Kielirikasteisesta opetuksesta luopuminen 1.8.2024 alkaen, Siltamäen ala-aste ja Jätkäsaaren peruskoulu

HEL 2023-010951
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 57 §

Siltamäen ala-asteen koulun ja Jätkäsaaren peruskoulun kieliohjelmamuutokset 1.8.2024 alkaen

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Siltamäen ala-asteen koulun ja Jätkäsaaren peruskoulun kieliohjelmamuutokset, joiden myötä koulut luopuvat kielirikasteisen suomi-englanti -opetuksesta 1.8.2024 alkaen. Lisäksi Jätkäsaaren peruskoulun A1-kielivalikoimaan lisätään espanja ja A2-kielivalikoimaan englanti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Helsingin kuntakohtaiset opetussuunnitelmakirjaukset on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista tarkennuksista valtakunnallisen opetussuunnitelman kirjausten lisäksi.

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline ja sitä muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kaksikielisen opetuksen osalta koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään, antaako koulu kielirikasteisten opetusta sekä sen järjestämisen periaatteet.

Nyt päätettävät muutokset koskevat suppeampaa kaksikielistä opetusta (kielirikasteinen opetus), jonka järjestäminen määritellään koulukohtaisessa opetussuunnitelman luvussa 10 Kaksikielinen opetus. Kielirikasteista opetusta annetaan 11 Helsingin kouluista. Kielirikasteista opetusta tarjotaan lähikoulupalveluna, eikä opetukseen otettaessa käytetä valintakoetta.

Jätkäsaaren peruskoulun osalta muutos koskee myös koulun A1- ja A2-kielten valikoimaa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen A1- kielten kielivalikoima on hyväksytty kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 19.12.2017 (§ 36) ja A2-kielten kielivalikoima 24.4.2018 (§ 23). Koulun johtokunnat voivat esittää valikoimaan muutoksia.

Siltamäen ala-asteen koulu

Siltamäen ala-asteen koulussa kielirikasteista opetusta on annettu 1.8.2019 alkaen. Koulun johtokunta esittää kielirikasteisesta opetuksesta luopumista, jotta koulussa voidaan tarjota laaja A2-kielivalikoima (Liite 1).

Jätkäsaaren peruskoulu

Jätkäsaaren peruskoulussa kielirikasteista opetusta on annettu 1.8.2018 alkaen. Koulun johtokunta esittää kielirikasteisesta opetuksesta luopumista 1.8.2024 alkaen, sillä koulun toiveena on tarjota aikaisempaa laajempi valikoima A1- ja A2-kieliä (Liite 2). Luopumisen myötä Jätkäsaaren peruskoulu esittää, että A1-kielivalikoimaan lisätään espanja ja A2-kielivalikoimaan englanti. Kielivalikoiman kasvattaminen tarjoaa alueen oppilaille mahdollisuuden valita useamman eri kielen väliltä aloittaessaan A1-kielen opiskelun 1. luokalla ja mahdollisen A2-kielen 3. luokalla.

Toimivalta

Hallintosäännön 15. luvun 2 §:n 2. kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole toisin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto oman kieliryhmänsä osalta päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätietojen antaja

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi