Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla eräille henkilöille hankintojen tekemisestä isännöintitiimi 2 tiimipäällikön vastuulla

HEL 2022-000372
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla eräiden henkilöiden oikeutta toteuttaa hankintoja asiakkuusyksikkö 1:n isännöintitiimi 2 tiimipäällikön vastuulla

Tiimipäällikkö

Päätös

Tilat-palvelun asiakkuusyksikkö 1:n Isännöintitiimi 2:n tiimipäällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus tiimipäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
- jos kyseessä on investointimäärärahalla toteutettava hankinta, kyseisestä hankinnasta on tehty tarveselvitys ja sitä varten on olemassa hanke, jolle on varattu määräraha
- jos kyseessä on kunnossapitokorjaus, tulee hankinnan sisältyä kunnossapitobudjettiin
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan toimialan omia ohjeita hankinnoista, hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita ja harmaan talouden torjuntaohjetta
- toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön
kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
- hankinta ei edellytä päätöstä tarjouskilpailun ratkaisemisesta

**********

1.2.2022 alkaen:

**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 1.1.2022 alkaen 31.12.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Päätös tullut nähtäväksi 13.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kalle Masalin, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 20976

kalle.masalin@hel.fi

Päättäjä

Kalle Masalin
tiimipäällikkö