Humanitaarinen apu Ukrainaan

HEL 2022-003090
Asialla on uudempia käsittelyjä
31. / 153 §

Humanitaarinen apu Ukrainaan

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi Ukrainaan suunnattavaan humanitaariseen avustamiseen yhteensä enintään 350 000 euroa vuoden 2022 talousarvion määrärahoista talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (projektinumero 1040201084). Avustus toimitetaan ensisijaisesti rahallisena apuna ja toissijaisesti tarvikelahjoituksina.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti pormestarin päättämään avustuksen tarkoituksenmukaisesta jakautumisesta rahalliseen apuun ja tarvikelahjoituksiin sekä kaikista tarvittavista toimenpiteistä avun välittämiseksi kohteeseen.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.

Esittelijän perustelut

Ukrainan suurlähetystö on lähestynyt eräitä Suomen kaupunkeja avunpyynnöllä Ukrainan valtioon ja sen väestöön kohdistuneiden sotilastoimien aiheuttamien vahinkojen ja menetysten lieventämiseksi.

Suomen suurimpien kaupunkien kesken on valmisteltu yhteistä tapaa avustaa Ukrainaa. Tavoitteena on tukea Ukrainaa yhteensä noin miljoonalla eurolla. Helsingin kaupungin osuus rahoituksesta olisi enintään 350 000 euron avustus, joka toimitettaisiin ensisijaisesti rahallisena apuna, mutta joka voi sisältää myös tarvikelahjoituksia.

Helsingin kaupunki päättää avustuksensa kohdentamisesta itsenäisesti. Avustaminen tehdään tavalla, joka varmistaa, että avustus kohdentuu Ukrainan ja ukrainalaisten hyväksi.

Avustuksen kohdentamisessa tehdään yhteistyötä Suomen valtion, avustusjärjestöjen ja muiden luotettavien yhteistyökumppanien kanssa.

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Vartiainen, Juhana

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi