Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma ajalle 2023 - 2024

HEL 2023-011006
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 32 §

Helsingin kaupungin järjestämän koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma ajalle 2023–2024

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Helsingin kaupungin järjestämän koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi vuosille 23–24. Opiskeluhuoltosuunnitelma korvaa aiemmat opiskeluhuollon luvut nykyisissä paikallisissa opetussuunnitelmissa, sekä ammatillisen koulutuksen vastaavissa suunnitelmissa ja ohjeissa.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana opiskeluhyvinvointipäällikkö Riina Ståhlberg ja oppilaiden hyvinvointipäällikkö (vs. perusopetusjohtaja) Vesa Nevalainen.

Asiantuntijana kuultavana ollut Riina Ståhlberg poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Opetushallitus on julkaissut uudistetut opetussuunnitelmien perusteet ja ammatillisen koulutuksen määräyksen, joita on muutettu opiskeluhuoltoa koskevien lukujen osalta. Uudistukset vastaavat tammikuun 2023 alussa voimaan tulleita lakimuutoksia. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä edellytetään muutosten huomioimista paikallisissa opetussuunnitelmissa sekä oman opiskeluhuoltosuunnitelman laatimista aiempien toimipaikkakohtaisten suunnitelmien sijaan. Lisäksi koulutuksen järjestäjän on seurattava suunnitelman toteutumista ja tarkistettava sitä tarvittaessa. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää esiopetusyksiköiden, koulujen ja oppilaitosten käytäntöjä sekä keventää niiden suunnittelutyötä.

Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma tarkistetaan valtuustokausittain ja päivitetään uuden kaupungin strategian ja painopisteiden mukaisesti. Tarkistuksesta ja päivityksestä vastaa alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä (asetettu kansliapäällikön päätöksellä 18.8.2023, §122), joka toteuttaa myös koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon ohjausryhmän tehtäviä.

Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma on osa Helsingin hyvinvointialueen valtuustokausittaista opiskeluhuollon järjestämistä koskevaa alueellista opiskeluhuoltosuunnitelmaa. Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma perustuu Helsingin hyvinvointialueella toimivien koulutusten järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmiin ja se hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Lisäksi koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma liitetään osaksi Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2022–2025 liite 1: Lastensuojelulain mukaisen suunnitelman tarkennus).

Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman laadinta

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on laatinut valtakunnallisten perusteiden ja määräysten mukaisen opiskeluhuollon toteuttamista koskevan koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan, miten Helsingissä esiopetuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa toteutetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä, miten yksilökohtaista tukea järjestetään sekä miten lasten, oppilaiden, opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja yhteistyötahojen kanssa tehdään yhteistyötä. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan myös toimintatavat kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan sekä kriisitilanteiden varalle. Edellä mainitut kuvataan erillisillä suunnitelmilla, jotka ovat linkityksinä opiskeluhuoltosuunnitelmassa. Erillissuunnitelmat tarkistetaan ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Helsingin kaupungin järjestämän koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma kattaa yhdeksän eri koulutusmuotoa: esiopetus, kaksivuotinen esiopetuskokeilu, perusopetus, perusopetukseen valmistava opetus, aikuisten perusopetus, lukiokoulutus, aikuisten lukiokoulutus, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus sekä ammatillinen koulutus.

Osallistaminen osana valmistelua

Opiskeluhuoltosuunnitelman laadintaan on osallistettu esiopetuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstöä, lapsia, oppilaita ja opiskelijoita sekä huoltajia. Heidän näkemyksiään opiskeluhuoltosuunnitelman sisällöstä kartoitettiin sähköisillä kyselyillä (vastausten koonti liite 2) huoltajien, oppilaiden ja opiskelijoiden oli mahdollista vastata kyselyyn joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Henkilöstö vastasi kyselyyn joko suomeksi tai ruotsiksi. Pienten lasten osalta kyselyyn vastaaminen toteutettiin keskustelutehtävän avulla, ja varhaiskasvatuksen opettajat kirjasivat lasten vastaukset sähköiselle kyselylomakkeelle. Helsingin Nuorisoneuvosto antoi näkemyksensä vastaamalla sähköiseen kyselyyn. Lisäksi Vanhempainyhdistys Helsingin vanhemmat ry:ltä saatiin lausunto.

Henkilöstön vastauksia hyödynnettiin opiskeluhuoltosuunnitelman rakenteen ja sisällön muokkaamisessa. Huoltajien vastauksia hyödynnettiin huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön kuvauksessa, johon huoltajat toivoivat erityisesti selkeitä rakenteita ja toimenpiteitä yhteydenpidon kehittämiseksi sekä opiskeluhuollon palveluista tiedottamiseksi. Oppijoiden vastauksista nousi esiin sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon tarve, ja nämä prosessit pyrittiin kuvaamaan selkeästi opiskeluhuoltosuunnitelmassa henkilöstön työn tueksi. Opiskeluhuollon ohjausryhmä käsitteli 8.6.2023 kokouksessaan koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisen yhteydessä toteutettavaa oppijoiden, huoltajien ja henkilöstön osallistamista ja päätti sen toteuttamisesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätietojen antaja

Elina Rautiainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 22 148

elina.rautiainen@hel.fi

Vesa Nevalainen, oppilaiden hyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 86214

vesa.nevalainen@hel.fi

Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 09 310 26018

riina.stahlberg@hel.fi