Avustuksen myöntäminen, projektiavustukset 2023, HELride Collective ry

HEL 2023-010989
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 23 §

HELride Collective ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto ei myöntänyt projektiavustusta HELride Collective ry:n väliaikaisen skeittiparkki Välipäiväskeitin aiheuttamiin kustannuksiin 29.12.2023–7.1.2024 väliselle ajalle.

Hylkäysperuste: toiminta kuuluu yhdistyksen vuosittaisen toiminnan piiriin, jota tuetaan toiminta- ja palkkausavustuksilla. Loma-aikojen leiritoimintaa on puolestaan mahdollista tukea loma-aikojen leiriavustuksella.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Matteus Pellikka ja Teemu Kosunen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Projektiavustusta ei myönnetä järjestön toimintasuunnitelman mukaiseen ja varsinaisen toiminnan piiriin kuuluviin hankkeisiin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Yhdistys aikoo järjestää väliaikaisen skeittiparkin Messukeskukseen, sekä avoimeen käyttöön että yhdistyksen omien leirien tukikohdaksi. Skeittiparkki olisi toiminnassa 29.12.2023-7.1.2024 välisenä aikana. Messukeskuksessa järjestetään skeittiparkin kanssa samanaikaisesti myös sirkus- ja tivolitoimintaa.

HELride Collective ry on vuonna 2019 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on rullalautaharrastuksen, -kulttuurin ja kilpailutoiminnan edistäminen ja rullalautaharrastuksen kehittäminen Helsingissä. Yhdistys järjestää tapahtumia, kilpailuja, skeittikouluja ja skeittileirejä. Yhdistys kuuluu nuorisojaoston toiminta- ja palkkausavustuksen sekä loma-aikojen leiriavustuksen piiriin.

HELride Collective ry haki 29.8.2023 saapuneella hakemuksellaan 8 070 euron avustusta.

Toimivalta ja avustukseen liittyvät päätökset

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. nuorisoasiainjohtaja
Heidi Hållman

Lisätietojen antaja

Matteus Pellikka, suunnittelija, puhelin: 09 310 50343

matteus.pellikka@hel.fi