Hankerahoitus, Arabia135-hanke, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kaupunginkanslia

HEL 2024-002384
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Osallistuminen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun “Arabian kiertotaloushubi” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Etelä Suomen EAKR -rahoitushakuun “Arabian kiertotaloushubi” -hankkeella.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikön ja Forum Viriumin Helsinki Oy:n toimimaan edustajana kyseisessä ryhmähankkeessa sekä vastaamaan hankkeen hausta ja hallinnoinnista.

Hankkeen kesto on 1.10.2024-30.9.2026. Hankkeen alustava kokonaisbudjetti on noin 649 000 €. Rahoitusohjelman myöntämä tuki hankkeelle on 70% hankkeen kokonaisbudjetista. Omarahoitustarve ryhmähankkeelle on enintään 193 200 euroa, josta elinkeino-osaston osuus on 105 000 euroa, ja Forum Virium Helsinki Oy:n osuus on 88 200 euroa.

Elinkeino-osaston osalta hankkeen alustava kokonaisbudjetti hankeajalle on 350 000 €, jolloin haettava EAKR-tuki on 245 000 euroa ja omarahoitusosuus 105 000 euroa (30% kokonaisbudjetista). Forum Virium Helsinki Oy:n osalta hankkeen alustava kokonaisbudjetti hankeajalle on 299 000 €, jolloin haettava EAKR-tuki on 209 300 euroa ja omarahoitusosuus on 88 200 euroa (29,5%) kokonaisbudjetista. Hankkeen kokonaisbudjetti tarkentuu valmistelun edetessä.

Päätöksen perustelut

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa alueen kiertotalousalaan liittyvien pk-yritysten kilpailukykyä ja alueellista TKI-yhteistyötä kehittämällä ja käynnistämällä synerginen kiertotaloustoimijoiden hubi (osaamis- ja vuorovaikutuskeskittymä). Hanke vahvistaa kohderyhmän yritysten uutta innovaatiotoimintaa, yhteistyötä alan ja alueen TKI-toimijoiden kanssa sekä kyvykkyyttä soveltaa tutkimustietoa liiketoiminnan kehittämisessä sekä kasvattaa toimijoiden kansainvälisiä verkostoja. Samalla hanke vahvistaa kaupungin pilotointi- ja kokeiluympäristöjä. Kiertotaloushubi kehittää sidoksia alan toimijoiden välille ja luo samalla mahdollisuuksia uusien yritysten synnylle ja kasvulle. Hubikokonaisuus pitää sisällään sekä fyysisen että virtuaalisen yhteisön. Tilakokonaisuus tulisi sijaitsemaan Arabian tehdaskorttelin entisissä tuotanto- ja toimitiloissa, hyvien joukkoliikenne- ja kulkuyhteyksien varrella.

Hankkeen toimet tarkentuvat valmistelun aikana ja taustalla vaikuttaa myös yrityksiltä kerätty tarvetieto, jota kerätään elinkeino-osaston tilaaman esiselvityksen avulla. Hankkeen käytännön toimet voidaan kuvata seuraavina kokonaisuuksina, jotka tarkentuvat edelleen valmistelun aikana:

1) luodaan toimintamalli kiertotaloushubille Arabia135-korttelin tiloihin (rahoitus, operaattori, toiminnan jatkuvuuden varmistaminen). Toimintamallia voidaan hyödyntää muissa vastaavissa kohteissa kansallisesti ja kansainvälisesti.

2) kehitetään digitaalinen yhteistyöalusta ja tarjotaan toimijoille tukea esim. materiaalivirta-analyyseihin ja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehittämiseen.

3) käynnistetään kiertotaloushubin innovaatioekosysteemitoiminnan mallit

4) jaetaan kansainvälisiä benchmarkeja ja parhaita käytäntöjä. Osana hankkeen toimintaa on myös aktiivinen viestintä ja verkottumiskokonaisuus, mikä pitää sisällään myös kv-yhteyksien luomista uusien TKI-avausten pohjaksi.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimivaltaa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategiajohtajalle miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö