Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.8.2021 lukien

HEL 2021-005878
Asialla on uudempia käsittelyjä
30. / 451 §

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.8.2021 lukien

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen varhaiskasvatuksen palvelupäällikön viran ja kahdeksan varhaiskasvatuksen palveluohjaajan virkaa 1.8.2021 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu mm. päättäminen toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta, taikka toimivallan nojalla toista velvoittavien määräysten antaminen tai muulla tavalla toisen etuun tai oikeuteen puuttuminen, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjaus ja siihen liittyvä päätöksenteko keskitetään syksystä 2021 alkaen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen sijoittuvaan uuteen yksikköön. Nykytilanteessa palveluohjausta toteuttaa noin 180 päiväkodin johtajaa ja kolme perhepäivähoidon ohjaajaa.

Uudistuksen tavoitteena on luoda laadukas varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjauksen prosessi, jossa asiakkaat saavat yhdenvertaista kohtelua ja palvelua toteutetaan lähipalveluna.

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa neuvotaan perheille, millaisia palveluja on käytettävissä, miten niitä haetaan, mitä perheen kannattaa ottaa huomioon miettiessään heille sopivinta palvelua, mitkä ovat kotia lähimmät yksiköt, kuinka nopeasti paikan voi saada, millä perusteella paikat jaetaan ja mitä palvelu maksaa. Lisäksi keskustellaan lapsen tarpeista ja perheen toivomuksista ja vastataan perheen muihin kysymyksiin.

Kehityksessä rinnalla kulkee oppijoiden asioinnin tietojärjestelmä Astin kehitys, minkä ansiosta lapsille tarjottavat varhaiskasvatuspaikat pystytään myöntämään nopeammin. Tiedolla johtaminen vahvistuu ja koko kaupungin paikkatilannetta pystytään koordinoimaan keskitetysti. Alueellisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan ennakoiden ja tulevaisuudessa tavoitteena on palvelun proaktiivinen tarjoaminen. Tätä edistetään tietoa, analytiikkaa ja digitalisaatiota kehittämällä. Palveluohjauksen sekä varhaiskasvatuspäätösten teon lisäksi keskitetty palveluohjaus seuraa, suunnittelee ja ennakoi varhaiskasvatuksen palvelutarvetta ja siihen liittyvää ennakoivaa resurssitarvetta liittyen tiloihin ja henkilöstötarpeisiin. Asiakasohjaus vähenee päiväkodeissa ja siitä vapautuva aika käytetään henkilöstön ja pedagogisen toiminnan johtamiseen.

Muutos on käsitelty kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstötoimikunnassa sekä niiden henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin muutoksella on vaikutusta.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö johtaa varhaiskasvatuksen palveluohjausyksikköä. Hän toimii yksikköön kuuluvien viranhaltijoiden esihenkilönä ja tekee heitä koskevia henkilöstöhallinnon päätöksiä. Hän vastaa suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjausprosessista ja yksikön tavoitteiden saavuttamisesta.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajien tehtäviin kuuluu muun muassa lasten varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ottamisesta päättäminen sekä vastaaminen omalta osaltaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ottamisen päätösprosessista yhteistyössä päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon ohjaajien kanssa.     

Kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 2021 talousarvioon sisältyy määräraha esitettäville viroille.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettävien virkojen palkat on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 4 300 €/kk
- varhaiskasvatuksen palveluohjaaja 3 550 €/kk.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi