Oppilaaksiottoalueiden muutos 1.8.2024, Suutarilan ja Siltamäen alueen koulut, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-011179
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 56 §

Suutarilan ja Siltamäen alueen koulujen oppilaaksiottoalueiden muutokset 1.8.2024 alkaen

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että

Siltamäen ala-asteen koulu, Suutarilan ala-asteen koulu ja Suutarinkylän peruskoulun oppilaaksiottoalueet ovat 1.8.2024 alkaen seuraavat:

- Siltamäen ala-asteen koulun sekä Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun välinen raja kulkee pohjoisesta etelään alkaen kiinteistön 40006 ja Suutarilan rantapuiston välistä rajaa pitkin Kiertotähdentielle ja Kiertotähdentietä pitkin Riimusillantielle ja Suutarilantien yli kiinteistön 39200 itäreunaa pitkin ja Lestimäen puistikon länsireunaa pitkin Lestikujalle. Lestikujalta raja kulkee Kytöpolkua pitkin Olkilyhteentielle ja siitä edelleen Olkipolkua pitkin Olkitielle. Suutarilan ala-asteen koulun Olkitieltä oppilasalueen raja jatkuu Korsitien kautta Korsipolulle. Muilta osin oppilaaksiottoalueiden rajat pysyvät ennallaan. (Karttaliite 2: Oppilaaksiottoalueiden rajat 1.8.2024 alkaen)

- Suutarilan aa:n ja Suutarinkylän pk:n yhdistymisen jälkeen yhtenäisen peruskoulun oppilaaksiottorajat 1.8.2025 alkaen ovat samat kuin Suutarilan aa ja Suutarinkylän peruskoulun oppilaaksiottorajat 1.8.2024 alkaen (Karttaliite 3: Oppilaaksiottoalueiden rajat 1.8.2025 alkaen)

- Siltamäen ala-asteesta muodostuvan yhtenäisen peruskoulun oppilaaksiottorajat 1.8.2027 alkaen ovat samat kuin Siltamäen ala-asteen koulun oppilaaksiottorajat 1.8.2024

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että

- lukuvuonna 2023-24 Siltamäen ja Suutarilan ala-asteen kouluissa tai Suutarinkylän peruskoulussa opiskelevilla on oikeus käydä koulunsa loppuun ao. koulussa. Siltamäen ala-asteen koulun uudella oppilaaksiottoalueella asuva oppilas voi halutessaan siirtyä Siltamäen ala-asteen kouluun lukuvuoden 2024 – 2025 alusta.

- lukuvuodesta 2024-25 alkaen kaikki 1. vuosiluokan aloittavat menevät uusien oppilaaksiottoalueiden rajojen mukaisiin kouluihin. Jos 1. vuosiluokan aloittavalla on sisarus Suutarilan ala-asteen koulussa tai Suutarinkylän peruskoulussa syksyllä 2024 voi huoltaja valita myös tämän koulun lähikouluksi.

- ensimmäisellä luokalla lukuvuosina 2025-26, 2026-27 tai 2027-28 koulunsa aloittavat lapset, joilla on sisarus Suutarilan ala-asteen ja Suutarinkylän peruskoulun yhdistyneessä peruskoulussa vuosiluokilla 1-8, huoltaja voi valita myös tämän koulun lapsen lähikouluksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 3.5.2022 (§ 103) yhdistää Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 10.5.2022 (§ 21), että Siltamäen ala-asteen koulu laajenee yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2027 alkaen.

Tulevassa Suutarilan ala-asteen ja Suutarinkylän peruskoulun muodostamassa yhtenäisessä peruskoulussa on tilat 700 oppilaalle. Siltamäen ala-asteen koulun tontille osoitteeseen Siltakyläntie 9 on suunnitteilla tilat Siltamäen uudelle noin 600 oppilaan yhtenäiselle peruskoululle.

Koska nykyisen Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun oppilaaksiottoalueella asuu enemmän peruskouluikäisiä kuin mitä tulevaan yhtenäiseen peruskouluun mahtuu ja vastaavasti Siltamäen ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueella asuu vähemmän oppilaita suhteessa uuden yhtenäisen peruskoulun kokoon, niin koulujen oppilaaksiottoalueita on tarkoituksenmukaista muuttaa. Asiaa on tarkasteltu yhdessä koulun henkilöstön ja alueen asukkaiden kanssa.

Ehdotetusta muutoksesta pyydettiin lausunto Helsingin kaupungin kanslian asumisen yksiköltä. Lausunnossa pyydettiin asuntopoliittista näkemystä koskien alueiden asuntorakentamista ja hallintamuotojakauman ohjausta alueiden eriarvoistumiskehityksen hillitsemisen näkökulmasta. Saadun lausunnon mukaan muutos vie asuntojen hallintamuotojen jakaumaa oppilaaksiottoalueilla tasapainoisempaan suuntaan ja ehdotettua muutosta kannatetiin.

Alkuperäistä ehdotusta muutettiin vielä asukkailta ja johtokunnalta saadun palautteen perusteella.

Siltamäen ala-asteen koulu, Suutarilan ala-asteen koulu ja Suutarinkylän peruskoulun oppilaaksiottoalueet ovat 1.8.2024 alkaen seuraavat:

- Siltamäen ala-asteen koulun sekä Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun välinen raja kulkee pohjoisesta etelään alkaen kiinteistön 40006 ja Suutarilan rantapuiston välistä rajaa pitkin Kiertotähdentielle ja Kiertotähdentietä pitkin Riimusillantielle ja Suutarilantien yli kiinteistön 39200 itäreunaa pitkin ja Lestimäen puistikon länsireunaa pitkin Lestikujalle. Lestikujalta raja kulkee Kytöpolkua pitkin Olkilyhteentielle ja siitä edelleen Olkipolkua pitkin Olkitielle. Suutarilan ala-asteen koulun Olkitieltä oppilasalueen raja jatkuu Korsitien kautta Korsipolulle. Muilta osin oppilaaksiottoalueiden rajat pysyvät ennallaan. Liitteen 1 kartassa on kuvattu muutettavat oppilaaksiottorajat. (Karttaliite 1: Nykyiset oppilaaksiottoaluiden rajat ja Karttaliite 2: Oppilaaksiottoalueiden rajat 1.8.2024 alkaen)

- Suutarilan aa:n ja Suutarinkylän pk:n yhdistymisen jälkeen yhtenäisen peruskoulun oppilaaksiottorajat 1.8.2025 alkaen ovat samat kuin Suutarilan aa ja Suutarinkylän peruskoulun oppilaaksiottorajat 1.8.2024 alkaen (Liite 3: Oppilaaksiottoalueiden rajat 1.8.2025 alkaen)

- Siltamäen ala-asteesta muodostuvan yhtenäisen peruskoulun oppilaaksiottorajat 1.8.2027 alkaen ovat samat kuin Siltamäen ala-asteen koulun oppilaaksiottorajat 1.8.2024

Siltamäen ala-asteen koulun johtokunta ehdotti lisäksi Immolan alueen liittämistä Siltamäen tulevan peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Ehdotus otetaan käsittelyyn tarkasteltaessa Pukinmäenkaaren peruskoulun rakennushankkeen valmistelua, Malmin alueen oppilasmäärän kehittymistä sekä näihin liittyviä mahdollisia oppilaaksiottomuutoksia.

Saadun asukaspalautteen perusteella ehdotetaan oppilaaksiottoalueen muutokseen siirtymäaikaa seuraavasti:

- lukuvuonna 2023-24 Siltamäen ja Suutarilan ala-asteen kouluissa tai Suutarinkylän peruskoulussa opiskelevilla on oikeus käydä koulunsa loppuun ao. koulussa. Siltamäen ala-asteen koulun uudella oppilaaksiottoalueella asuva oppilas voi halutessaan siirtyä Siltamäen ala-asteen kouluun lukuvuoden 2024 – 2025 alusta.

- lukuvuodesta 2024-25 alkaen kaikki 1. vuosiluokan aloittavat menevät uusien oppilaaksiottoalueiden rajojen mukaisiin kouluihin. Jos 1. vuosiluokan aloittavalla on sisarus Suutarilan ala-asteen koulussa tai Suutarinkylän peruskoulussa syksyllä 2024 voi huoltaja valita myös tämän koulun lähikouluksi.

- ensimmäisellä luokalla lukuvuosina 2025-26, 2026-27 tai 2027-28 koulunsa aloittavat lapset, joilla on sisarus Suutarilan ala-asteen ja Suutarinkylän peruskoulun yhdistyneessä peruskoulussa vuosiluokilla 1-8, huoltaja voi valita myös tämän koulun lapsen lähikouluksi.

Lapsivaikutusten arviointi

Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun muodostaman kokonaisuus on Suutarilan alueen lasten lähikoulu ja Siltamäen uusi yhtenäinen peruskoulu on Siltamäen alueella asuvien lasten lähikoulu. Töyrynummen alueen lapsista osa menee jatkossa Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun muodostamaan yhtenäiseen peruskouluun ja osa Siltamäen uuteen yhtenäiseen peruskouluun. Molemmissa kouluissa on yhtenäisen peruskoulun vuosiluokat 1–9 ja tilat esiopetukselle rakennushankkeiden valmistuttua. Alueella asuvien ja sinne muuttavien lasten opinpolku on selkeä, koulumatkat lyhyet ja koulukaverit lähellä, kun alueella toimii kaksi yhtenäistä peruskoulu lähikouluina. Lapsi voi opiskella samassa koulussa koko peruskoulun ajan. Uusien koulurakennusten valmistuttua alueen esiopetusalueet muutetaan vastaamaan koulujen oppilaaksiottalueita, jolloin varhaiskasvatuksessa solmitut kaverisuhteet säilyvät siirryttäessä kouluun.

Muutoksessa on pyritty siihen, että oppilaiden ei tarvitse vaihtaa koulua vaan oppilaat voivat jatkaa samassa koulussa. Siltamäkeen rakennettavassa uudessa yhtenäisessä peruskoulussa opetusta tarjotaan siten, että koulu kasvaa lukuvuosittain vuosiluokka kerrallaan. Ennen kuin koulussa on kaikki yhtenäisen peruskoulun vuosiluokat 1–9, oppilas voi vaihtaa koulua, mikäli lapsi halutaan osoitteen mukaiseen lähikouluun. Oppilailla on kuitenkin oikeus jatkaa opiskelua Suutarilan alueen koulussa. Ennen varsinaisen koulurakennuksen valmistumista Siltamäen uusi yhtenäinen peruskoulu toimii väistötiloissa osoitteessa Vaskiniitynkuja 5. Siltamäessä asuvilla lapsilla koulumatka on väistötiloissa oloajan hieman pidempi.

Ehdotuksessa on huomioitu oppilaalle mahdollisuus käydä aloittamansa koulun luokka-asteet loppuun, joten koulun vaihtamiselta kesken opinpolun vältytään. Ehdotetut oppilaaksiottoalueen muutokset yhtenäistävät ja selkiyttävät opinpolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Kuuleminen

Siltamäen ala-asteen koulun, Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun johtokunnilta pyydettiin lausuntoa 22.8.2023 mennessä. Siltamäen ala-asteen koulun johtokunta pitää lausunnossaan esitettyjä rajoja molempien koulujen osalta hyvinä ja kohtuullisen tasapuolisina sekä kannattaa näitä muutoksia. Johtokunta kiinnitti kuitenkin huomiota ehdotuksessa olevaan pohjoisen rajaan, jota se piti keinotekoisena. Rajaa muutettiin lausunnon perusteella. Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun yhteisessä lausunnossa kiitetään asukkaiden kuulemista oppilaaksiottoalueen rajan tarkennuksissa. Kaikki johtokunnat painottavat sisarusten mahdollisuutta käydä samaa koulua. Johtokunnat olivat lausuntoa antaessaan kuulleet koulunsa oppilaita.

Koulujen oppilaaksiottoalueen muutosehdotusta on käsitelty myös Siltamäen ala-asteen koulun, Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun henkilöstöjen kanssa.

Asukkaille järjestettiin 15.8.2022 asukasilta Siltamäen ala-asteen koululla. Tilaisuudessa oli 27 osallistujaa. Kerrokantasi –palvelussa oli mahdollisuus kommentoida ehdotusta 1.8. –20.8.2023. Palautteita oli yhteensä 39. Saaduissa palautteissa osa vastaajista oli rajaan tyytyväisiä ja osin asukkaat toivoivat oppilaaksiottoalueen eteläosassa rajan siirtämistä Sidekujalta lännemmäksi alueella asuvien lasten kaverisuhteiden säilymisen näkökulmasta. Vastauksissa nousi esiin myös huoli sisarusten mahdollisuutta käydä samaa koulua.

Alla linkki kerrokantasi –palvelun kommentteihin:

Päätösprosessi

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu koulutuspoliittisiin linjauksiin (kaupunginhallitus 30.3.2015 § 339) sekä Helsingin kaupunkistrategiaan 2021–2025.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta (hallintosääntö 15 luku 2 §).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätietojen antaja

Katja Verta, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 15320

katja.verta@hel.fi

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 22378

viivi.snellman@hel.fi