Määrärahojen ylitysoikeus, vuoden 2022 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2021, kaupunginkanslia

HEL 2022-000718
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 143 §

V 16.3.2022, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku
Kohta
euroa
1 30 01
Kaupunginhallituksen käyttövarat                      
29 925 000
1 40 01
Kaupunginkanslia
1 025 000
1 50 01
Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin  ja kaupunginkanslian käytettäväksi
43 000
 
 
 
 
Käyttötalousosa  yhteensä
30 993 000
TA-luku
Kohta
euroa
8 01
Kiinteä omaisuus      
 
8 01 01
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien
osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset
9 386 000
8 01 02
Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
3 900 000
8 02
Rakennukset
 
8 02 01
Uudis- ja lisä- rakennushankkeet
18 000 000
8 03
Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 02
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
6 040 000
8 03 03
Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa Khn käytettäväksi
591 000
8 04
Puistot ja liikunta-alueet
 
8 04 01
Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
800 000
8 04 02
Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet,
Khn käytettäväksi
1 680 000
 
TA-luku
Kohta
euroa
8 05
Irtaimen omaisuuden perushankinta    
 
8 05 01
Keskushallinto
10 420 000
8 05 02
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
4 702 000
8 05 03
Kaupunkiympäristön toimiala
9 394 000
8 05 04
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
2 161 000
8 05 05
Sosiaali- ja terveystoimiala
6 053 000
8 06
Arvopaperit
17 188 000
8 07
Muu pääomatalous
 
8 07 01
Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,
Khn käytettäväksi
160 000
 
 
 
 
Investointiosa yhteensä
90 475 000
 
TA-luku
Kohta
euroa
9 01
Pitkävaikutteinen rahoitus
 
9 01 02
Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
52 030 000
 
 
 
 
Rahoitusosa yhteensä
52 030 000
 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2021 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2022 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, toimiala on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2022 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2021. Ylitysesityksiin sisältyvät myös kaupunginhallituksen investointimäärärahoista esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin myönnettyjä määrärahoja sekä lähiörahastosta myönnetyt hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2022.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut esitykset vuonna 2021 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 31 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 31 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 90,5 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 79 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 52 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 59,7 milj. euroa).

Esitykseen sisältyy myös eräiden projektiluonteisten aikataulusyistä siirtyvien keskushallinnon ja toimialojen käyttötalousmäärärahojen myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2022.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 30 993 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarviokohdalle 1 30 01, on varattu 10 miljoonan euron määräraha sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina. Talousarviossa todetusti tällaisia menoja voi aiheutua esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavien kaupungin tytäryhteisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Määrärahasta on käytetty vuoden 2021 aikana 2,8 miljoonaa euroa (Khs 28.06.2021 § 499 ja Khs 13.12.2021 § 926) kaupungin tytäryhteisöjen avustamiseen. Käyttämättä jäänyt määräraha, 7,2 miljoonaa euroa esitetään siirrettäväksi vastaavaan käyttötarkoitukseen vuodelle 2022. Ylitystarve on 7 200 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 215 myöntää yhteensä 9,7 miljoonan euron erillismäärärahan elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen. Hankekokonaisuuteen kuuluvat hankkeet toteutetaan vuosina 2021-2024. Käyttämättä jäävä määräraha 8 496 245 euroa esitetään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteuttamiseen vuodelle 2022. Ylitystarve on 8 496 245 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 216 myöntää yhteensä 10,0 miljoonan euron erillismäärärahan kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronapandemiasta palautumiseksi. Kaikki päätökseen liittyvät hankkeet ovat käynnistyneet vuoden 2021 aikana ja hankkeet toteutetaan loppuun vuosina 2022-2023. Käyttämättä jäävä määräraha 5 800 000 euroa esitetään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteuttamiseen vuodelle 2022. Kyseinen hankekokonaisuus koostuu seuraavista osista:

  • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla digitaalisen palvelun toteuttamisen lisäksi toteutetaan muutosta varhaiskasvatuksen toimintaan ja tapaan tarjota varhaiskasvatuspalveluja kaupunkilaisille.
  • Kaupunginkanslian strategiaosastolla kehitetään keskeisiä työnantaja-asiakkaiden asioinnin teknologiaratkaisuja, kuten Helsinki-lisän, kesäsetelin, ja TET-paikkojen haun digitalisoinnin toteutuksia. Ajantasaisia tilannekuvia kehitetään kaupunkiyhteisiä data- ja analytiikkakyvykkyyksiä, kuten RPA- ja chatbot-ratkaisut. Toteutukset auttavat automatisoimaan rutiinityötä ja löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä tuottavuushyötyjä. Viestintäosaston digituki ja digitasa-arvo projektissa vakiinnutetaan digituen toimintamalli, asiakasviestintä ja sisäinen ohjeistus sekä digitukitapahtumien käsittelyjärjestelmän uudistus.
  • Kaupunkiympäristön toimialan tapahtumailmoitus projektissa helpotetaan ja selkiytetään tapahtumiin liittyvien lupahakemusten ja ilmoitusten tekemistä. Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamisen ja opastamisen ratkaisuissa parannetaan kaupunkitilan houkuttelevuutta yrittäjille ja ehkäistään segregaatiota rakentamalla datapohja koronan jälkeisestä kaupunkitilan houkuttelevuuden kehityksestä, asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja segregaation ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin.
  • Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin parannetaan etäpalveluiden tuotannon lisäämisellä sekä kehittämällä käytännön tekemistä. Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen ratkaisuissa tehtyä mallia pilotoidaan nuorisopalveluissa toiminnan sisältö- ja resurssitarkastelussa sekä vaikuttavuuden analysoinnissa.
  • Sosiaali- ja terveystoimialan koronarokotuskampanjan ja datan analysoimisen avulla määritellään ja otetaan tuotantokäyttöön datavetoinen malli preventiivisten interventioiden tunnistamiseen haastavissa kohderyhmissä, joita perinteiset viestintäkeinot eivät tavoita ja joista riskitekijäpohjaista hoitosuunnitelmaa ei ole olemassa.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.4.2021 § 246 oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi. Kertaluonteinen liikunta- ja kulttuuriedun käyttöaika on 31.5.2022 asti edun piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Vuoden 2021 aikana 7 600 000 määrärahasta käytettiin 3 977 950 euroa ja jäljelle jäävä määräraha 3 622 050 euroa esitetään siirrettäväksi liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseen vuodelle 2022. Ylitystarve on 3 622 050 euroa.

Kaupunginhallitus päätti myöntää (7.6.2021 § 438) vuoden 2021 talousarvion kohdasta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat Helsingin tapahtumasäätiölle hankeavustuksen Huvila-teltan kehittämishankkeeseen yhteensä 740 000 euroa. Avustus maksetaan kolmessa erässä vuosien 2021 ja 2022 aikana Tapahtumasäätiön toimittamien hankkeen edistymistä kuvaavien väliraporttien perusteella. Vuonna 2021 kustannuksia toteutui 29 490 euroa ja vuodelle 2022 siirretään 710 510 euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa oli varattu 240 000 euroa Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle Tattarisuon taidekiviveistämön uudisrakennushankkeeseen. Hankkeen aloitus on viivästynyt, joten 240 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Ylitystarve on 240 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitetusta 782 280 euron käyttötalouden erillismäärärahasta nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen ja nuorten työllistämiseen esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022 käytettäväksi koronan takia siirtyneiden tapahtumien osalta 18 000 euroa. Hankkeelle vuonna 2021 muodostuneet menot ovat 66 000 euroa. Ylitystarve on 18 000 euroa.

Kansliapäällikkö päätti päätöksellään 15.8.2021 (§169) myöntää kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön käytettäväksi enintään 60 000 euroa vuoden 2021 Helsingin turvallisuustutkimuksen toteuttamiseen. Turvallisuustutkimuksen aineistonkeruu viivästyi syksyllä niin, että aineistonkeruu aloitettiin vasta 8.11.2021 ja se päättyy vasta vuoden 2022 alkupuolella. Osa aineistonkeruuseen liittyvistä laskuista on täten tulossa maksettavaksi vasta vuonna 2022. Hankkeelle varatusta 60 000 euron osuudesta jää käyttämättä 20092 euroa, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Ylitystarve on 20 100 euroa.

Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa vuodelle 2021 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2022. Käyttämättä jääneistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena 3 800 000 euroa vuodelle 2022.

Ylitystarve on yhteensä 29 925 000 euroa.

1 40 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2021 käytettävissä oleva määräraha oli 139,5 milj. euroa, sisältäen strategiaosastolle myönnetyn 5,6 milj. euron ja elinkeino-osastolle myönnetyn 3,8 milj. euron ylitysoikeuden. Määrärahasta jäi käyttämättä 13 milj. euroa. Esitetystä ylitysoikeudesta kohdentuu strategiaosastolle 1,02 milj. euroa. Keskitetyn tietotekniikan käyttötalouden vuoden 2021 määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 36,8 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 5,6 milj. euroa. Käyttämättä jää 6,9 miljoonaa euroa. Käyttämättä jääneestä määrärahasta 1,0 milj. euroa kohdentuu digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi kohdentuu 20 000 euroa (+alv) Helsinki Abroad Ltd Oy yhteistoimintaosuuksiin liittyen. Ylitystarve on 1 025 000 euroa.

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Historiatoimikunnan budjetti vuonna 2021 oli 257 000 euroa, joka sisälsi 45 000 euron ylitysoikeuden. Ylitysoikeustarve vuodelle 2022 kohdistuu Helsingin historia vuodesta 1945 (osa 6.) käännätyksen ja painatuksen loppuunsaattamiseen. Ylitystarve on 43 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 90 475 000 euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, Kylkn käytettäväksi

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahoja jäi käyttämättä, koska Maapoliittisten linjausten 2. osan päätöskäsittely ja siihen liittyvän vuokratonttien uuden täydennysrakentamismenettelyn käyttöönotto viivästyi. Ylitystarve on 9 386 000 euroa.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Määrärahoja jäi käyttämättä Malmilla mm. maakaasuputken urakan viivästymisen vuoksi. Kuninkaankolmiossa urakka viivästyi vesiluvan vuoksi.

Ylitystarve on 3 900 000 euroa

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Vuonna 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa käytetään keskeneräisiin ja vuonna 2022 jatkuviin hankkeisiin. Hankkeen aloitusedellytykset eivät osassa hankkeita toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti mm. rakennuslupavalitusten takia. Ylitystarve on 18 000 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Länsisatamassa määrärahaa jäi käyttämättä mm. urakoiden viivästymisen takia, joka johtui pääosin liittyvien hankkeiden muuttuneista aikatauluista. Kruunuvuorenrannassa määrärahaa jäi käyttämättä mm. urakoiden uudelleenaikatauluttamisesta ja urakka-alueilta löytyneistä pilaantuneista maista johtuen. Malmilla asemakaavoihin kohdistuneet valitukset ovat viivästyttäneet katujen suunnittelua ja toteutusta.

Ylitystarve on 6 040 000 euroa

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa Khn käytettäväksi

Väyläviraston yhteishankkeissa määrärahaa jäi käyttämättä, koska yhteishankkeiden suunnittelun käynnistyminen on viivästynyt. Ylitystarve on 591 000 euroa.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahaa jäi käyttämättä, koska Brahen tekonurmikentän pintatyöt sekä Johanneksen puiston tekojääradan urakka siirtyivät toteutettavaksi vuonna 2022. Ylitystarve on 800 000 euroa.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä Länsisatamassa, Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa ja Malmilla hankkeiden viivästyksistä johtuen. Ylitystarve on 1 680 000 euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat keskushallinnon keskitettyyn tietotekniikkaan ja kaupunkiympäristön toimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan ICT-hankintoihin. Merkittäviä ylitystarpeita kohdistuu myös kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin ja ensihoitoautoihin sekä muihin hankintoihin. Ylitystarve on yhteensä 32 730 000 euroa.

8 06 Arvopaperit

Määrärahaa jäi käyttämättä suunniteltujen hankkeiden viivästymisistä johtuen. Erityisesti valtakunnallisten ratahankkeiden ja kiinteistöyhtiöiden tarvitsema pääomitus on viivästynyt hankkeiden aikataulumuutosten seurauksena. Ylitystarve on yhteensä 17 188 000 euroa.

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahasto Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen joidenkin Kaupunkiympäristön toimialan ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeiden jatkamiseen.

Ylitystarve on 160 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 160 000 euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulokohdassa. Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tuloutetaan kyseisessä tulokohdassa. Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 160 000 euroa.

Rahoitusosa

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen alakohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 52,03 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisten vuoksi vuoden 2022 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet vuonna 2021 myönnettyjen lainojen nostoja sekä vireillä olevien hankkeiden mahdollista lainoittamista varten.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Varaudutaan sopimuskoulujen hankkeiden lainoittamiseen 32 210 000 eurolla.

9 01 02 02 Muut koululainat

Varaudutaan muiden kouluhankkeiden lainoittamiseen 11 295 000 eurolla.

9 01 02 04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Setlementtiasunnot Oy:n Postipuiston rakennushanketta varten (Khs 9.11.2020, 763 §) myönnetyn 690 000 euron lainan nosto sekä Oranssi Asunnot Oy:n peruskorjaushanketta varten (Khs 31.5.2021, 416 §) myönnetyn 175 000 euron lainan nostamaton osa 85 000 euroa siirtyy vuodelle 2022.

9 01 02 05, Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten

Rahoitusjohtajan kaupunginorkesterin soittajalle 14.12.2021, 87 §, myöntämän 50 000 euron soitinhankintalainan nostotarve siirtyy vuodelle 2022.

9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

Stadion-säätiön perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviä laitteisto- ja irtaimistohankintoja varten (Khs 2.12.2019, 824 §) myönnetyn 8 milj. euron lainan nostamaton osa, 4 milj. euroa siirtyy vuodelle 2022.

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:lle (Khs 5.10.2020, 626 §) myönnetyn 2,6 milj. euron lainan nostamaton osa, 1,3 milj. euroa siirtyy vuodelle 2022.

9 01 02 35 Lainat vapaapalokunnille

Helsingin vapaaehtoiselle palokunta ry:lle uuden paloaseman rakentamista varten (Khs 27.9.2021, 699 §) myönnetyn 2,4 milj. euron lainan nostotarve siirtyy vuodelle 2022.

Ylitystarve on yhteensä 52 030 000 euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Toimialojen esitykset

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.