Ehdotus liikuntapainotuksen perustamisesta, Itäkeskuksen peruskoulu

HEL 2023-011021
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 58 §

Ehdotus liikuntapainotuksen aloittamisesta Itäkeskuksen peruskoulussa

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti seuraavasta muutoksesta painotetun opetuksen verkkoon 1.8.2024 alkaen:

Itäkeskuksen peruskoulussa tarjotaan 7. luokalta alkavaa liikuntapainotusta lukuvuodesta 2024–2025 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Itäkeskuksen peruskoulu esittää, että koulussa tarjotaan 7. luokalta alkavaa liikuntapainotusta 1.8.2024 alkaen. Itäkeskuksen peruskoulun johtokunta on 13.6.2023 kokouksessa puoltanut liikuntapainotuksen hakemista ja koululla on valmiudet toiminnan aloittamiseen lukuvuoden 2024–2025 alusta.

Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan. Helsingissä oppilaaksioton lähtökohtana on lähikouluperiaate ja kaupunki osoittaa jokaiselle oppivelvolliselle lähikoulun. Oppivelvollinen voi kuitenkin pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun. Perusopetuslain 28 § perusteella kouluun voidaan ottaa oppilaita myös toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella, mikäli koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen. Helsingissä oppilaalla on mahdollisuus hakeutua toissijaisen oppilaaksioton kriteerien perusteella myös painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen. Perusopetuksen toissijaisessa oppilaaksiotossa noudatetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 26.10.2021 (§ 36) vahvistamia ja 1.1.2022 voimaan tulleita oppilaan koulupaikan määräytymisen ja oppilaaksiottamisen perusteita.

Suomenkielisten peruskoulujen soveltuvuuskoepainotetun opetuksen toteuttamisessa noudatetaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 6.5.2014 (§ 51) hyväksymiä perusteita, joiden mukaan vuosiluokilla 7–9 enintään 30% kaikista oppilaista voi opiskella painotetussa opetuksessa. Liikuntapainotuksen perustaminen Itäkeskuksen peruskouluun ei aiheuta ylitystä 30% raja-arvoon.

Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää oppilaan taipumuksia osoittavaa valintakoetta. Oppilaaksiotossa on noudatettava yhdenvertaisia valintaperusteita (perusopetuslain 28 §). Helsingissä kaikissa kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston vahvistamissa seitsemänneltä luokalta alkavissa liikuntapainotuksissa valintakriteerinä käytetään samaa valintakoetta.

Tällä hetkellä seitsemännellä luokalla alkavalle liikuntaluokalle voi pyrkiä Helsingissä Haagan peruskouluun, Herttoniemen yhteiskouluun, Laajasalon peruskouluun, Maunulan yhteiskouluun, Merilahden peruskouluun, Pakilan yläasteen kouluun, Puistopolun peruskouluun ja Pukinmäenkaaren peruskouluun. Osa Helsingissä toimivista kouluista tarjoaa liikuntapainotusta myös koulun sisäisenä painotuksena vain oman oppilaaksiottoalueen oppilaille.

Perusteluina kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston vahvistaman liikuntapainotuksen aloittamiselle Itäkeskuksen peruskoulussa ovat kansanterveydellinen näkökulma, segregaatiokehityksen hillitseminen sekä painotuksen perustamista puoltava koulun sijainti. Liikuntapainotuksen avulla voidaan vaikuttaa nuorten vähäiseen liikkumiseen ja tarjota useammalle nuorelle monipuolisia mahdollisuuksia liikkumiseen koulupäivän aikana. Tällä hetkellä Itäkeskuksen alueen lähikouluissa ei tarjota liikuntapainotusta. Itäisen suurpiirin alueella liikuntapainotusta on tarjolla vain Vuosaaressa. Liikuntapainotus mahdollistaisi alueen oppilaiden hakeutumisen liikuntapainotukseen asuinalueellaan ja mahdollistaisi myös muilta oppilaaksiottoalueilta tulevien oppilaiden hakeutumisen kouluun. Painotus voi toimia koulun vetovoimaa lisäävänä ja segregaatiokehitystä hillitsevänä tekijänä. Lisäksi koulun sijainti tukee liikuntapainotuksen toteuttamista. Itäkeskuksen peruskoulun ympäristössä on useita liikuntapaikkoja, joita voidaan hyödyntää opetuksessa. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee muun muassa liikuntapuisto, tekonurmi, jalkapallo-, uima- ja jäähalli sekä mailapelikeskus.

Toimivalta

Hallintosäännön 15. luvun 2 §:n 2. kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole toisin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto oman kieliryhmänsä osalta päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätietojen antaja

Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27095

panu.hatanpaa@hel.fi