Virkasuhteen täyttäminen, perhe- ja sosiaalipalvelut, Etelän nuorten sosiaalityö, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-527-23

HEL 2023-011792
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17

Virkasuhteen täyttäminen, perhe- ja sosiaalipalvelut, etelän aikuissosiaalityö, etelän nuorten sosiaalityö 1, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-527-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 023436, toimintayksikkö 395600, työpiste 100070) 9.10.2023 lukien 3593,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisteriotteen. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Selvitystä tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojasta ei tarvitse esittää, koska virkaan otettu on jo aiemmin esittänyt selvityksen.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 4.9.2023.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 023436) on ollut julkisesti haettavana 23.8.-5.9.2023 välisenä aikana kaupungin sähköisen rekrytointi-palvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä nuorten sosiaalityössä on erikoistua tehtävässä nuorille suunnattuun aikuissosiaalityöhön. Työ painottuu tavoitteelliseen arjen tukeen, joka perustuu nuoren yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeisiin. Työnkuvaan kuuluu myös sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteko. Työskentely perustuu palvelutarpeen arvioon ja sen pohjalta tehtyyn suunnitelmaan.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote, koska työhön kuuluu työskentely alaikäisten kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä joustavuutta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä pari- ja tiimityöhön.

Tehtävää täytettäessä eduksi luetaan aikaisempi kokemus nuorten kanssa työskentelystä sekä Helsingin palvelujärjestelmän tuntemus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Hakijalla oli vaadittu kelpoisuus. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kelpoisuusehdot täyttänyt hakija. Haastattelun suorittivat johtava sosiaalityöntekijä ********** ja johtava sosiaalityöntekijä ********** 8.9.2023.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Hän on valmistunut vuonna 2018 ja hänellä on tehtävään vaadittava sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. **********

********** on osoittanut haastattelussa vahvaa kiinnostusta nuorten aikuisten sosiaalityön sosiaalityöntekijän työhön. Hänellä on erittäin hyvät vuorovaikutustaidot ja hän kykenee sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöhön ja pystyy joustamaan tilanteiden sitä edellyttäessä. Työkokemuksensa perusteella hän soveltuu nuorten sosiaalityöhön ja tämän lisäksi tuntee yhteistyökumppanit, Helsingin palvelujärjestelmän sekä asiakastietojärjestelmän Apotin.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran hoitamiseen etelän aikuisten sosiaalityössä.

Päätös tullut nähtäväksi 21.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hannele Backström, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 43512

hannele.backstrom@hel.fi

Päättäjä

Sari Karisto
aikuissosiaalityön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.