Katusuunnitelma, Länsisatama, Suezinkatu, numero 29493/2

HEL 2024-003211
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 343 §

Suezinkatu, katusuunnitelma, Länsisatama

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Suezinkatu välillä Tyynenmerenkatu−Jätkäsaarenlaituri katusuunnitelman suunnitelmapiirustuksen nro 29493/2.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suezinkatu on uusi katu, joka sijoittuu olemassa olevaan katuympäristöön Jätkäsaareen Sonckin makasiinien L2 (20803) ja L3 (20799) väliin. Nykytilassa alue on tonttien käytössä olevaa väliaikaista pysäköintialuetta. Kadun länsireuna liittyy rakennettuun Tyynenmerenkatuun ja itäreuna rakennettuun Jätkäsaarenlaituriin. Katusuunnitelma pohjautuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 12351.

Kadun rakentaminen mahdollistaa katuympäristön viihtyisyyden parantamisen ja lisää alueen oleskelu- ja virkistysmahdollisuuksia sekä mahdollistaa L3 (20799) rakennuksen muutossuunnitelmien toteutuksen.

Aukiosta muodostuu tiiviin kaupunkirakenteen keskellä Jätkäsaaren asukkaille ja alueella vieraileville viihtyisä ja vehreä oleskelu- ja kohtaamispaikka istutuksineen, puineen ja oleskelupaikkoineen.

Suunnitelma

Suezinkatu välillä Tyynenmerenkatu−Jätkäsaarenlaituri katusuunnitelman piirustus nro 29493/2 (liite 2)

Katu-alue on aukiomainen ja on jalankululle tarkoitettua aluetta saattopysäköintiä lukuun ottamatta. Katusuunnitelmassa kadun pohjoisreunalle istutetaan puita ja perennoja sekä asennetaan kalusteita oleskelua varten ja viihtyvyyttä lisäämään. Katu liittyy suuntaisliittymällä nykyiseen Tyynenmerenkatuun. Katu on yksisuuntainen ja ajoneuvojen poistuminen tapahtuu viereisen korttelin 20803 pysäköintialueen kautta takaisin Tyynenmerenkadulle. Katualueen eteläreunalla on varaus saattopysäköinnille. Kadun päällysteenä käytetään luonnonkiveä, asfalttia ja betonia.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 29493/2 (liite 1).

Katu on suunniteltu niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, GlobalConnect Oy, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset. Suunnittelu on toteutettu yhteistyössä myös Rööri-Jätkäsaaren jätteen putkikeräysyhtiön kanssa.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut sähköisesti esillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 24.1. - 6.2.2024 välisen ajan. Esillä olosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu suunnittelualueeseen rajautuville kiinteistöille postitetulla tiedotekirjeellä, kaupungin verkkosivuilla sekä 17.1.2024 Helsingin Uutiset sanomalehdessä.

Esillä olon aikaiset asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 3.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut sähköisesti nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 20.3. - 9.4.2024 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla.

Muistutuksen käsittely

Suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus.

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään, että katusuunnitelmasta puuttuu esteetön reitti Suezinkadulta rannassa kulkevalle kävelyreitille. Rantaan näyttäisi johtavan ainoastaan portaat. Tämä siitä huolimatta, että voimassa olevassa asemakaavassa erikseen vaaditaan mm. ”Kevyen liikenteen reitit on toteutettava esteettöminä kaikkien käyttäjäryhmien kannalta”.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Suezinkadun jalankulun yhteys Jätkäsaarenlaiturille on nykytilanteen mukainen ja kulkee jo aikaisemmin toteutetun porrasyhteyden kautta.

Esteettömät, selkeät ja helposti hahmoteltavat jalankulun reitit Jätkäsaarenlaiturille on järjestetty Rionkadun kautta ja Clarion hotellin pohjoispuolitse asemakaavan esteettömistä reiteistä annetun määräyksen mukaisesti.

Muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 470 000 euroa, 765 euroa/m² (alv. 0 %).

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 6 700 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset eivät muutu nykyisestä.

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2026 alkaen. Kadun rakentamisen ajoitus on riippuvainen viereisten kortteleiden toteutusaikataulusta.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 08 02 02 Projektialueiden infrarakentaminen Länsisatama.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30 (hallintolaki 55 § 2 momentti). Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen ilmoitustaululla.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 04.06.2024 § 324

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Katariina Verkamo, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 20706

katariina.verkamo@hel.fi