Hankinta, Eteläisen Postipuiston massojen vastaanotto, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-008751
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 84 §

Eteläisen Postipuiston asemakaava-alueella sijaitsevan vanhan kaatopaikan pilaantuneiden ja jätteellisten maa-ainesten vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut sekä puhtaan täyttömaa-aineksen osto tarvittaessa, puitejärjestely 2024-2027 (optio 2027– 2028)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä seuraavat tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset ja oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään näiden kanssa kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat puitesopimukset Eteläisen Postipuiston pilaantuneen maa-aineksen, jätteen ja ylijäämämaan käsittelyn ja vastaanoton sekä puhtaan maa-aineksen ostosta (tarvittaessa), sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia:

Fortum Waste Solutions Oy
GRK Suomi Oy
Kiertokapula Oy
L&T Teollisuuspalvelut Oy
Salpamaa Oy
Suomen Erityisjäte Oy

**********

Puitejärjestely on kilpailutettu hankintarenkaana, jonka muodostavat Posti Group Suomi Oy, VR-Yhtymä Oyj ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Tarjouspyynnössä hankintarenkaan hankinnan arvonlisäveroton ennakoitu arvioitu arvo koko sopimuskauden aikana mahdollinen optiokausi mukaan lukien on 30 000 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 40 000 000 euroa.

Kustannukset jakautuvat tilaajien kesken maanomistuksen perusteella seuraavien prosenttiosuuksien mukaisessa suhteessa: Helsingin kaupunki 47,3 % Posti Group Suomi Oy 43,8 % VR-Yhtymä Oyj 8,9 %.

Prosenttiosuuksien mukainen osuus hankinnan ennakoidusta arvosta on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan osalta arvonlisäverottomana 14 190 000 ja enimmäisarvo arvonlisäverottomana 18 920 000 euroa.

Puitesopimus tulee voimaan, kun puitesopimus on kaikkien osapuolten osalta allekirjoitettu, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2024. Puitesopimus päättyy 31.7.2027. Tilaajilla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella.

Puitesopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen puitesopimuksen. Hankintarenkaan osapuolet tekevät hankinnasta omat hankintapäätöksensä omien päätöksentekomenettelyjensä mukaisesti. Puitesopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta toimeksiantojen toteuttamisesta tilaajalle.

Puitesopimusta ei voida tehdä, ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain mukainen poissulkemisperuste.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena on Eteläisen Postipuiston asemakaava-alueella sijaitsevan vanhan kaatopaikan pilaantuneiden ja jätteellisten maa-ainesten vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut sekä puhtaan täyttömaa-aineksen osto tarvittaessa. Alueella on sijainnut vuosina 1949–1963 Helsingin puhtaanapitolaitoksen pääkaatopaikka ja ennen vuotta 1949 VR:n kaatopaikka. Alueen asemakaavan muutos 12565 on saanut lainvoiman 4.12.2023. Asemakaava mahdollistaa alueella uudisrakentamista yhteensä noin 220 800 k-m2, josta asumisen osuus on noin 152 500 k-m2.

Alueen esirakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 lopussa ja sen arvioitu kesto on neljä vuotta. Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan asemakaava-alueelta kauttaaltaan kaatopaikkajäte, joka korvataan pilaantumattomalla maa-aineksella. Arvoitu poistettava ja loppusijoitettava massamäärä on noin 600 000 t. Asemakaava-alueen maanomistajia Helsingin kaupungin lisäksi ovat Posti Group Suomi Oy ja VR-Yhtymä Oyj. Kaatopaikan kunnostus toteutetaan yhteistyössä em. maanomistajien kanssa.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 19.3.2024 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2023-008751. Tarjouskysely tehtiin yhdessä VR-Yhtymä Oyj:n ja Posti Group Suomi Oy:n muodostamana hankintarenkaana. Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitukset 20.3.2024 ja 16.4.2024 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin ko. tarjouspyyntöä koskeva Internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat sähköisesti saatavissa.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska hankinta on palvelukokonaisuus, jonka jakaminen tekisi sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 10.5.2024 klo 8.00 mennessä tarjouksen jätti seitsemän (7) tarjoajaa:

Fortum Waste Solutions Oy
GRK Suomi Oy
Kiertokapula Oy
L&T Teollisuuspalvelut Oy
Salpamaa Oy
Suomen Erityisjäte Oy

**********

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot.

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Tarjoajan vastaanotto- tai loppusijoituspaikalla on viranomaisen myöntämä ympäristölupa tai muu hyväksytty suunnitelma massojen ja jätejakeiden vastaanottamiseen ja loppusijoittamiseen tai hyödyntämiseen.

Tarjoajalla tulee olla sopimuskaudella voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutuksen tulee olla riittävä suhteessa puitejärjestelystä tilattavien toimeksiantojen tuottamiseen liittyviin riskeihin.

Kaikki tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja täyttävät tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen mukaan asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu ja sopimustoimittajien valinta

Kilpailutuksen perusteella puitesopimukset tehdään kaikkien soveltuvien ja ehdot täyttävien tarjoajien kanssa.

Tarjouspyynnössä kustakin tarjottavasta vastaanottopaikasta pyydettiin täyttämään oma tarjouslomake yksikköhintoineen niille jätejakeille, massoille ja materiaaleille, joita tarjoaja tarjoaa.

Yksikköhintoihin tuli sisällyttää kaikki eri laatuisten massojen vastaanottoon ja loppusijoitukseen liittyvät kustannukset. Osatarjoukset hyväksyttiin eli tarjoaja sai tarjota valitsemiensa jakeiden vastaanottoa. Tarjouksessa tuli esittää myös mahdollinen yksikköhinta euroa/kuorma massan vaakaukselle vastaanottokohteessa. Tarjoajalla oli mahdollisuus tarjota paluukuormaan puhdasta maa-ainesta.

Sopimuskaudella noudatettava menettely hankinnoissa

Sopimusvastaanottopaikoista valitaan kunkin jätejakeen osalta (jätejaekohtaisesti) kokonaistaloudellisesti edullisin vastaanottopaikka. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa käytetään palveluntuottajien tarjouksessaan antamia jätejaekohtaisia yksikköhintoja ja tarjoajan mahdollisesti ilmoittamia vaakamaksuja sekä tilaajan määrittämiä, vastaanottopaikan sijainnin mukaisia kuljetuskustannuksia.

Mikäli tilaaja tilaa pilaantuneen maa-aineksen vastaanoton lisäksi paluukuormassa puhdasta maa-ainesta, sopimusvastaanottopaikoista valitaan kunkin jätejakeen (jätejaekohtaisesti) ja puhtaan maa-aineksen osalta yhteenlaskettuna kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa käytetään palveluntuottajan tarjouksessaan antamia jätejaekohtaisia yksikköhintoja ja puhtaan maa-aineksen yksikköhintaa ja tarjoajan mahdollisesti ilmoittamia vaakamaksuja sekä tilaajan määrittämiä, vastaanottopaikan sijainnin mukaisia kuljetuskustannuksia vastaanottopaikkaan ja kuljetuskustannuksia tilaajan hankekohteeseen (Postintaival 5, 00230 Helsinki).

Jos kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja ei pysty toteuttamaan tilausta tai palveluntuottajan kanssa ei päästä aikataulullisesti tai käytettävissä olevan vastaanottokapasiteetin osalta yksimielisyyteen toimeksiannon toteutuksesta tai muutoin toimeksiannon sisällöstä, käynnistetään neuvottelut toimeksiannon kannalta seuraavaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman palveluntuottajan kanssa.

Ennen mahdollisen hankintasopimuksen tekemistä tarkastetaan vielä hankintalain mukaiset poissulkemisperusteet tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 19.12.2023 § 700 mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla on hankintavaltuudet yli 3 miljoonan euron suuruisiin hankintoihin. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätietojen antaja

Johanna Hytönen, vs. johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: 09 310 36414

johanna.hytonen@hel.fi

Tuija Lindén, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37405

tuija.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Vertailutaulukko_julkinen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.