021.

Beslutsmotivering

**********

har ansökt om forskningstillstånd. Syftet med studien är att kartlägga lärares dagliga upplevelser av stress och hanterbarhet, samt analysera faktorer i den sociala arbetsmiljön och i deltagarnas arbetssituation som inverkar på dessa. Studien genomförs med hjälp av en mobilapplikation (RealLifeExp) och efter studien har deltagarna även möjlighet att delta i en utvärdering av forskningsmetoden.

Forskningsmaterialet samlas in 6.5.2021-30.6.2021. Forskningsmaterialet samlas in genom en enkät och ESM (experience sampling methodology) som riktar sig till personal. Det rör sig om en kvalitativ studie. Undersökningens sampelstorlek är 80.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare i studien ska ge sitt skriftliga samtycke för att delta i studien. Forskningsmaterialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att forskningen har avslutats 31.5.2022.

Forskningsmaterialet innehåller inga identifierbara uppgifter. Hur identifieringsuppgifter behandlas och uppgifter samlas i forskningsregistret har beskrivits i dataskyddsbeskrivningen för undersökningen (bilaga 5).

Materialinsamlingen genomförs på distans och enligt Helsingfors riktlinjer för coronaepidemin.

Åbo Akademi University etiska kommitté har bedömt forskningsplanen och har avgett ett positivt utlåtande om undersökningen 2019.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 6.5.2021-30.6.2021 läroinrättningarnas arbetstid.

Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.

Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.

Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.

Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Päätös tullut nähtäväksi 06.05.2021

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Sulje

Lisätietojen antaja

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, telefon: 09 310 78018

jukka.orava@hel.fi

Päättäjä

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
2. Salassa pidettävä: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
3. Salassa pidettävä: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
4. Salassa pidettävä: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
5. Salassa pidettävä: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
6. Salassa pidettävä: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.