Yhtiön perustaminen, Helsingin velvoitepysäköinti

HEL 2023-009272
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 93 §

Perustettavan Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n hallituksen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi perustettavan Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi aluerakentamispäällikkö Outi Säntin sekä hallituksen jäseniksi Helsingin Satama Oy:n liiketoiminnan kehitys- ja konseptointipäällikkö Marika Paulin, yksikön päällikkö Rami Nurmisen, tonttipäällikkö Sami Haapasen sekä konsernilakimies Miia Ahon.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n perustamisen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tausta Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n perustamiselle

Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaan kaupungin toimenpitein varmistetaan pysäköintimahdollisuuksien riittävyys asukaspysäköinnissä sekä liityntäpysäköinnissä. Lisäksi jatketaan askeleittain siirtymistä kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa.

Kaupungilla on runsaasti voimassa olevia asemakaavoja ja kaavoitusprosessin eri vaiheissa olevia alueita, joilla velvoitepysäköinnin normi on olemassa ja joilla se perustuu keskitettyyn pysäköintiratkaisuun.

Nämä nykyisen voimassa olevan pysäköintinormin mukaiset, keskitetyn velvoitepysäköinnin yhteisjärjestelyt toteutetaan lähtökohtaisesti niille varatuilla tonteilla siten, että alueen asunto-osakeyhtiöt ja muut velvoitepysäköinnin piirissä olevat toimijat (kuten esim. toimitila- ja infrayhtiöt) pysäköintilaitoksen toteuttavan alueyhtiön osakkaina vastaavat pysäköintilaitoksen rakentamisen ja ylläpidon rahoittamisesta. Kaupungin mukanaolo näissä keskitetysti toteutettavissa alueellisissa pysäköintijärjestelyissä on lähtökohtaisesti ollut välttämätöntä, koska hankkeisiin tarvitaan hyvin etupainotteisia investointeja, joita ei asiassa laadittujen selvitysten mukaan ole taloudellisesti realistista toteuttaa yksityisten rakennusliikkeiden toimesta.

Jotta asemakaavan pysäköintinormin mukaiset velvoitepysäköintipaikat saadaan joustavasti, kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti toteutettua aluerakentamisen ja kaupunkikehityksen edellytysten mukaisesti kaupungin pysäköintiin liittyvät tavoitteet huomioiden, esitetään Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n (jäljempänä myös ”yhtiö") perustamista alueellisen velvoitepysäköintikokonaisuuden toteutumisen ja täytäntöönpanon kattavaksi koordinoimiseksi.

Uusi yhtiö tulee olemaan velvoitepysäköinnin keskitetty operatiivinen toimija ja täysin kaupungin omistama sidosyksikköyhtiö, joka tuottaa kaupungille aluerakentamisen ja kaupunkikehityksen tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä palveluja erillisen sopimuksen mukaisesti ja joka on kiinteä osa konsernia sekä tuen että ohjauksen näkökulmasta.

Kaupunginhallitus päättää yhtiön perustamisesta, ja asia on tarkoitus käsitellä syyskuussa 2023.

Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n perustaminen

Yhtiön perustamisesta päättäminen kuuluu hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan. Konsernijaosto puolestaan päättää hallituksen jäsenten nimeämisestä edellyttäen, että kaupunginhallitus päättää perustaa uuden yhtiön.

Konsernijaoston nimeämispäätös on ehdollinen sille, että kaupunginhallitus päättää perustaa kyseessä olevan yhtiön.

Perustamisasiakirjat ovat liitteinä 1-2.

Yhtiön omistajastrategia

Perustettavalle uudelle yhtiölle on laadittu liitteenä 3 oleva omistajastrategialuonnos osana valmistelua.

Omistajastrategian mukaan yhtiö edistää osaltaan kaupungin sidosyksikkönä ennakollisesti ja aktiivisesti kaupunkistrategian, pysäköintipolitiikan, kaupunkikehityksen ja asuntotuotannon tavoitteiden sekä yleiskaavan toteutumista. Alueilla, joilla keskitettyjä velvoitepysäköintiratkaisuja ei toteuta markkinaehtoisesti, yhtiö edistää oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti asemakaavan mukaisten velvoitepaikkojen toteuttamista alueellisten pysäköintiyhtiöiden kautta ko. alueen erityispiirteet huomioiden. Yhtiölle keskitetään uusien ja soveltuvin osin olemassa olevien alueellisten pysäköintiyhtiöiden omistus ja/tai hallinnointi muodostaen toiminnallisen Helsingin Velvoitepysäköinti Oy -konsernin.

Yhtiö ohjaa toiminnallisen konserninsa toimintoja ja hankintoja koordinoidusti ja samoin periaattein koko Helsingin alueella huomioiden kuitenkin kunkin alueen omat lähtökohdat esim. mahdollisessa markkinaehtoisessa pysäköinnin toteuttamisessa.

Uusi yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimialaan.

Omistajastrategian kehittämislinjauksien mukaan yhtiö edistää kaupungin asuntotuotannon ja kaupunkikehityksen tavoitteiden toteutumista varmistaen asukaspysäköintimahdollisuuksia erityisesti ottaen huomioon myös markkinaehtoisen pysäköinnin edellytykset aluekohtaisesti. Yhtiö kehittää ja tehostaa alueellisten velvoitepysäköintiyhtiöiden toimintaa ja hallinnoinnin organisointia kustannustehokkaasti keskittämällä ja koordinoimalla niiden järjestämistä. Yhtiö kerryttää osaamista pysäköinnin rakentamisesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Yhtiö irtautuu yksittäisten alueyhtiöiden omistuksesta, kun se on alueen kehityksen ja asukkaiden kannalta perusteltua.

Yhtiölle asetettavia keskeisiä tavoitteita ovat kaupungin asuntotuotannon, kaupunkikehityksen ja pysäköintipolitiikan tavoitteiden edistäminen, alueellisten pysäköinti- ja palveluyhtiöiden toiminnan tehostaminen, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä riittävä vakavaraisuus.

Omistajastrategiassa on määritelty myös yhtiön hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset, jotka kuvataan tarkemmin jäljempänä.

Kaupunginhallitus päättää omistajastrategian hyväksymisestä.

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiölle valmistellun omistajastrategian mukaan yhtiön hallituksella tulee olla kollektiivisesti osaamista ainakin seuraavilta osa-alueilta:

 • asuminen (ml. pysäköintipolitiikan tuntemus)
 • pysäköintitoiminta
 • Infra-ala
 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus
 • Liiketoiminnan johtaminen ja johdon laskentatoimi
 • Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen

Yhtiö on pysäköinnin keskitetty operatiivinen toimija, jonka tehtävänä on käytännössä huolehtia kaupungin päättämien pysäköintilaitoshankkeiden suunnittelemista ja toteuttamista.

Yhtiön edistää omassa toiminnassaan pysäköintipolitiikan toteutumista ja siihen liittyvien linjausten toteuttamista, mutta sen tehtävänä ei ole tehdä kaupungin pysäköintipoliittisia linjauksia.

Kaupungin ja yhtiön välisessä palvelusopimuksessa tullaan sopimaan yhtiön toiminnan ja rahoituksen seurantamenettelystä ja kaupungin seurantaryhmän toiminnasta, minkä avulla edistetään palvelusopimuksen ja yhtiön omistajastrategisten tavoitteiden toteutumista, suunnitellaan kaupungin palveluostot talousarviota koskevat päätökset huomioon ottaen sekä varmistetaan kaupungin ja yhtiön välinen tiedonkulku ja yhteistyö tulevissa pysäköintihankkeissa.

Yhtiön toiminnan ketterä ylösajo, toimintaprosessien luominen ja kehittäminen sekä tarpeellisten alueyhtiöiden perustamiset ja investointien käynnistäminen tulevat vaatimaan hallitukselta käytännönläheistä ja operatiivista työotetta varsinkin yhtiön alkuvaiheessa yhtiön oman organisaation ollessa ohut. Tämä on syytä ottaa huomioon hallituskokoonpanossa.

Omistajastrategisten hallituksen osaamisvaatimusten mukaisesti hallituksen valinnassa keskeistä on aluerakentamisen, asumisen ja tontinvuokrauksen (maaomaisuuden kehittäminen) kokonaisuuden toteutuksen käytännön ymmärtäminen sekä tämän kokonaisuuden yhdistäminen keskitetyn velvoitepysäköinnin käytännön toteutukseen kaupungin pysäköintipolitiikan linjaukset tuntien. Edellä kuvatun perusteella ja osaamisensa, kokemuksensa ja asemansa perusteella hallituksen puheenjohtajaksi on perusteltua nimetä aluerakentamispäällikkö Outi Säntti ja hallituksen jäseneksi tonttipäällikkö Sami Haapanen.

Hallituksessa on keskeistä myös olla osaamista rakentamisen investointi- ja rahoitussuunnittelusta, keskitettyyn velvoitepysäköintiratkaisukokonaisuuteen ja sen sopimushallintaan liittyvistä juridisista kysymyksistä sekä liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Tämä perusteella hallitukseen on perusteltua nimetä osaamisensa, kokemuksensa ja asemansa perusteella jäseniksi kaupungin organisaatiosta asuntotuotannon hankekehityksestä yksikön päällikkö Rami Nurminen sekä konsernilakimies Miia Aho. Emokaupungin ulkopuolelta hallitukseen on tarkoituksenmukaista edellä esitetyt osaamisalueet huomioon ottaen nimetä Helsingin Satama Oy:n liiketoiminnan kehitys- ja konseptointipäällikkö Marika Pauli.

Kaupungin aluerakentamisen eteneminen suunnitellusti edellyttää uusien alueellisten yhtiöiden perustamista välittömästi jo talvella 2024. Koska em. syistä Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n operatiivisen toiminnan on käynnistyttävä välittömästi perustamisen jälkeen, on yhtiöllä myös oltava heti alusta pitäen operatiivinen johto valmiina. Yhtiön toiminnan nopean käynnistämisen varmistamiseksi toimitusjohtaja nimetään jo yhtiön perustamissopimuksessa. Toimitusjohtajaksi valitaan Mikko Syrjänen, jolla on monipuolinen ja laaja kokemus velvoitepysäköintiliiketoiminnan johtamisesta sekä mm. isännöitsijän tehtävistä kaupunkikonsernissa.

Helsingin Velvoitepysäköinti Oy päättää alueellisten konserniyhtiöidensä hallituksista tavoitteenaan tarkoituksenmukaisen toiminta- ja hallinnointimallin rakentaminen. Lähtökohtana on, että kussakin alueellisessa yhtiössä on hallituksen minimikokoonpano, ja että niiden palkkiot maksetaan mahdollisuuksien mukaan yhtenä kokonaisuutena.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi